Vives i Ramiro, Josep MariaTÍTOLS ACADÈMICS
. Catedràtic numerari de Musicologia.
. Cap del Departament de Musicologia i Pedagogia del Conservatori Superior de Música d'Alacant.
. Llicenciat amb Grau en Filosofia i Lletres. Premi Extraordinari de Llicenciatura per la Universitat Autònoma de Barcelona. 1977.
. Professor Superior de Musicologia. Premi Fi de Carrera. 1982.
. Professor Superior de Guitarra. Premi Fi de Carrera. 1980.
. Professor Superior de Pedagogia Musical. Excel·lent. 1979.
. Professor Superior d'Armonia, Contrapunt, Composició i Instrumentació. Excel·lent. 1981.
. Professor de Solfeig, Teoria de la Música, Transposició i Acompanyament. Excel·lent. 1982.
. Doctor cum laude en Filosofia i Lletres per la Universitat Autònoma de Barcelona. 1990.
. Tesi de llicenciatura: La Festa i el Consueta de 1709 (Misteri d'Elx), 1977.
. Tesi doctoral: El Cançoner d'Uppsala (música i poesia), 1990.

CURSOS, MÀSTERS I SEMINARIS IMPARTITS
. Col·legi Oficial de Doctors i Llicenciats en Filosofia i Lletres i en Ciències d'Alacant: Actualització de continguts i programació d'objectius didàctics de l'assignatura de Música a BUP. Curs de 6 hores celebrat del 18 al 23 d'octubre de 1983.
. Associació de Professors de Música: Curs de didàctica i metodologia de la Música al Batxillerat. Curs de 9 hores celebrat a El Escorial del 8 al 14 d'abril de 1985.
. Federació d’Ensenyament del País Valencià de CCOO: Problemàtica dels ensenyaments professionals de la Música. Curs de Formació de 2 hores. València, 1998.
. Conservatori Superior de Música d'Alacant:
-Curs Monogràfic de Musicologia. Curs de 50 hores celebrat del 2 de març al 13 d'abril de 1987.
-Curs de Cant Gregorià. Curs de 50 hores celebrat del 5 de febrer al 12 de març de 1990.
. Universitat de València:
-CAP de Música al Centre de Formació Permanent del Professorat de 240 hores cada un dels cursos acadèmics compresos entre 1986 i 1990.
-Màster d'Estètica i Creativitat Musical, curs Música i poesia al Cançoner d'Uppsala (segle XVI) de 40 hores computables com a cursos de doctorat, en dues edicions; la primera, entre febrer de 1998 i març de 2000 i, la segona, l'abril de 2002.
-Seminari "Estètica, Música i Teatre", 10 hores. Curs 1999 – 2000.
. Cursos de Doctorat a la Universitat Politècnica de València:
-Contrapunt del Renaixement de 40 hores durant els cursos 2001-2002, 2002-2003; de 30 hores durant el curs 2003-2004.
-El patrimoni musical valencià i la metodologia de la investigació musicològica de 30 hores durant els cursos 2004-2005, 2005-2006.
. Curs de 10 hores per a l'obtenció del Diploma de Música Sacra a la Universitat Catòlica de València “San Vicente Martir” l'abril de 2007.
. Cursos de doctorat a la Universitat d'Alacant de 10 hores cada un, durant els cursos acadèmics 2006-2007 i 2007-2008.
. Màster Erasmus Mundus “Tecniques, propriété, territoire de l’industrie, histoire, valorisation, enseignement”, Université Pantéon-Sorbone de Paris, conferència i taula rodona (juny 2011).
. Màster de Patrimoni Musical a la Universitat Internacional d'Andalusia – Baeza (de 10 hores durant el curs 2010-2011).
. Màster de Patrimoni Musical a la Universitat Internacional d'Andalusia – Baeza (de 15 hores durant el curs 2011-2012).

