Ripoll López, SergioÍNDEX
1.- DADES PERSONALS
1.A.- EXPERIÈNCIA PROFESSIONAL
2.- TÍTOLS ACADÈMICS
3.A.- LLOCS DOCENTS OCUPATS
3.B.- DOCÈNCIA (LLIBRES)
3.B.1.- DOCÈNCIA (CAPÍTOLS EN LLIBRES)
3.C.- ACTIVITATS DOCENTS (Cursos i seminaris)
4.- ACTIVITAT INVESTIGADORA REALITZADA (PARTICIPACIÓ) (Programes i llocs)
5.- PUBLICACIONS (LLIBRES) (Segons ordre de publicació)
5.A.- PUBLICACIONS (CAPÍTOLS EN LLIBRES) (Segons ordre de publicació)
6.A.- PUBLICACIONS (ARTICLES) (INVESTIGACIÓ, per ordre de signatura). 6.A.I.- Internacionals
6.A.- PUBLICACIONS (ARTICLES) (INVESTIGACIÓ, per ordre de signatura). 6.A.II.- Nacionals
6.B.- PUBLICACIONS (ARTICLES) (DIVULGACIÓ)
7.- ARTICLES A INTERNET I MULTIMÈDIA
8.- RECENSIONS
9.- ALTRES PUBLICACIONS
9.A.- PRÒLEGS DE LLIBRES
10.- PROJECTES D'INVESTIGACIÓ SUBVENCIONATS (Direcció o codirecció)
11.- COMUNICACIONS I PONÈNCIES PRESENTADES A CONGRESSOS (11.A.- Internacionals)
11.- COMUNICACIONS I PONÈNCIES PRESENTADES A CONGRESSOS (11.B.- Nacionals)
12.- CURSOS I SEMINARIS IMPARTITS (amb indicació de centre o organisme, material i data de celebració)
13.- CURSOS I SEMINARIS REBUTS (amb indicació de centre o organisme, material i data de celebració)
14.- DIRECCIÓ DE TREBALLS D'INVESTIGACIÓ I TESIS DOCTORALS
15.- TRIBUNALS DE TESIS I OPOSICIONS
16.- ACTIVITAT EN EMPRESES I PROFESSIÓ LLIURE
17.- ALTRES MÈRITS DOCENTS O D'INVESTIGACIÓ
18.- ALTRES MÈRITS

1.- DADES PERSONALS
. NAIXEMENT, PROVÍNCIA: Barcelona
. DATA: 15-07-1957
. RESIDÈNCIA, PROVÍNCIA: Madrid
. UNIVERSITAT: Universitat Nacional d'Educació a Distància (UNED)
. FACULTAT O ESCOLA ACTUAL: Facultat de Geografia i Història
. DEPARTAMENT O UNITAT DOCENT ACTUAL: Departament de Prehistòria i Arqueologia
. CATEGORIA ACTUAL COM A PROFESSOR: Titular numerari

1.A.- EXPERIÈNCIA PROFESSIONAL
. 1.A.1.- Contractat laboral a la subdirecció general d'Arqueologia de la direcció general de Belles Arts del Ministeri de Cultura per a la coordinació de l'Inventari Nacional de l'Art Rupestre Paleolític Espanyol des del gener de 1981 fins al maig de 1985.

2.- TÍTOLS ACADÈMICS
. 2.1.- Llicenciat en l'especialitat de "Prehistòria i Història Antiga" per la Facultat de Geografia i Història de la Universitat Central de Barcelona, juny de 1981.
. 2.2.- Títol de Llicenciat amb Grau, aconseguit el dia 9 de juny de 1984 a la Facultat de Geografia i Història de la Universitat de Lleó. Memòria de Llicenciatura sobre "El yacimiento solutrense de Cueva de Ambrosio, Vélez-Blanco, Almería. Campaña de 1963", dirigida pel catedràtic Dr. Manuel Fernández Miranda. Qualificació: excel·lent per unanimitat.
. 2.3.- Títol de Doctor, aconseguit amb la tesi doctoral llegida a la Facultat de Geografia i Història de la UNED el dia 1 de juliol de 1987 sobre "La Cueva de Ambrosio (Vélez-Blanco, Almería) y su posición cronoestratigráfica en el Mediterráneo Occidental". Dirigida per la Dra. Victoria Cabrera Valdés. Qualificació: Apte cum laude.
. 2.4.- Premi Extraordinari de Tesi Doctoral de la Facultat de Geografia i Història de la UNED octubre 1987.
. 2.5.- Reconeguts pel Ministeri d'Educació i Ciència, quatre quinquenis de Mèrits Docents en els trams 1985-1990, 1990-1995 i 1995-2000.
. 2.6.- Reconeguts per la Comissió Nacional Avaluadora de l'Activitat Investigadora del Ministeri d'Educació i Ciència, tres sexenis en els trams 1988-1993, 1994-2000 i 2001-2006.

3.A.- LLOCS DOCENTS OCUPATS
. 3.A.1.- Col·laborador honorífic del Departament de Prehistòria i Història Antiga de la Facultat de Geografia i Història de la UNED durant els cursos acadèmics 1981/1982, 1982/1983, 1983/1984 i 1984/1985.
. 3.A.2.- Professor col·laborador contractat del Departament de Prehistòria i Història Antiga de la Facultat de Geografia i Història de la UNED des de l'1 de novembre de 1985 fins al 4 de maig de 1987, amb núm. de registre personal 3769350168.
. 3.A.3.- Professor ajudant de LRU del Departament de Prehistòria i Història Antiga, Facultat de Geografia i Història de la UNED des del 4 de maig de 1987 fins al 28 de febrer de 1988.
. 3.A.4.- Professor titular interí del Departament de Prehistòria i Història Antiga de la Facultat de Geografia i Història de la UNED des de l'1 de març de 1988 fins al 22 de març de 1989, amb núm. de registre personal T38ECY1C870070.
. 3.A.5.- Professor titular numerari del Departament de Prehistòria i Història Antiga de la Facultat de Geografia i Història de la UNED des del 27 de març de 1989 fins ara, amb núm. de registre personal A44EC0000016387.
. 3.A.6.- Graduate (Doctoral) teaching PhD at The University of Sheffield (Regne Unit). Data d'inici: curs 2003-2004.
. 3.A.7.- Graduate (Doctoral) teaching PhD at The University of Sheffield (Regne Unit). Curs 2004-2005.
. 3.A.8.- Professor col·laborador del Màster “Periodismo y Comunicación Científica” dirigit pels prof. Dr. Jesús Pedro Zamora Bonilla i Dr. David Teira Serrano al Departament de Lògica, Història i Filosofia de la Ciència de la Facultat de Ciències de l'Educació de la UNED.

3.B.- DOCÈNCIA (Llibres)
. 3.B.1.- Sergio Ripoll López (2002): "¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? Origen y evolución del Hombre". Educació Permanent, Manual del Curs de Formació del Professorat. UNED. Madrid, 127 pàgs., amb il·lustracions i mapes. ISBN 84-362-4757-4.
. 3.B.2.- Sergio Ripoll López (2000): "Símbolos, artes y creencias en el arte prehistórico". Educació Permanent, Manual del Curs d'Ensenyament Obert. UNED. Madrid, Edició Policopiada, 71 pàgs. amb il·lustració i mapes.
. 3.B.3.- Sergio Ripoll López (2000): "La imagen del animal en el arte paleolítico". Manual del Curs d'Ensenyament Obert. UNED. Madrid, Edició Policopiada, 415 pàgs. amb il·lustració i mapes.
. 3.B.4.- E. Ripoll, A. M. Muñoz, A. Fernández, Sergio Ripoll López, A. Hernando i M. Menéndez (1997): "Prehistoria". Guia Didàctica de l'assignatura de Prehistòria de la Facultat de Geografia i Història de la UNED. Madrid, 63 pàgs., 13 figs. ISBN 84-362-3511-8.
. 3.B.5.- A. M. Muñoz, A. Fernández, Sergio Ripoll López, A. Hernando, M. Menéndez i M. Mas (2000): "Prehistoria". Guia Didàctica de l'assignatura de Prehistòria de la Facultat de Geografia i Història de la UNED. Madrid, 71 pàgs., 20 figs. ISBN 84-362-4097-9.
. 3.B.6.- Sergio Ripoll López i F. J. Muñoz Ibáñez (2002): "Economía, sociedad e ideología de los cazadores-recolectores". Guia Didàctica de l'assignatura optativa del nou Pla d'Estudis d'Història de la Facultat de Geografia i Història de la UNED. Madrid, 62 pàgs., (44903GD01A01). ISBN 84-362-4647-0.
. 3.B.7.- A. M. Muñoz, A. Fernández, Sergio Ripoll López, A. Hernando, M. Menéndez i M. Mas (2003): "Prehistoria". Guia Didàctica de l'assignatura de Prehistòria de la Facultat de Geografia i Història de la UNED. Madrid, 89 pàgs., 26 figs. Dipòsit Legal M.50.422-2003.