ALTRES PROJECTES D'INVESTIGACIÓ
. Catalogació de l'obra del compositor valencià Salvador Giner, amb ajut d'investigació de l'Excma. Diputació Provincial de València, 1981.
. Transcripció i estudi del Cançoner d'Uppsala, becat per la Institució Valenciana d'Estudis i Investigació – Diputació Provincial de València, durant els anys 1989, 1990 i 1991.
. Miserere en do menor (Salm 50) de Francisco Crevea i Cortés, 1993.
. Visitatio Sepulchri de Gandia, 1997 i 1998, becat per la Fundació Santiago Lope.
. Teoria i pràctica musical al Renaixement espanyol, 2000 a 2006.
. El Cant de la Sibil·la valencià, 2006 i 2007, encàrrec del Festival de Música i Teatre Medieval d'Elx.
. Teoria i pràctica musical al Barroc espanyol, 2008 fins l'actualitat.

PUBLICACIONS
. "Puntualizaciones sobre la música de la 'Festa d'Elx' en el Consueta de 1709", a "Festa d'Elig", Elx, Ajuntament, 1978, pp. 53-61.
. "El texto de la 'Festa'", a "La Verdad", Alacant, extraordinari sobre el "Misterio" d'Elx, agost 1979.
. "La 'Festa' y el Consueta de 1709", Elx, Edicions de l'Ajuntament, 1980, 387 pp.
. "El 'Original' del 'Misterio' de Elche", a "Festa d'Elig", Elx, Ajuntament, 1980, pp. 13-23.
. "La música del tránsito asuncionista de Elche", a "Diario de Valencia", València, 12.08.1981, p. 9.
. "La partitura oficial de la 'Festa'", a "Información", Alacant, 13.08.1981, p. 23.
. "El drama del tránsito de la Virgen de la Asunción conocido por los nombres de 'Festa' o 'Misterio' de Elche", a "L'Arrel", Elx, Universitat Nacional d'Educació a Distància, 1983, pp. 75-98.
. "Reflexiones sobre la 'Festa'", a "Información", extraordinari sobre el 'Misterio' d'Elx, Alacant, agost 1985.
. "Personajes alicantinos. Oscar Esplá", a "Diario La Verdad", Alacant, 1985, pp. 17-20.
. "La música en los Institutos de Bachillerato", a "Estudios Musicales", València, Conservatori Superior de Música, 1985, núm. 1, pp. 21-22.
. "Le drame du tréspas de la Vierge de l'Assomption connu aussi sous le nom de 'Festa' ou 'Misterio de Elche'", a "La musique et le rite sacré et profane", Actes del XIII Congrés de la Societat Internacional de Musicologia, 1982, Strasbourg, Association des Publications près les Universites de Strasbourg, 1986, pp. 82-102.
. "La Festa", a "Món i misteri de la Festa d'Elx", València, Conselleria de Cultura, Generalitat Valenciana, 1986, pp. 239-253.
. "Rafael Rodríguez Albert. El compositor y su obra", Madrid, Associació de Compositors Simfònics Espanyols, 1987, 202 pp.
. "El siglo XVI", a "Historia de la Música Valenciana", València, Ed. EGT, 1987, 2 pp. sense numerar.
. "La música en la provincia de Alicante durante los años 50", a "Canelobre", Alacant, Diputació Provincial, 1989, núm. 14/15, pp. 181-184.
. "La Festa o Misterio de Elche", a "Historia de la provincia de Alicante", Múrcia, Edicions Mediterrani, 1991, vol. VII, pp. 87-92.
. "La Música en la provincia de Alicante", a "Historia de la provincia de Alicante", Múrcia, Edicions Mediterrani, 1991, vol. VII, pp. 547-564.
. "El Cancionero de Uppsala", tesis doctoral dirigida pel Dr. Francesc Bonastre, Bellaterra, Publicacions de la UAB, 1992, 1134 microfitxes.
. "El período visigodo. La época musulmana", a "Historia de la Música de la Comunidad Valenciana", València, Ed. Premsa Alacantina SA-Premsa Valenciana SA, 1992, pp. 21-40.
. "La Edad Media: El teatro lírico medieval - Los dramas religiosos", a "Historia de la Música en la Comunidad Valenciana", València, Ed. Premsa Alacantina SA-Premsa Valenciana SA, 1992, pp. 41-60.
. "La Festa d'Elx", a "Historia de la Música de la Comunidad Valenciana", Ed. Premsa Alacantina SA-Premsa Valenciana SA, 1992, pp. 61-80.
. "Las españoletas de la 'Instrucción de Música sobre la Guitarra Española' de Gaspar Sanz", a "Cadencia", Múrcia, Conservatori Superior de Música "Manuel Massotti Littel", abril 1993, núm. 9, pp. 31-37.
. "Las Libretas y Cartones de los Cantores de la Festa", a "Festa d'Elx", Elx, Ajuntament, 1993, pp. 119-133.
. "La Festa o Misterio de Elche a la luz de las fuentes documentales", València, Generalitat Valenciana-Ajuntament d'Elx, 1998, 569 pp.
. "La 'Visitatio Sepulchri' de Gandía", a "Visitatio Sepulchri de Sant Francesc de Bonja", Gandia, CEIC "Alfons el Vell", 1998, pp. 67-75 i 145-199.
. "La Música y el Consueta de la Festa", a "Teatralidad medieval y su supervivencia", Actes del Seminari celebrat amb motiu del Festival d'Elx de Teatre i Música Medieval de 1994, Alacant, Institut de Cultura "Juan Gil Albert"-Ajuntament d'Elx, 1998, pp. 185-194.
. Més de 30 articles en el "Diccionario de la Música Española e Iberoamericana", Madrid, Societat General d'Autors i Editors, 1999.
. "El Miserere en do menor para voces solistas, coro y orquesta de Miguel Francisco Crevea y Cortés", a "Semana Santa-Alicante 2000", Alacant, Ajuntament, pp. 31-35.
. "Recuperación de la Visitatio Sepulchri de Gandía", a "Teatro Medieval Teatro Vivo", Actes del Seminari celebrat amb motiu del Festival d'Elx de Teatre i Música Medieval de 1998, Elx, Institut Municipal de Cultura, 2001, pp. 243-252.
. "Rafael Rodríguez Albert", en els comentaris al compact disc "Rafael Rodríguez Albert", Jove Orquestra Nacional d'Espanya, director José Antonio Pascual; obres: "Meditación y Ronda", "Cinco Piezas", "Homenaje a Chapí" i "Fantasía en Tríptico"; Madrid, SGAE, 2002, pp. 3-6 i 8-11.
. "Rafael Rodríguez Albert", a "XVIII Festival de Música Contemporánea de Alicante", Madrid, Centre per a la Difusió de la Música Contemporània, 2002, pp. 35-36.
. “La pervivencia de la Visitatio Sepulchri de Gandía (Valencia) (1550-2004)”, a "Anuario Musical", núm. 59, Barcelona, Departament de Musicologia de la Institució “Milà i Fontanals” del CSIC, 2004, pp. 23-84.
. En col·laboració amb M. Rosa Verdú Alonso: “Tradición y fuentes documentales en la Festa”, a "Misteri d’Elx – Su evolución en el siglo XX", Elx, Institut Municipal de Cultura de l'Excm. Ajuntament d'Elx, 2004, pp. 80-204.
. “O texto e a Música”, a "Milagre e Misterio - A Festa Camiño de Santiago", la Corunya, Conselleria de Cultura, Comunicació Social i Turisme - Xunta de Galícia – Xacobeo 2004, pp. 109-155. N'existeix una altra edició en castellà: “El texto y la Música”, a "Milagro y Misterio…", amb les mateixes dades.