. 3.B.8.- A. Fernández, A. Hernando, J. Jordá, J. M. Maíllo, F. J. Muñoz, J. M. Quesada i Sergio Ripoll López (2005): "Prehistoria". Guia Didàctica de l'assignatura de Prehistòria de la Facultat de Geografia i Història de la UNED. Madrid, 101 pàgs., 28 figs. Dipòsit Legal M.46.682-2005.
. 3.B.9.- Sergio Ripoll López i F. J. Muñoz Ibáñez (2002): "Economía, sociedad e ideología de los cazadores-recolectores". Unitat Didàctica de l'assignatura optativa del nou Pla d'Estudis d'Història de la Facultat de Geografia i Història de la UNED. Madrid, 492 pàgs., amb abundoses il·lustracions (44903UD01A01). ISBN 84-362-4771-X.
. 3.B.10.- A. Fernández Vega, Sergio Ripoll López (Coordinador), A. Hernando Grande, F. J. Muñoz Ibáñez, J. M. Quesada López, J. M. Maíllo Fernández i J. F. Jordá Pardo (2010): "La Prehistoria y su Metodología". Unitat Didàctica de l'assignatura de Prehistòria de la Facultat de Geografia i Història de la UNED. Editorial Centre d'Estudis Ramón Areces SA, Madrid, 253 pàgs., amb figs. i làms. ISBN 13978-84-8004-991-7.
. 3.B.11.- Sergio Ripoll López (coord.), J. R. Bárcena, A. Fernández Vega, A. Hernando Grande, J. F. Jordá Pardo, J. M. Maíllo Fernández, F. J. Muñoz Ibáñez i J. M. Quesada López (2010): "Prehistoria I. Las primeras etapas de la Humanidad". Unitat Didàctica de l'assignatura de Prehistòria de la Facultat de Geografia i Història de la UNED. Editorial Centre d'Estudis Ramón Areces SA, Madrid, 525 pàgs., amb figs. i làms. ISBN 13978-84-8004-981-8.
. 3.B.12.- A. Fernández Vega (Coordinadora), A. Hernando Grande, J. M. Maíllo Fernández, F. J. Muñoz Ibáñez, J. M. Quesada López i Sergio Ripoll López (2011): "Prehistoria II. Las sociedades metalúrgicas". Unitat Didàctica de l'assignatura de Prehistòria de la Facultat de Geografia i Història de la UNED. Editorial Centre d'Estudis Ramón Areces SA, Madrid, 405 pàgs., amb figs. i làms., i inclou CD-ROM. ISBN 13978-84-8004-985-6.

3.B.A.- DOCÈNCIA (CAPÍTOLS EN LLIBRES)
. 3.B.A.1.- A. Martínez de Velasco, M. Ladero Quesada i Sergio Ripoll López (1995): "Herramientas informáticas aplicadas a las ciencias sociales". UNED. Madrid, Manual del curs del Programa de Formació del Professorat, 687 pàgs., amb figs. Dipòsit Legal M-229227-1995.
. 3.B.A.2.- A. M. Muñoz, V. Cabrera, A. Fernández, Sergio Ripoll López, A. Hernando, M. Menéndez, M. P. San Nicolás i E. Ripoll (1995): "Prehistoria". Unitats Didàctiques de l'assignatura de Prehistòria de la Facultat de Geografia i Història de la UNED, en dos toms. Madrid, 738 pàgs., 144 figs. i 159 làms. Tema VI. "El Hombre y el Medio: el Cuaternario". Pàgs. 139-177. ISBN 84-362-3436-5.
. 3.B.A.3.- A. M. Muñoz, V. Cabrera, A. Fernández, Sergio Ripoll López, A. Hernando, M. Menéndez, M. P. San Nicolás i E. Ripoll (1995): "Prehistoria". Unitats Didàctiques de l'assignatura de Prehistòria de la Facultat de Geografia i Història de la UNED, en dos toms. Madrid, 738 pàgs., 144 figs. i 159 làms. Tema VII. "Origen y evolución del Hombre". Pàgs. 179-233. ISBN 84-362-3436-5.
. 3.B.A.4.- A. M. Muñoz, V. Cabrera, A. Fernández, Sergio Ripoll López, A. Hernando, M. Menéndez, M. P. San Nicolás i E. Ripoll (1995): "Prehistoria". Unitats Didàctiques de l'assignatura de Prehistòria de la Facultat de Geografia i Història de la UNED, en dos toms. Madrid, 738 pàgs., 144 figs. i 159 làms. Tema VIII. "El Paleolítico Inferior. Primeros estadios de la cultura humana". Pàgs. 235-261. ISBN 84-362-3436-5.
. 3.B.A.5.- A. M. Muñoz, V. Cabrera, A. Fernández, Sergio Ripoll López, A. Hernando, M. Menéndez, M. P. San Nicolás i E. Ripoll (1995): "Prehistoria". Unitats Didàctiques de l'assignatura de Prehistòria de la Facultat de Geografia i Història de la UNED, en dos toms. Madrid, 738 pàgs., 144 figs. i 159 làms. Tema XII. "El Paleolítico Superior en Europa, Asia y África". Pàgs. 343-406. ISBN 84-362-3436-5.
. 3.B.A.6.- A. M. Muñoz, V. Cabrera, A. Fernández, Sergio Ripoll López, A. Hernando, M. Menéndez, M. P. San Nicolás i E. Ripoll (1995): "Prehistoria". Unitats Didàctiques de l'assignatura de Prehistòria de la Facultat de Geografia i Història de la UNED, en dos toms. Madrid, 738 pàgs., 144 figs. i 159 làms. Tema XIII. "El Paleolítico Superior en la Península Ibérica". Pàgs. 407-453. ISBN 84-362-3436-5.
. 3.B.A.7.- A. M. Muñoz, V. Cabrera, A. Fernández, Sergio Ripoll López, A. Hernando, M. Menéndez, M. P. San Nicolás i E. Ripoll (1995): "Prehistoria". Unitats Didàctiques de l'assignatura de Prehistòria de la Facultat de Geografia i Història de la UNED, en dos toms. Madrid, 738 pàgs., 144 figs. i 159 làms. Tema XIV. "El Hombre del Paleolítico Superior". Pàgs. 455-486. ISBN 84-362-3436-5.
. 3.B.A.8.- A. M. Muñoz, V. Cabrera, A. Fernández, Sergio Ripoll López, A. Hernando, M. Menéndez, M. P. San Nicolás i E. Ripoll (2001): "Prehistoria". Unitats Didàctiques de l'assignatura de Prehistòria de la Facultat de Geografia i Història de la UNED, en dos toms. Madrid, 738 pàgs., 144 figs. i 159 làms. Segona edició revisada i ampliada. Tema VI. "El Hombre y el Medio: el Cuaternario". Pàgs. 129-165. ISBN 84-362-4400-1.
. 3.B.A.9.- A. M. Muñoz, V. Cabrera, A. Fernández, Sergio Ripoll López, A. Hernando, M. Menéndez, M. P. San Nicolás i E. Ripoll (2001): "Prehistoria". Unitats Didàctiques de l'assignatura de Prehistòria de la Facultat de Geografia i Història de la UNED, en dos toms. Madrid, 738 pàgs., 144 figs. i 159 làms. Segona edició revisada i ampliada. Tema VII. "Origen y evolución de la Humanidad". Pàgs. 167-259. ISBN 84-362-4400-1.
. 3.B.A.10.- A. M. Muñoz, V. Cabrera, A. Fernández, Sergio Ripoll López, A. Hernando, M. Menéndez, M. P. San Nicolás i E. Ripoll (2001): "Prehistoria". Unitats Didàctiques de l'assignatura de Prehistòria de la Facultat de Geografia i Història de la UNED, en dos toms. Madrid, 738 pàgs., 144 figs. i 159 làms. Segona edició revisada i ampliada. Tema VIII. "El Paleolítico Inferior. Conceptos generales. Primeros estadios de la cultura humana. África y Asia". Pàgs. 261-290. ISBN 84-362-4400-1.
. 3.B.A.11.- A. M. Muñoz, V. Cabrera, A. Fernández, Sergio Ripoll López, A. Hernando, M. Menéndez, M. P. San Nicolás i E. Ripoll (2001): "Prehistoria". Unitats Didàctiques de l'assignatura de Prehistòria de la Facultat de Geografia i Història de la UNED, en dos toms. Madrid, 738 pàgs., 144 figs. i 159 làms. Segona edició revisada i ampliada. Tema XII. "El Paleolítico Superior en Europa, Asia y África". Pàgs. 375-440. ISBN 84-362-4400-1.
. 3.B.A.12.- A. M. Muñoz, V. Cabrera, A. Fernández, Sergio Ripoll López, A. Hernando, M. Menéndez, M. P. San Nicolás i E. Ripoll (2001): "Prehistoria". Unitats Didàctiques de l'assignatura de Prehistòria de la Facultat de Geografia i Història de la UNED, en dos toms. Madrid, 738 pàgs., 144 figs. i 159 làms. Segona edició revisada i ampliada. Tema XIII. "El Paleolítico Superior en la Península Ibérica". Pàgs. 441-488. ISBN 84-362-4400-1.