. “La labor de Miquel Querol Gavaldà en la investigación musicológica española”, a "Estudios sobre el Barroco musical hispánico", Barcelona, Departament de Musicologia de la Institució “Milà i Fontanals” del CSIC, 2005, pp. 181-184.
. “La Festa o Misterio de Elche”, a "Anuario Musical", núm. 61, Barcelona, Departament de Musicologia de la Institució “Milà i Fontanals” del CSIC, 2006, pp. 23-54.
. Més de 30 articles al "Diccionario de la Música Valenciana", Madrid, Iberautor Promocions Culturals – Institut Valencià de la Música – ICCMU, 2 vols., 2006.
. “La figura de José Climent Barber en el contexto del patrimonio musical valenciano”, a "Miscelánea musical en homenaje a Josep Climent", València, Institut Valencià de la Música – Generalitat Valenciana, col·lecció Serie Mayor - Biblioteca de Música Valenciana, núm. 3, 2009, pp. 19-23.
. "Consueta de la Festa o Misterio de Elche", Elx, Ajuntament d’Elx – Turisme d’Elx, 2009, VIII + 447 pp.

ENREGISTRAMENTS
. Vives Ramiro, Josep M. (autor i director); Orquestra Filarmònica d'Alacant, Agrupacions Corals CAM: "Navidad en el Mediterráneo", Alacant, MIZA – CAM – Club de Leones, CD GG0091, 2001.
. Vives Ramiro, Josep M. (autor de la reconstrucció); Cor de la Generalitat Valenciana, Collegium Instrumentale, Perales, Francesc (director): "Alacant sacro-musical. La Llum de les Imatges". La Faç de l’Eternitat 2006. CD 1 Salm 50 “Miserere”, Miquel Crevea i Cortes, València, Tabalet Estudis – Generalitat Valenciana, 989 CD 1, 2006.
. Vives Ramiro, Josep M. (autor de la reconstrucció); Orfeó Borja de Gandia, Cogollos, Vicente (director): "Visitatio Sepulchri de Gandía", Gandia, Tabalet Estudis – CEIC Alfons el Vell, 1007V-CD, 2007.
. Vives Ramiro, Josep M. (autor); Begoña López (soprano) i Alejandro Zabala (piano); “Azules campanillas” a "Rumor de besos y batir de alas", Barcelona, Edicions Albert Moraleda, CD 0205, 2008.
. Vives Ramiro, Josep M. (autor de la reconstrucció); Mossman, Michael Ph. (arranjaments de jazz); James John Choir, Calidoscopi Mostra Tua Jazz: "Visitatio Sepulchri de Gandía", Gandia, Calidoscopi records, CR-001-CD, 2010; una altra edició en vinil: Calidoscopi records, CR-001-LP, 2010.

COMPOSICIONS ESTRENADES
. Sonata simfònica per a la Festa, orquestra simfònica i cor mixt, 40 minuts, 2005.
. Música per a Ifigènia a Àulide, cor femení, oboè, arpa i pandereta, 25 minuts, 2007.
. Cant de la Sibil·la valencià, mezzosoprano, cor mixt i grup de cambra, 20 minuts, 2008.
. Cel i mar, text de Gustavo Adolfo Bécquer, soprano, mezzosoprano, piano i orquestra simfònica, 25 minuts, 2009.
. Palmeral, orquestra simfònica, 20 minuts, 2012.
. Més de 20 composicions per a cor mixt, veus iguals o solistes, amb o sense acompanyament instrumental.

CONGRESSOS (entre d'altres)
. "La musique et le rite sacré et profane". Ponència. XIII Congrés de la Societat Internacional de Musicologia. Publicació: Association des Publications près les Universités de Strasbourg, 1986. Lloc i data de celebració: Estrasburg, 29 d'agost al 3 de setembre de 1982.