. 3.B.A.13.- A. M. Muñoz, V. Cabrera, A. Fernández, Sergio Ripoll López, A. Hernando, M. Menéndez, M. P. San Nicolás i E. Ripoll (2001): "Prehistoria". Unitats Didàctiques de l'assignatura de Prehistòria de la Facultat de Geografia i Història de la UNED, en dos toms. Madrid, 738 pàgs., 144 figs. i 159 làms. Segona edició revisada i ampliada. Tema XIV. "El Hombre del Paleolítico Superior: Los cazadores-recolectores". Pàgs. 489-530. ISBN 84-362-4400-1.
. 3.B.A.14.- A. Fernández Vega, Sergio Ripoll López (coord.), A. Hernando Grande, F. J. Muñoz Ibáñez, J. M. Quesada López, J. M. Maíllo Fernández i J. F. Jordá Pardo (2010): "La Prehistoria y su Metodología". Unitat Didàctica de l'assignatura de Prehistòria de la Facultat de Geografia i Història de la UNED. Editorial Centre d'Estudis Ramón Areces SA, Madrid, 253 pàgs., amb figs. i làms. Tema 1. "El concepto de Prehistoria". Pàgs. 15-41. ISBN 13978-84-8004-991-7.
. 3.B.A.15.- Sergio Ripoll López (coord.), J. R. Bárcena, A. Fernández Vega, A. Hernando Grande, J. F. Jordá Pardo, J. M. Maíllo Fernández, F. J. Muñoz Ibáñez i J. M. Quesada López (2010): "Prehistoria I. Las primeras etapas de la Humanidad". Unitat Didàctica de l'assignatura de Prehistòria de la Facultat de Geografia i Història de la UNED. Editorial Centre d'Estudis Ramón Areces SA, Madrid, 525 pàgs., amb figs. i làms. Tema 2. "Origen y evolución de la Humanidad". Pàgs. 73-128, 26 figs. ISBN 13978-84-8004-981-8.
. 3.B.A.16.- Sergio Ripoll López (Coordinador), J. R. Bárcena, A. Fernández Vega, A. Hernando Grande, J. F. Jordá Pardo, J. M. Maíllo Fernández, F. J. Muñoz Ibáñez i J. M. Quesada López (2010): "Prehistoria I. Las primeras etapas de la Humanidad". Unitat Didàctica de l'assignatura de Prehistòria de la Facultat de Geografia i Història de la UNED. Editorial Centre d'Estudis Ramón Areces SA, Madrid, 525 pàgs., amb figs. i làms. Tema 3. "El Paleolítico Inferior: Conceptos Generales. Primeros estadios de la cultura humana. África y Asia". Pàgs. 129-152, 17 figs. ISBN 13978-84-8004-981-8.
. 3.B.A.17.- Sergio Ripoll López (coord.), J. R. Bárcena, A. Fernández Vega, A. Hernando Grande, J. F. Jordá Pardo, J. M. Maíllo Fernández, F. J. Muñoz Ibáñez i J. M. Quesada López (2010): "Prehistoria I. Las primeras etapas de la Humanidad". Unitat Didàctica de l'assignatura de Prehistòria de la Facultat de Geografia i Història de la UNED. Editorial Centre d'Estudis Ramón Areces SA, Madrid, 525 pàgs., amb figs. i làms. Tema 4. "El Paleolítico Inferior en Europa". Pàgs. 153-175, 18 figs. ISBN 13978-84-8004-981-8.
. 3.B.A.18.- Sergio Ripoll López (coord.), J. R. Bárcena, A. Fernández Vega, A. Hernando Grande, J. F. Jordá Pardo, J. M. Maíllo Fernández, F. J. Muñoz Ibáñez i J. M. Quesada López (2010): "Prehistoria I. Las primeras etapas de la Humanidad". Unitat Didàctica de l'assignatura de Prehistòria de la Facultat de Geografia i Història de la UNED. Editorial Centre d'Estudis Ramón Areces SA, Madrid, 525 pàgs., amb figs. i làms. Tema 9. "El Arte Paleolítico, I". Pàgs. 323-358, 21 figs. ISBN 13978-84-8004-981-8.
. 3.B.A.19.- Sergio Ripoll López (coord.), J. R. Bárcena, A. Fernández Vega, A. Hernando Grande, J. F. Jordá Pardo, J. M. Maíllo Fernández, F. J. Muñoz Ibáñez i J. M. Quesada López (2010): "Prehistoria I. Las primeras etapas de la Humanidad". Unitat Didàctica de l'assignatura de Prehistòria de la Facultat de Geografia i Història de la UNED. Editorial Centre d'Estudis Ramón Areces SA, Madrid, 525 pàgs., amb figs. i làms. Tema 10. "El Arte Paleolítico, II". Pàgs. 359-386, 17 figs. ISBN 13978-84-8004-981-8.
. 3.B.A.20.- A. Fernández Vega (coord.), A. Hernando Grande, J. M. Maíllo Fernández, F. J. Muñoz Ibáñez, J. M. Quesada López i Sergio Ripoll López (2011): "Prehistoria II. Las sociedades metalúrgicas". Unitat Didàctica de l'assignatura de Prehistòria de la Facultat de Geografia i Història de la UNED. Editorial Centre d'Estudis Ramón Areces SA, Madrid, 405 pàgs., amb figs. i làms., i inclou CD-ROM. Tema 4. "El Arte Postpaleolítico en la Península Ibérica". Pàgs. 107-134, 22 figs. ISBN 13978-84-8004-985-6.

3.C.- ACTIVITATS DOCENTS (Cursos i seminaris)
. 3.C.1.- Curs de doctorat sobre "Nuevos conceptos tipológicos" a desenvolupar des del curs acadèmic 1988/1989 fins ara.
. 3.C.2.- Curs de doctorat sobre "Teorías interpretativas del arte rupestre paleolítico" a desenvolupar des del curs acadèmic 1988/1989 fins ara i participació des del curs 2003-2004 fins ara al doctorat de qualitat de la Universitat Complutense de Madrid.
. 3.C.3.- Conferència de cloenda del curs acadèmic de la UNED al centre associat de Ponferrada, amb el títol "Historia de la investigación del arte rupestre en Europa", maig de 1982.
. 3.C.4.- Convivències a diferents centres associats de la UNED en les quals s'han pronunciat conferències i seminaris als alumnes de l'assignatura de primer curs, així com als de quart curs. Hem realitzat un total de 420 desplaçaments.
. 3.C.5.- Curs de Programa de Formació del Professorat “Herramientas informáticas para las ciencias sociales”. Dirigit pel Dr. A. Martínez de Velasco, en col·laboració amb M. Ladero i S. Ripoll, al centre associat provincial de Ciudad Real "Lorenzo Luzurriaga" de la UNED, Valdepeñas, 28 juny-2 juliol de 1993.
. 3.C.6.- Curs de matrícula oberta “Herramientas informáticas para las ciencias sociales” (en col·laboració amb A. Martínez de Velasco i M. Ladero Quesada). Curs acadèmic 1994-1995 a la UNED (Madrid).
. 3.C.7.- Curs de matrícula oberta “El significado del Arte Prehistórico” (en col·laboració amb E. Ripoll Perelló). Curs acadèmic 1994-1995 a la UNED (Madrid).
. 3.C.8.- Curs de matrícula oberta “Herramientas informáticas para las ciencias sociales” (en col·laboració amb A. Martínez de Velasco, M. Ladero Quesada i M. Barbeito). Curs acadèmic 1995-1996 a la UNED (Madrid).
. 3.C.9.- Curs del Programa de Formació del Professorat “Informática para profesores de Historia” (en col·laboració amb A. Martínez de Velasco, M. Ladero Quesada, M. Barbeito i F. López). Curs acadèmic 1997-1998 a la UNED (Madrid).
. 3.C.10.- Curs d'Educació Permanent del Programa d'Ensenyament Obert “Símbolos, artes y creencias en el arte prehistórico” (en col·laboració amb E. Ripoll Perelló i C. Cacho Quesada). Curs acadèmic 2000-2001, a la UNED (Madrid).
. 3.C.11.- Curs d'Educació Permanent del Programa de Formació del Professorat “La imagen del animal en el arte paleolítico” (en col·laboració amb Francisco J. Muñoz Ibáñez). Curs acadèmic 2000-2001, a la UNED (Madrid).
. 3.C.12.- Curs d'Educació Permanent del Programa d'Ensenyament Obert “La imagen del animal en el arte paleolítico” (en col·laboració amb Francisco J. Muñoz Ibáñez). Curs acadèmic 2001-2002 a la UNED (Madrid).
. 3.C.13.- Curs d'Educació Permanent del Programa de Formació del Professorat "¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? Origen y evolución del Hombre". Curs acadèmic 2001-2002 a la UNED (Madrid).
. 3.C.14.- Curs d'Educació Permanent del Programa d'Ensenyament Obert “La imagen del animal en el arte paleolítico” (en col·laboració amb Francisco J. Muñoz Ibáñez). Curs acadèmic 2002-2003 a la UNED (Madrid).
. 3.C.15.- Curs d'Educació Permanent del Programa de Formació del Professorat "¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? Origen y evolución del Hombre". Curs acadèmic 2002-2003 a la UNED (Madrid).
. 3.C.16.- Curs d'Educació Permanent del Programa d'Ensenyament Obert “La imagen del animal en el arte paleolítico” (en col·laboració amb Francisco J. Muñoz Ibáñez). Curs acadèmic 2003-2004 a la UNED (Madrid).
. 3.C.17.- Curs d'Educació Permanent del Programa de Formació del Professorat "¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? Origen y evolución del Hombre". Curs acadèmic 2003-2004 a la UNED (Madrid).
. 3.C.18.- Curs d'Educació Permanent del Programa d'Ensenyament Obert “La imagen del animal en el arte paleolítico” (en col·laboració amb Francisco J. Muñoz Ibáñez). Curs acadèmic 2004-2005 a la UNED (Madrid).
. 3.C.19.- Curs d'Educació Permanent del Programa de Formació del Professorat "¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? Origen y evolución del Hombre". Curs acadèmic 2004-2005 a la UNED (Madrid).
. 3.C.20.- Coordinador dels cursos de Tercer Cicle del Departament de Prehistòria i Arqueologia durant els cursos acadèmics 2003-2004, 2004-2005, 2005-2006 i 2006-2007.
. 3.C.21.- Curs d'Educació Permanent del Programa de Formació del Professorat "¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? Origen y evolución del Hombre". Curs acadèmic 2005-2006 a la UNED (Madrid).
. 3.C.22.- Curs d'Educació Permanent del Programa d'Ensenyament Obert “La imagen del animal en el arte paleolítico” (en col·laboració amb Francisco J. Muñoz Ibáñez). Curs acadèmic 2005-2006 a la UNED (Madrid).
. 3.C.23.- Curs d'Educació Permanent del Programa de Formació del Professorat "¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? Origen y evolución del Hombre". Curs acadèmic 2006-2007 a la UNED (Madrid).
. 3.C.24.- Curs d'Educació Permanent del Programa d'Ensenyament Obert “La imagen del animal en el arte paleolítico” (en col·laboració amb Francisco J. Muñoz Ibáñez). Curs acadèmic 2007-2008 a la UNED (Madrid).
. 3.C.25.- Curs d'Educació Permanent del Programa de Formació del Professorat "¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? Origen y evolución del Hombre". Curs acadèmic 2007-2008 a la UNED (Madrid).
. 3.C.26.- Curs d'Educació Permanent del Programa d'Ensenyament Obert “La imagen del animal en el arte paleolítico” (en col·laboració amb Francisco J. Muñoz Ibáñez). Curs acadèmic 2008-2009 a la UNED (Madrid).
. 3.C.27.- Curs d'Educació Permanent del Programa de Formació del Professorat "¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? Origen y evolución del Hombre". Curs acadèmic 2008-2009 a la UNED (Madrid).
. 3.C.28.- Curs d'Educació Permanent del Programa de Formació del Professorat "¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? Origen y evolución del Hombre". Curs acadèmic 2009-2010 a la UNED (Madrid).

4.- ACTIVITAT INVESTIGADORA REALITZADA (PARTICIPACIÓ) (Programes i llocs).
. 4.1.- Col·laborador en la direcció com a membre del Comitè Executiu del "Curso Internacional de Arqueología", a les ruïnes grecorromanes d'Empúries (l'Escala, Girona) els anys 1979 (XXXIII curs), 1980 (XXXIV curs) i 1981 (XXXV curs).
. 4.2.- Excavacions a la ciutat grecorromana d'Empúries (l'Escala, Girona), sota la direcció del prof. Eduard Ripoll, campanyes de 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980 i 1981.
. 4.3.- Membre de l'equip de direcció del XXXV Curs Internacional d'Arqueologia a les ruïnes grecorromanas d'Empúries (l'Escala, Girona) l'any 1981.
. 4.4.- Col·laboració en la direcció dels "Camps de Treball" organitzats per la Delegació de la Joventut a la ciutat grecorromana d'Empúries (l'Escala, Girona), estius de 1976, 1977, 1978, 1979, 1980 i 1981.
. 4.5.- Excavacions a la ciutat grecorromana d'Alàlia (Còrsega), l'actual Alèria, sota la direcció del prof. Jean Jehasse, Directeur des Antiquités de la Corse, juliol de 1978.
. 4.6.- Prospeccions a les coves amb art de la regió Cantàbrica, sota la direcció del Dr. Joaquín González-Echegaray i del Dr. Eduard Ripoll, tardors de 1979, 1980 i 1981.
. 4.7.- Prospeccions al conjunt de gravats rupestres de Domingo Garcia (Santa Maria la Real de Nieva, Segòvia), sota la direcció del prof. Eduard Ripoll, tardor de 1981.
. 4.8.- Prospeccions a les coves i abrics amb indústria lítica i art rupestre als municipis de Vélez-Blanco i Maria (Almeria) sota la direcció i en col·laboració de Carmen Cacho Quesada i Gerardo Vega. Desembre de 1980.
. 4.9.- Col·laboració a la primera campanya d'excavacions al jaciment del Paleolític Superior Final del Tossal de la Roca (Vall d'Alcalà, Alacant), sota la direcció de la Dra. Carmen Cacho. Març de 1982.
. 4.10.- Col·laboració a la primera campanya de prospeccions i excavacions arqueològiques submarines al nord de l'illa d'Eivissa, i a l'illa de Tagomago, sota la direcció de María Belén Martínez Díaz. Setembre de 1983.
. 4.11.- Col·laboració a la segona campanya d'excavacions al jaciment del Paleolític Superior Final del Tossal de la Roca (Vall d'Alcalà, Alacant) sota la direcció de la Dra. Carmen Cacho. Setembre de 1982.
. 4.12.- Col·laboració a la primera campanya d'excavacions al jaciment del Paleolític Superior de la Cova del Barranc (Vall de la Guard, Alacant), sota la direcció de la Dra. Carmen Cacho. Setembre de 1982.
. 4.13.- Coordinador de la primera campanya de documentació fotogràfica, topogràfica i prospecció, per realitzar l'"Inventari Nacional d'Art Rupestre" encarregat per la Junta Nacional d'Art Rupestre. Es prospectaren, documentaren i fotografiaren un total de 45 coves al País Basc i Cantàbria. Octubre-desembre de 1982.
. 4.14.- Codirector amb Miguel López de la primera campanya de prospeccions a la zona sud de la província d'Albacete (Nerpio i Santiago de la Espada). Gener de 1983.
. 4.15.- Col·laboració a la tercera campanya d'excavacions al jaciment de Paleolític Superior Final del Tossal de la Roca (Vall d'Alcalà, Alacant) sota la direcció de la Dra. Carmen Cacho. Setembre-octubre 1983.
. 4.16.- Director de la segona campanya de prospeccions per a la localització d'abrics i coves amb art rupestre a la zona sud de la província d'Albacete (municipis de Nerpio i Santiago de la Espada). Octubre-novembre de 1983.
. 4.17.- Prospeccions a la Cova d'Altamira (Santillana del Mar, Santander) per localitzar totes les representacions pictòriques i gravades descrites per l'Abat H. Breuil i pel prof. H. Obermaier en la seva obra sobre la cova, per a la publicació a la nova edició de la Guia de la Cova d'Altamira (juny de 1983).
. 4.18.- Coordinador de la segona campanya de documentació d'art rupestre a la meseta espanyola (províncies de Segòvia, Guadalajara, Sòria i Àvila) fotografiant i documentant un total de 35 abrics i coves tant amb art paleolític com amb art esquemàtic. Març-abril de 1984.
. 4.19.- Col·laboració a la quarta campanya d'excavacions al jaciment del Paleolític Superior del Tossal de la Roca (Vall d'Alcalà, Alacant) sota la direcció de la Dra. Carmen Cacho. Setembre de 1984.
. 4.20.- Coordinador de la tercera campanya de documentació d'art rupestre al nord d'Espanya, dedicada a la regió d'Astúries fotografiant i documentant un total de 22 coves amb art rupestre paleolític. Desembre de 1984-gener de 1985.
. 4.21.- Col·laboració a la campanya de prospeccions arqueològiques subaquàtiques a la zona d'Almuñécar (Granada) encaminades a la realització de la carta arqueològica submarina de la zona. Sota la direcció de Sergio Martínez Lillo. Juny de 1985.
. 4.22.- Coordinador de la quarta campanya de documentació i fotografia de l'Inventari Nacional d'Art Rupestre. S'han documentat un total de 27 coves amb art rupestre paleolític i esquemàtic a la meseta i a Andalusia. Primavera de 1988.
. 4.23.- Excavacions a les necròpolis Meroítiques d'Emir Abdallha, Dambo i Shaboon a la localitat d'Abri, capital de la província Nord del Sudan, dins el marc de la segona expedició de la "Missió Arqueològica al Sudan" sota la direcció del Dr. Martín Almagro Basch i subvencionada per la Fundació Duran-Vall-Llosera. Des del desembre de 1978 fins al març de 1979.