. "La enseñanza superior de la Música". Ponència. III Simposi Nacional sobre Educació “Música y Cultura de Masas”. Lloc de celebració: Círculo de Bellas Artes de Madrid, 1994.
. "La Música y el Consueta de la Festa". Ponència. Seminari "Teatralidad medieval y su supervivencia". Publicació: Institut de Cultura “Juan Gil Albert” – Ajuntament d’Elx, 1998. Lloc de celebració: Elx, 1994.
. "Tiento a Cabanilles". President de taula. Symposium Internacional sobre Cabanilles. Lloc i data de celebració: Palau de la Música, València, 14 i 15 de novembre de 1994.
. "Recuperación de la Visitatio Sepulchri de Gandía". Ponència. Seminari "Teatro medieval, teatro vivo". Publicació: Institut Municipal de Cultura – Ajuntament d’Elx, 2001. Lloc de celebració: Elx, 1998.
. "La labor de Miquel Querol en la creación y desarrollo de la investigación musicológica en España". Ponència. Congrés: “Miquel Querol i la música hispànica del Barroc”. Publicació: CSIC, Barcelona, 2005. Lloc i data de celebració: CSIC, Barcelona, 5 al 7 de febrer de 2004.
. "La música del Consueta". Ponència. Congrés: "La Consueta del Misteri y los Decretos de Nueva Planta". Lloc i data de celebració: Universitat Miguel Hernández, Elx, 29 i 30 d'octubre de 2009.

ALTRES MÈRITS
. Elegit acadèmic corresponent per Alacant de la Reial Acadèmia Catalana de Belles Arts de Sant Jordi el 17 de setembre de 2003, aprovant així la proposta en el seu dia presentada pels acadèmics de número Francesc Bonastre i Bertran, Joan Guinjoan i Gispert, i Cecília Colien Honegger.
. Membre del Patronat Rector del Misteri d'Elx des del febrer de 1986.
. Més de 500 concerts com a director o solista amb programes que abasten de la música de l'Edat Mitjana a la dels nostres dies.
. Més de 100 conferències sobre temes musicològics.
. Becat per realitzar estudis musicals durant els cursos acadèmics 1971-1972, 1972-1973, 1973-1974 per l'Exma. Diputació Provincial d'Alacant.
. Música de Cambra: Premi Fi de Grau Superior.
. Els compositors Miquel Querol Gavaldà, M. Teresa Oller, Santiago Sansaloni, Fernando Cabedo, Lázaro Villena i José Alonso Dubón, entre d'altres, li han dedicat obres i encarregat les seves estrenes.
. El 1984 obtingué el número u al concurs oposició a places de professors agregats de Batxillerat de l'assignatura de Música, renunciant posteriorment al nomenament.
. Ha format part de jurats a diversos concursos, com el de composició “Rodríguez Albert” de l'Excma. Diputació Provincial d'Alacant, el de Producció d'Espectacles Teatrals i Musicals de l'Excma. Diputació Provincial de València, el de composició i interpretació “Andrés Segovia” per a Guitarra de la Herradura – Almuñecar (Granada), el de composició i interpretació coral de Rojales (Alacant) i Cocentaina (Alacant), etc.
. Ha estat membre de la Societat Nacional i Internacional de Musicologia.
. Ha transcrit nombroses obres ofertes posteriorment en concerts públics.
. Fundador i director titular de la Schola Cantorum Lucentina (1977-1985).
. Fundador i director titular de l'Orquestra del Conservatori d'Elx (1979-1983).
. Director titular de l'Orfeó Stella Maris (1985-2002).
. Director titular de l'Orfeó Alacant (1992-2002).
. Fundador i director titular de l'Orquestra Filarmònica d'Alacant (1995-2002).
. Ha estat nomenat Membre d'Honor d'algunes societats culturals, com l'Associació de la Blusa i el Blusó (2003) o EDA (2010).