. 4.24.- Excavacions al jaciment paleolític de la Cova del Juyo (Camargo, Santander), sota la direcció del Dr. Joaquín González-Echegaray i del Dr. Leslie G. Freeman. Juliol-agost de 1979.
. 4.25.- Excavacions al jaciment del Paleolític Inferior d'Ambrona (Sòria) en qualitat d'inspector d'excavacions del Ministeri de Cultura, sota la direcció dels prof. Clark Howell de la Universitat de Berkeley a Califòrnia i Leslie G. Freeman de la Universitat de Chicago, durant els mesos de juny, juliol i agost de 1980.
. 4.26.- Col·laboració a la prospecció i valoració del jaciment Magdalenià de la Cova de Buendia (Pantà de Buendia, Conca) sota la direcció de la Dra. Carmen Cacho. Maig de 1984.
. 4.27.- Col·laboració a la cinquena campanya d'excavacions al jaciment del Tossal de la Roca (Vall d'Alcalà, Alacant) sota la direcció de la Dra. Carmen Cacho. Setembre de 1985.
. 4.28.- Col·laboració a la sisena campanya d'excavacions al jaciment del Tossal de la Roca (Vall d'Alcalà, Alacant) sota la direcció de la Dra. Carmen Cacho. Setembre de 1986.
. 4.29.- Col·laboració a la setena campanya d'excavacions al jaciment del Tossal de la Roca (Vall d'Alcalà, Alacant) sota la direcció de la Dra. Carmen Cacho. Setembre de 1987.
. 4.30.- Col·laboració a la vuitena campanya d'excavacions al jaciment del Tossal de la Roca (Vall d'Alcalà, Alacant) sota la direcció de la Dra. Carmen Cacho. Setembre de 1988.
. 4.31.- Col·laborador al projecte d'investigació "Las manifestaciones rupestres prehistóricas de la zona gaditana" dirigit per M. Mas Cornellà. Activitat autoritzada i subvencionada per la direcció general de Béns Culturals de la Conselleria de Cultura de la Junta d'Andalusia.
. 4.32.- Col·laboració a la desena campanya d'excavacions al jaciment del Tossal de la Roca (Vall d'Alcalà, Alacant) sota la direcció de la Dra. Carmen Cacho. Juny-juliol de 1997.
. 4.33.- Col·laboració a l'onzena campanya d'excavacions al jaciment del Tossal de la Roca (Vall d'Alcalà, Alacant) sota la direcció de la Dra. Carmen Cacho. Juny-juliol de 1999.

5.- PUBLICACIONS (LLIBRES) (Segons ordre de publicació)
. 5.1.- Sergio Ripoll López (1984): Traducció del francès i adaptació al castellà del catàleg de l'exposició: "El Origen y la Evolución del Hombre", que es realitzà a Madrid entre els mesos d'octubre de 1984 i gener de 1985. Publicat pel Ministeri de Cultura, (Madrid), 203 pàgs., fotos. i figs. Dipòsit Legal 35-674-1984.
. 5.2.- Sergio Ripoll López (1986): "El solutrense de la Cueva de Ambrosio, Vélez-Blanco, Almería. Campaña de 1963". Publicació de la Memòria de Llicenciatura a "Excavaciones Arqueológicas en España", (Ministeri de Cultura), núm. 148, 205 pàgs., 109 figs. ISBN 84-505-44-67-X.
. 5.3.- Sergio Ripoll López (1988): "La Cueva de Ambrosio (Vélez-Blanco, Almería) y su posición cronoestratigráfica en el Mediterráneo Occidental". Publicació de la Tesi Doctoral a la sèrie "British Archaeological Report", (Oxford, Anglaterra), núm. 462, 2 vol., 596 pàgs. ISBN 0-86054-593-8.
. 5.4.- E. Ripoll Perelló i Sergio Ripoll López (1992): "El arte paleolítico en la Península Ibérica", a "Cuadernos de Arte Español", núm. 61, editat per "Historia 16", (Madrid), 31 pàgs., amb làms. i figs. ISBN 84-7479-199-2.
. 5.5.- Sergio Ripoll López, L. J. Municio González (dirs.), et alii (1999): "Domingo García. Arte rupestre paleolítico al aire libre en la Meseta Castellana". Coeditat entre la Conselleria d'Educació i Cultura de la Junta de Comunitats de Castella i Lleó i la UNED. Dipòsit Legal S.1234-1999, 278 pàgs., 306 figs. ISBN 84-7846-894-3.
. 5.6.- Sergio Ripoll López (en premsa): "La Cueva de Ambrosio (Vélez-Blanco, Almería). Estudio Cultural. Reconstrucción Paleoecológica y posición cronoestratigráfica del Pleistoceno Superior final en Andalucía Oriental". Coeditat entre la UNED i la Direcció General de Béns Culturals de la Junta d'Andalusia.
. 5.7.- Sergio Ripoll López, E. Ripoll Perelló, H. Collado Giraldo, et alii (1999): "Maltravieso. El santuario extremeño de las manos". Conselleria de Cultura i Patrimoni, Direcció General de Patrimoni Cultural de la Junta d'Extremadura. Memòries 1 del Museu de Càceres, 168 pàgs., 116 figs. i catàleg. ISBN 84-7671-530-7. Dipòsit Legal BA.486-1999.
. 5.8.- Sergio Ripoll López, C. Cacho Quesada i F. J. Muñoz Ibáñez (2003): Fullet sobre el Laboratori d'Estudis Paleolítics (LEP). Institut Universitari d'Investigació, UNED. Madrid, 57 pàgs., 36 figs.
. 5.9.- Sergio Ripoll López (en premsa): "Manual de arte rupestre paleolítico". UNED. Madrid.
. 5.10.- Sergio Ripoll López, F. J. Muñoz Ibáñez i M. C. González Murciego (en premsa): "Catálogo del Arte Prehistórico de la Península Ibérica y de la Europa Insular. Arte Paleolítico: Castilla y León, Madrid, Castilla La Mancha, Extremadura y Andalucía". Reial Acadèmia de Cultura Valenciana. Secció de Prehistòria i Arqueologia. València, 2 vols.
. 5.11.- P. Pettitt, P. Bahn, Sergio Ripoll López i F. J. Muñoz Ibáñez editors (2007): "Palaeolithic Cave Art at Creswell Crags in European Context". Oxford University Press, 292 pàgs., amb figs. i gràfics. ISBN 978-0-19-929917-1. Dues edicions.
. 5.12.- E. Ripoll Perelló i Sergio Ripoll López (en premsa): "Cartas al Abate H. Breuil (H. Alcalde del Río, Juan Cabré Aguiló, Federico de Motos y Willoughby Verner)". Reial Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona.
. 5.13.- Carmen Cacho Quesada, Sergio Ripoll López i Francisco J. Muñoz Ibáñez (coords.) (2006): "La Peña de Estebanvela (Estebanvela-Ayllón, Segovia). Grupos Magdalenienses en el Sur del Duero". Conselleria de Cultura i Turisme de la Junta de Comunitats de Castella i Lleó. Memòries. Arqueologia a Castella i Lleó, núm. 17. Valladolid 2006. 444 pàgs., amb figs. i taules. ISBN 978-84-9718-413-7.

5.A.- PUBLICACIONS (CAPÍTOLS EN LLIBRES) (Segons ordre de publicació)
. 5.A.1.- E. Ripoll Perelló i Sergio Ripoll López (1989): "Synthèse sur l'art paléolithique de la Péninsule Ibérique" (J. P. Mohen ed. i dir.), Le Temps de la Préhistoire (París), Societé Prehistorique Française, t. I, pàgs. 328-331, 2 figs. ISSN 2-878-44-000-5.
. 5.A.2.- Sergio Ripoll López (1993): "Orígens i etapes de l'evolució humana", a "Historia Universal", Editorial 92, SA. (E. Ripoll coord.), (Barcelona), pàgs. 19-39, amb figs. i quadres. ISBN 84-87254-47-0.
. 5.A.3.- Sergio Ripoll López (1994): "El yacimiento de La Cueva de Ambrosio: Nuevas aportaciones al solutrense de la Península Ibérica". Arqueologia. Comarca dels Vélez, Homenatge al prof. Miguel Guirao Gea. (Vélez-Rubio, Almeria), pàgs. 55-78, 8 figs. ISBN 84-8108-043-8.
. 5.A.4.- Sergio Ripoll López i M. Mas Cornellà (2000): "Arte Paleolítico. Nuevos descubrimientos (Sierra Momia)". A "Proyecto de investigación arqueológica Las manifestaciones rupestres prehistóricas de la zona gaditana" (M. Mas Cornellà, ed.). Memòria científica editada per la Direcció General de Béns Culturals de la Conselleria de Cultura de la Junta d'Andalusia. Servei d'Investigació i Difusió del Patrimoni Històric, Sevilla, 416 pàgs., 131 figs., CVIII làms. (+ CD-ROM amb sis annexos, p. 417-590, figs. 132-140, 30 gràs., il·lustracions) (30 x 21 cm). ISBN 84-8266-167-1.
. 5.A.5.- M. Mas Cornellà, Sergio Ripoll López, G. Torra, J. F. Jordá, B. Gavilán, J. C. Vera i A. Molina Expósito (2000): "La cultura material y las estructuras funerarias de Sierra Momia y Sierra del Niño". A "Proyecto de investigación arqueológica Las manifestaciones rupestres prehistóricas de la zona gaditana" (M. Mas Cornellà, dir.). Memòria científica editada per la Direcció General de Béns Culturals de la Conselleria de Cultura de la Junta d'Andalusia. Servei d'Investigació i Difusió del Patrimoni Històric, (Arqueologia Monografies), Sevilla, pàgs. 333-338, figs. 101-106. ISBN 84-8266-167-1.
. 5.A.6.- Sergio Ripoll López, M. Mas Cornellà i L. Perdigones (2000): "Las Cuevas de Levante. Prospección arqueológica con sondeos estratigráficos". A "Proyecto de investigación arqueológica Las manifestaciones rupestres prehistóricas de la zona gaditana" (M. Mas Cornellà, dir.). Memòria científica editada per la Direcció General de Béns Culturals de la Conselleria de Cultura de la Junta d'Andalusia. Servei d'Investigació i Difusió del Patrimoni Històric, Empresa Pública de Gestió de Programes Culturals (Arqueologia Monografies), Sevilla, pàgs. 339-350, figs. 107-111. ISBN 84-8266-167-1.
. 5.A.7.- Sergio Ripoll López (2006): “Localización del yacimiento e historia de su investigación”. A: Carmen Cacho Quesada, Sergio Ripoll López i Francisco J. Muñoz Ibáñez (coord.): "La Peña de Estebanvela (Estebanvela-Ayllón, Segovia). Grupos magdalenienses en el Sur del Duero". Conselleria de Cultura i Turisme de la Junta de Comunitats de Castella i Lleó. Memòries. Arqueologia a Castella i Lleó, núm. 17. Valladolid 2006, pàgs. 15-38, 30 figs. ISBN 978-84-9718-43-7.
. 5.A.8.- Jesús F. Jordá Pardo, Carmen Cacho Quesada, Sergio Ripoll López i Francisco J. Muñoz Ibáñez (2006): “Dataciones radiocarbónicas y cronoestratigrafía de La Peña de Estebanvela (Segovia)”. A: Carmen Cacho Quesada, Sergio Ripoll López i Francisco J. Muñoz Ibáñez (coord.): "La Peña de Estebanvela (Estebanvela-Ayllón, Segovia). Grupos magdalenienses en el Sur del Duero". Conselleria de Cultura i Turisme de la Junta de Comunitats de Castella i Lleó. Memòries. Arqueologia a Castella i Lleó, núm. 17. Valladolid 2006, pàgs. 87-106, 6 figs. ISBN 978-84-9718-43-7.
. 5.A.9.- Sergio Ripoll López (2006): “Arte mueble de La Peña de Estebanvela”. A: Carmen Cacho Quesada, Sergio Ripoll López i Francisco J. Muñoz Ibáñez (coord.): "La Peña de Estebanvela (Estebanvela-Ayllón, Segovia). Grupos magdalenienses en el Sur del Duero". Conselleria de Cultura i Turisme de la Junta de Comunitats de Castella i Lleó. Memòries. Arqueologia a Castella i Lleó, núm. 17. Valladolid 2006, pàgs. 409-426, 23 figs. ISBN 978-84-9718-43-7.
. 5.A.10.- Carmen Cacho Quesada, José Yravedra Sainz de los Terreros, Jesús F. Jordá Pardo, Sergio Ripoll López i Francisco J. Muñoz Ibáñez (2006): “La Peña de Estebanvela: Reconstrucción paleoambiental, recursos alimenticios, cronología y contexto del registro arqueológico. Contactos con la Cornisa Cantábrica y el ámbito pirenaico”. A: Carmen Cacho Quesada, Sergio Ripoll López i Francisco J. Muñoz Ibáñez (coord.): "La Peña de Estebanvela (Estebanvela-Ayllón, Segovia). Grupos magdalenienses en el Sur del Duero". Conselleria de Cultura i Turisme de la Junta de Comunitats de Castella i Lleó. Memòries. Arqueologia a Castella i Lleó, núm. 17. Valladolid 2006, pàgs. 427-441, 13 figs. ISBN 978-84-9718-43-7.
. 5.A.11.- Sergio Ripoll López i Francisco Muñoz Ibáñez (2007): "El Tardiglaciar en el Reino Unido". Homenatge a la professora Victoria Cabrera Valdés organitzat pel Museu Arqueològic Regional de la Comunitat de Madrid i la Facultat de Geografia i Història de la UNED. Zona Arqueològica (José Manuel Maíllo i Enrique Baquedano, eds.), pàgs. 562-577, 11 figs. ISBN 84-451-2951-1.
. 5.A.12.- Francisco Muñoz Ibáñez i Sergio Ripoll López (2007): "Las primeras evidencias de arcos en Europa: Parámetros de diseño y construcción". Homenatge a la professora Victoria Cabrera Valdés organitzat pel Museu Arqueològic Regional de la Comunitat de Madrid i la Facultat de Geografia i Història de la UNED. Zona Arqueològica (José Manuel Maíllo i Enrique Baquedano, eds.), pàgs. 462-473, 5 figs. ISBN 84-451-2951-1.
. 5.A.13.- Carmen Cacho Quesada, Juan Antonio Martos Romero, Francisco Muñoz Ibáñez i Sergio Ripoll López (2007): "Gestión y sistemas de explotación de los recursos líticos en el yacimiento magdaleniense de La Peña de Estebanvela (Ayllón, Segovia)". Homenatge a la professora Victoria Cabrera Valdés organitzat pel Museu Arqueològic Regional de la Comunitat de Madrid i la Facultat de Geografia i Història de la UNED. Zona Arqueològica (José Manuel Maíllo i Enrique Baquedano, eds.), pàgs. 504-517, 8 figs. ISBN 84-451-2951-1.
5.A.14.- Sergio Ripoll López i Francisco Muñoz (2007): "The Palaeolithic Rock Art of Creswell Crags: Prelude to a Systematic Study". A: P. Pettitt, P. Bahn, Sergio Ripoll López i F. J. Muñoz Ibáñez ed.: "Palaeolithic Cave Art at Creswell Crags in European Context". Oxford University Press, pàgs. 14-33, 10 figs. ISBN 978-0-19-929917-1.

6.A.- PUBLICACIONS (ARTICLES) (INVESTIGACIÓ, per ordre de signatura)
6.A.I.- Internacionals
. 6.A.I.1.- Sergio Ripoll López (1989): "Le gisement de La Cueva de Ambrosio: Nouveaux Apports au Solutréen de la Péninsule Ibérique. L'Anthropologie", (París), tom 92, núm. 4, (París), 1989, pàgs. 851-886, 20 figs. ISSN 00035521.
. 6.A.I.2.- Sergio Ripoll López (1994): "L'art rupestre paléolithique de La Cueva de Ambrosio (Almería, Espagne)". International Newsletter on Rock Art. Bulletin de l'I.N.O.R.A. (Foix, França), núm. 7, pàgs. 1-2. ISSN 1022-3282.
. 6.A.I.3.- Sergio Ripoll López i L. J. Muncio González (1994): "Un grand ensemble d'art rupestre paléolithique de plein air dans la Meseta espagnole". International Newsletter on Rock Art. Bulletin de l'I.N.O.R.A. (Foix, França), núm. 7, pàgs. 2-4. ISSN 1022-3282.
. 6.A.I.4.- Sergio Ripoll López, S. Pérez, R. López, J. P. Paniagua, F. J. Muñoz, M. Muñiz, F. Calleja i J. A. Martos (1995): "Art Parietal Paléolithique a La Cueva de Ambrosio (Almería, Espagne)". Bulletin de la Societé Préhistorique Ariegoise. (Foix, França), tom L, pàgs. 97-116, 6 figs. ISSN 02-45-9523.
. 6.A.I.5.- Sergio Ripoll López i M. Mas Cornellà (1996): "Art Paléolíthique dans l’extreme sud de l’Europe", a "International Newsletter on Rock Art". Bulletin de l'I.N.O.R.A. (Foix, França), núm. 13, pàgs. 7-10, 4 figs. ISSN 1022-3282.
. 6.A.I.6.- Sergio Ripoll López, L. J. Municio González, J. R. López, F. Muñoz, F. Calleja i J. A. Martos (1996): "Las representaciones paleolíticas del conjunto de Domingo García. The palaeolithic representations at the joint of Domingo García (Segovia, Spain)". A "Survey, Bolletino del Centro di Studi e Museo d’Arte Preistorica di Pinerolo". Museo Civico di Antropologia e Preistoria Pinerolo (Itàlia), 1993, 1994, 1995, 1996, anys VII, VIII, IX, X, núms. 9, 10, 11 i 12, pàgs. 11-27, 11 gràfs., 3 figs.