. La seva biografia consta a diccionaris, revistes i històries de la Música nacionals i internacionals, com les realitzades per Juan de Dios Aguilar Gómez: "Historia de la Música en la Provincia de Alicante", Alacant, Diputació Provincial, 2a ed. 1980; Raimundo Escribano: “José María Vives, Musicólogo” a "Ábrego", febrer de 2008, núm. 8, pàgs. 15 i 16; "Quién es quién en la Comunidad Valenciana", València, SA de Publicacions Gràfiques Vicent Garcia, 1988, pàg. 407; "Diccionario de la Música Valenciana", Madrid, Iberautor Promocions Culturals SRL – Institut Valencià de la Música, 2 vols., 2006, vol. II, pàgs. 590 i 591; "Diccionario de la Música española e hispanoamericana", Madrid, SGAE, 10 vols., 1999 a 2002, vol. X, pàgs. 986 i 987; "Músicos españoles de todos los tiempos", Madrid, Editorial Tres, 1984, pàgs. 449 i 450; Francisco Herrera Pauner: "Enciclopedia de la Guitarra", València, Piles, 6 vols., 3a edició, 2011, entre d'altres publicacions.

LLOCS DOCENTS EXERCITS
. Direcció de la Secció d'Activitats Musicals del Centre d'Estudis Universitaris d'Alacant (posteriorment Universitat d'Alacant) des de l'1-X-1973 fins al 30-IX-1975.
. Càtedra Interina de Música a l'IB “Jorge Juan” d'Alacant des de l'1-X-1977 fins al 30-IX-1985.
. Càtedra de Musicologia i Cap del Departament de Musicologia i Pedagogia del Conservatori Superior de Música de València, des de l'1-X-1977 fins al 31-VIII-2006.
. Càtedra de Musicologia i Cap del Departament de Musicologia i Pedagogia del Conservatori Superior de Música d'Alacant, des de l'1-IX-2006 fins l'actualitat.
. Càtedra de Musicologia en comissió de serveis durant el curs 1990-1991 al Departament d'Història de l'Art de la Facultat de Filosofia i Lletres de la Universitat de Granada.
. Direcció del Conservatori d'Elx des de l'1-IX-1979 fins al 30-IX-1983.

CURSOS I SEMINARIS REBUTS
. IV Curs Nacional Orff-Schulwerk. Alacant, 1970. Organitzat per la Direcció General de Belles Arts i Ensenyament Primari del Ministeri d'Educació i Ciència amb la col·laboració de l'Institut Orff de l'Acadèmia Mozarteum de Salzburg.
. I, II i III Curs Internacional de Guitarra. Alacant, 1973, 1974 i 1975. Organitzats per la Universitat de València - "Càtedra Mediterrani".
. V Curs "Manuel de Falla". Especialitat de Paleografia Musical. Granada, 1974. Organitzat per la Direcció General de Patrimoni Artístic i Cultural del Ministeri d'Educació i Ciència (becat).
. IV Curs de Pedagogia Musical "Ataulfo Argenta". Castro Urdiales, 1974. Organitzat per la Direcció General del Patrimoni Artístic i Cultural del MEC (becat).
. VI Curs "Manuel de Falla". Especialitat de Guitarra. Granada, 1975. Organitzat per la Direcció General del Patrimoni Artístic i Cultural del MEC (becat).
. VII Curs "Manuel de Falla". Especialitat de Composició. Granada, 1976. Organitzat per la Direcció General del Patrimoni Artístic i Cultural del MEC.
. XIX Curs Internacional de Música Espanyola - Interpretació i Informació. Especialitats de Musicologia i Cant Coral. Santiago de Compostel·la, 1976. Organitzat per la Direcció General de Relacions Culturals del Ministeri d'Afers Exteriors conjuntament amb el Consell Directiu de "Música en Compostela" (becat).


Avís Legal Contacte amb l'Acadèmia Cercar Facebook