. 6.A.I.7.- Sergio Ripoll López, S. Pérez, M. Muñiz, F. Calleja i J. P. Paniagua (1996): "Arte rupestre Paleolítico en el yacimiento solutrense de La Cueva de Ambrosio (Almería, España). Palaeolithic Rock Art in the solutrean site of La Cueva de Ambrosio (Almería, Spain)". A "Survey, Bolletino del Centro di Studi e Museo d’Arte Preistorica di Pinerolo". Museo Civico di Antropologia e Preistoria Pinerolo (Itàlia), 1993, 1994, 1995, 1996, anys VII, VIII, IX, X, núms. 9, 10, 11 i 12, pàgs. 29-48, 7 figs.
. 6.A.I.8.- Sergio Ripoll López i H. Collado Giraldo (1997): "La découverte de nouvelles répresentations Paléolithiques en Extremadoura: la grotte de la Mina de Ibor". A "International Newsletter on Rock Art". Bulletin de l'I.N.O.R.A. (Foix, França), núm. 17, pàgs. 8-11, 1 fig. ISSN 1022-3282.
. 6.A.I.9.- Sergio Ripoll López (1997): "Algunas reflexiones en torno al arte paleolítico más meridional de Europa". A "Préhistoire Européenne" (M. Otte edit.), vol. 10, pàgs. 127-150, 7 figs. ISSN 0779-8024.
. 6.A.I.10.- Sergio Ripoll López (1997): "Referees al artículo de R. Bednarik: European Art: the Palaeolithic Legacy?". A "Cambridge Archaeological Journal" (Cambridge), vol. 7, núm. 2, pàgs. 255-268. ISSN 0959-7743.
. 6.A.I.11.- Sergio Ripoll López (1997): "Quelques reflexions autour de l’art paléolithique le plus meridional d’Europe". A "Préhistoire Européenne", (Liége, Bèlgica), vol. 11, desembre de 1997, pàgs. 185-205, 7 figs. ISSN 0779-8024.
. 6.A.I.12.- Sergio Ripoll López (1999): "Índices temático y onomástico del International Newsletter on Rock Art". Bulletin de l'I.N.O.R.A. (Foix, França), 27 pàgs. ISSN 1022-3282.
. 6.A.I.13.- Sergio Ripoll López i M. Mas Cornellà (1999): "La grotte d'Atlanterra (Cadix, Espagne)". A "International Newsletter on Rock Art". Bulletin de l'I.N.O.R.A. (Foix, França), núm. 23, pàgs. 3-6, 4 figs. ISSN 1022-3282.
. 6.A.I.14.- Carmen Cacho Quesada i Sergio Ripoll López (2001): "The Upper Palaeolithic settlement of the Meseta (Iberian Peninsula)". A "Studien in Memoriam Wilhem Schüle" (dirigit per Daniel Büchner i el Freiburger Institut für Paläowissenchaftliche Studien), pàgs. 102-110, 6 figs. ISSN 13:978-3-89646-391-3.
. 6.A.I.15.- Paul Bahn, Paul Pettitt i Sergio Ripoll (2003): "Discovery of Palaeolithic cave art in Britain. Antiquity". A "Quarterly Review of Archaeology", vol. 77, núm. 296, juny 2003, Cambridge, Regne Unit, pàgs. 227-231, 1 fig. ISSN 0003-598X.
. 6.A.I.16.- Paul Bahn, Paul Pettitt, Sergio Ripoll i Francisco Muñoz Ibáñez (2004): "The palaeolithic rock art engravings at Creswell Crags (Derbyshire)". A "Proceedings of the Prehistoric Society", vol. 70, pàgs. 93-105, 9 figs.
. 6.A.I.17.- Paul Bahn, Francisco Muñoz, Paul Pettitt i Sergio Ripoll López (2004): "New Discoveries of Cave Art in Church Hole (Creswell Crags, England)", a "Antiquity", vol. 78, núm. 300, juny 2004. http://antiquity.ac.uk/ProjGall/bahn/. ISSN 0003-598X.
. 6.A.I.18.- Sergio Ripoll López, Francisco Muñoz, Paul Pettitt i Paul Bahn (2004): "New discoveries of cave art in Church Hole (Creswell Crags, England)". A "International Newsletter on Rock Art". Bulletin de l'I.N.O.R.A. (Foix, França), núm. 40, pàgs. 1-6, 6 figs. ISSN 1022-3282.
. 6.A.I.19.- Sergio Ripoll López, Vicente Baldellou, Francisco Muñoz i Pedro Ayuso (2005): "La Fuente del Trucho (Asque-Colungo, Huesca)", a "International Newsletter on Rock Art". Bulletin de l'I.N.O.R.A. (Foix, França), núm. 41, pàgs. 3-6, 6 figs. ISSN 1022-3282.
. 6.A.I.20.- Paul G. Bahn, Sergio Ripoll López, Paul Pettitt i Francisco Muñoz (2005): "Creswell Crags. Discovering cave art in Britain". A "Current Archaeology", núm. 197, 217-226, 22 figs. ISSN 0011-3212.
. 6.A.I.21.- Sergio Ripoll López, Francisco Muñoz, Paul Pettitt i Paul Bahn (2004): "Ice age art at Creswell Crags". Fullet divulgatiu editat pel Centre i Museu de Creswell Crags, 10 pàgs.
. 6.A.I.22.- Alistair W. G. Pike, Mabs Gilmour, Paul Pettitt, Roger Jacobi, Sergio Ripoll, Paul Bahn i Francisco Muñoz (2005): "Verification of the age of the Palaeolithic cave art at Creswell Crags, UK". A "Journal of Archaeological Science", vol. 32, pàgs. 1649-1655, 3 figs., 3 taules. ISSN 0305-4403.
. 6.A.I.23.- Sergio Ripoll (en premsa): "The mystery of the 'mutilated' hands at the Spanish Maltravieso Cave". A "Antiquity. A Quarterly Review of Archaeology". ISSN 0003-598X.
. 6.A.I.24.- Sergio Ripoll López (2006-2009): "Cómo estudiar una estación con arte rupestre. Xama, Mendoza, Argentina", (Roberto Bárcena edit). INCIHUSA-CRICYT, pàgs. 299-319, 19 figs. ISSN 0327-1250.
. 6.A.I.25.- Sergio Ripoll López (2009): "Le prémier art rupestre paléolithique du Royaume-Uni, Les gravures de Creswell Crags (Derbyshire)". A "L’Anthropologie", Elsevier Masson eds., París, vol. 113, pàgs. 679-690, 5 figs. Doi:10.1016/j.anthro.2009.09.013.

6.A.- PUBLICACIONS (ARTICLES) (INVESTIGACIÓ, per ordre de signatures)
6.A.II.- Nacionals
. 6.A.II.1.- Sergio Ripoll López (1983): Presentació d'"Ars Praehistorica" i lliurament de la Medalla d'Honor Henri Breuil al prof. André Leroi-Gourhan. A "Ars Praehistorica", (Barcelona), tom II, pàgs. 207-212, 5 figs. ISSN 0212-7288.
. 6.A.II.2.- E. Ripoll Perelló i Sergio Ripoll López (1983): "Un proyecto para la consolidación del techo de la Cueva de Altamira (1910)". A "Ars Praehistorica" (Barcelona), tom II, 1983, pàgs. 181-184, 2 figs. ISSN 0212-7288.
. 6.A.II.3.- C. Cacho Quesada i Sergio Ripoll López (1987): "Nuevas piezas de arte mueble en el Mediterráneo español". A "Trabajos de Prehistoria", (Madrid), vol. 44, pàgs. 35-62, 9 figs. ISSN 0082-5638.
. 6.A.II.4.- Sergio Ripoll López (1988): "Excavaciones realizadas en 1985 en el yacimiento de La Cueva de Ambrosio (Vélez-Blanco Almería)". A "Anuario Arqueológico de Andalucía, 1985, vol. II. Actividades sistemáticas", (Sevilla), pàgs. 216-220. ISSN 1131-6802.
. 6.A.II.5.- Sergio Ripoll López (1988-89): "Representaciones femeninas de la cueva de Altamira (Santillana del Mar, Cantabria)". A "Ars Praehistorica. Homenaje al prof. E. Ripoll", (Barcelona), tom VII-VIII, pàgs. 69-86, 11 figs. ISSN 0212-7288.
. 6.A.II.6.- Sergio Ripoll López i E. Ripoll Perelló (1990): "Gravetiense y Solutrense en la Península Ibérica". A "Espacio, Tiempo y Forma", Sèrie I, Prehistòria i Arqueologia, (Madrid), vol. 3, pàgs. 55-70, 1 figs. ISSN 1130-0124.
. 6.A.II.7.- M. García-Carrillo, C. Cacho Quesada i Sergio Ripoll López (1991): "Sobre la selección del sílex y su aprovisionamiento en el Tossal de la Roca (Vall d'Alcalá, Alicante)". En "Espacio, Tiempo y Forma", Sèrie I, Prehistòria i Arqueologia, (Madrid), vol. 4, pàgs. 15-36, 3 figs. ISSN 1130-0116.
. 6.A.II.8.- Sergio Ripoll López, M. Mas Cornellà i G. Torra (1991): "Grabados paleolíticos en la Cueva del Tajo de las Figuras (Benalup, Cádiz)". A "Espacio, Tiempo y Forma", Sèrie I, Prehistòria i Arqueologia, (Madrid), vol. 4, pàgs. 111-126, 9 figs. ISSN 1130-0116.
. 6.A.II.9.- Sergio Ripoll López (1991): "Proyecto: Cueva de Ambrosio. Actuación: Excavación Arqueológica Sistemática en Cueva de Ambrosio". A "Anuario Arqueológico de Andalucía". IV Jornades d'Arqueologia Andalusa, (Jaén), pàgs. 40-44. ISSN 1131-6802.
. 6.A.II.10.- M. Mas Cornellà, Sergio Ripoll López i L. Perdigones (1991): "Actuaciones de urgencia en las Cuevas de Levante y Cubeta de la Paja (Sierra Momia, Benalup, Cádiz)". A "Anuario Arqueológico de Andalucía", (Sevilla), pàgs. 105-110, 7 figs. ISSN 1131-6802.
. 6.A.II.11.- Sergio Ripoll López i L. J. Municio González (1992): "Las representaciones de estilo paleolítico en el conjunto de Domingo García (Segovia)". A "Espacio, Tiempo y Forma", Sèrie I, Prehistòria i Arqueologia, (Madrid), vol. 5, pàgs. 107-138, 21 figs. ISSN 1130-0116.
. 6.A.II.12.- Sergio Ripoll López (1993): "Proyecto: Estudio Cultural. Reconstrucción paleoecológica y posición cronoestratigráfica del Pleistoceno Superior Final en la Andalucía Oriental. La Cueva de Ambrosio (Vélez-Blanco, Almería)". A "Investigaciones Arqueológicas en Andalucía: Proyectos", Huelva, gener de 1993, (Sevilla), pàgs. 239-251, 1 fig. ISSN 1131-6802.
. 6.A.II.13.- Sergio Ripoll López, F. J. Muñoz, S. Pérez, M. Muñiz, F. Calleja, J. A. Martos, R. López i C. Amaya (1994): "Arte rupestre paleolítico en el yacimiento solutrense de La Cueva de Ambrosio (Vélez-Blanco, Almería)". A "Trabajos de Prehistoria", (Madrid), 1994, vol. 51, núm. 2, pàgs. 21-39, 6 figs. i VI làms. ISSN 0082-5638.
. 6.A.II.14.- Sergio Ripoll López (1995): "La campaña de 1992 en La Cueva de Ambrosio (Vélez-Blanco, Almería)". A "Anuario Arqueológico de Andalucía, 1992. Actividades sistemáticas", (Sevilla), pàgs. 19-26, 3 figs., 3 làms. ISSN 1131-6802.
. 6.A.II.15.- M. Mas Cornellà, G. Torra, B. Gavilán, Sergio Ripoll López, C. Vera i J. F. Jordá (1995): "El poblamiento prehistórico en las sierras próximas a la antigua Laguna de la Janda". A "Jornadas de campo en la depresión de la Janda (Cádiz), 19-21 de mayo de 1995", Associació Espanyola per a l'Estudi del Quaternari (AEQUA-GAC) (Còrdova), edició policopiada, pàgs. 92-104, 5 figs.
. 6.A.II.16.- M. Mas Cornellà, Sergio Ripoll López, J. A. Martos Romero, J. P. Paniagua Pérez, J. R. López Moreno de Redrojo i L. Bergmann (1995): "Estudio preliminar de los grabados rupestres de la Cueva del Moro (Tarifa, Cádiz) y el Arte Paleolítico del Campo de Gibraltar". A "Trabajos de Prehistoria", (Madrid), vol. 52, núm. 2, pàgs. 61-81, 4 figs., Vlll làms. ISSN 0082-5638.
. 6.A.II.17.- Sergio Ripoll López (1996): "Arte rupestre paleolítico en La Cueva de Ambrosio (Vélez-Blanco, Almería). Un hallazgo de importancia internacional". A "Revista Velezana", Institut d'Estudis d'Almeria, Vélez-Rubio (Almeria), núm. 15, pàgs. 7-20, 9 figs. ISSN 1132-7693.
. 6.A.II.18.- M. Mas Cornellà, Sergio Ripoll López, G. Torra, J. F. Jordá, B. Gavilán i J. C. Vera (1996): "El poblamiento prehistórico del Campo de Gibraltar". A "Espacio, Tiempo y Forma", Sèrie I, Prehistòria i Arqueologia, vol. 9, Madrid, pàgs. 207-223, 6 figs. ISSN 1130-0116.
. 6.A.II.19.- M. Mas Cornellà i Sergio Ripoll López (1996): "El Paleolítico Superior en el Sur de Cádiz". A "Espacio, Tiempo y Forma", Sèrie I, Prehistòria i Arqueologia (Madrid), vol. 9, pàgs. 269-273. ISSN 1130-0116.
. 6.A.II.20.- Sergio Ripoll López i H. Collado Giraldo (1996): "Una nueva estación paleolítica en Extremadura. Los grabados de la Cueva de la Mina de Ibor (Castañar de Ibor, Cáceres)". A "Revista de Estudios Extremeños" (Badajoz), tom LII, núm. II, maig-agost 1996, pàgs. 383-399, 7 figs. ISSN 0210-2854.
. 6.A.II.21.- Sergio Ripoll López (1996): "Algunas reflexiones en torno al arte paleolítico más meridional de Europa". A "Butlletí de la Reial Acadèmia Catalana de Belles Arts de Sant Jordi" (Barcelona), vol. X, pàgs. 217-247, 7 figs. ISSN 1133-0341.
. 6.A.II.22.- Sergio Ripoll López i J. Zilhao (1996): "Foz Côa, un lugar excepcional". A "Butlletí de la Reial Acadèmia Catalana de Belles Arts de Sant Jordi" (Barcelona), vol. X, 1996, pàgs. 279-293, 9 figs. ISSN 1133-0341.
. 6.A.II.23.- Sergio Ripoll López (1998): "La campaña de 1994. Algunas cuestiones sobre la conservación del arte rupestre paleolítico de La Cueva de Ambrosio (Vélez-Blanco, Almería)". A "Anuario Arqueológico de Andalucía, 1994. Actividades sistemáticas". Sevilla, pàgs 16-22, IX làms. ISSN 1131-6802.
. 6.A.II.24.- Sergio Ripoll López, F. Muñoz i S. Pérez Marín (1997): "El Pleistoceno Superior final en el sur de la Península Ibérica". A "Espacio, Tiempo y Forma", Sèrie I, Prehistòria i Arqueologia (Madrid), vol. 10, pàgs. 27-54, 5 figs. ISSN 1130-0116.
. 6.A.II.25.- Sergio Ripoll López, C. Cacho Quesada i L. Municio González (1997): "El Paleolítico Superior en la Meseta". A "Espacio, Tiempo y Forma", Sèrie I, Prehistòria i Arqueologia (Madrid), vol. 10, pàgs. 55-87, 4 figs. ISSN 1130-0116.
. 6.A.II.26.- Sergio Ripoll López, M. Mas Cornellà i J. F. Jordá Pardo (1998): "Las cuevas de Levante (Benalup, Cádiz). Un yacimiento al aire libre del Paleolítico Superior en Andalucía Suroccidental". A "Trabajos de Prehistoria" (Madrid), vol. 55, núm. 2, pàgs. 21-33, 8 figs., 5 taules. ISSN 0082-5638.
. 6.A.II.27.- Sergio Ripoll López, E. Ripoll Perelló, H. Collado Giraldo, M. Mas Cornellà, J. F. Jordá Pardo i LEP (1999): "Maltravieso. El santuario extremeño de las manos. (Maltravieso. A hands sanctuary in Extremadura)". A "Trabajos de Prehistoria" (Madrid), vol. 56, núm. 2, pàgs. 21-33, 8 figs., 5 taules. ISSN 0082-5638.
. 6.A.II.28.- Jesús F. Jordá Pardo, F. Javier Pastor Muñoz i Sergio Ripoll López (1999): "Arte rupestre paleolítico y postpaleolítico al aire libre en los Montes de Toledo Occidentales (Toledo, Castilla-La Mancha, España): Noticia preliminar". A "Zephyrus", vol 52, pàgs. 281-296, 17 figs. ISSN 0514-7336.
. 6.A.II.29.- Carmen Cacho Quesada, Sergio Ripoll López, Jesús Jordá Pardo, Francisco Muñoz Ibáñez, José Yravedra Sáinz de los Terreros i Rut Maicas Ramos (2003): "Ocupaciones magdalenienses en la Meseta Norte. La Peña de Estebanvela (Segovia)". A "Zephyrus" (Salamanca), vol. LVI, pàgs. 19-37, 10 figs. ISSN 0514-7336.
. 6.A.II.30.- Sergio Ripoll López (2006): "Una conversación imaginaria con mi padre, Eduardo Ripoll (1923-2006)". A "Trabajos de Prehistoria", Madrid, vol. 63, núm. 2, pàgs. 7-11, 1 fot. ISSN 0082-5638.
. 6.A.II.31.- Sergio Ripoll López i Francisco Muñoz Ibáñez (en premsa): "El descubrimiento del primer arte paleolítico en el Reino Unido. Los grabados rupestres de Creswell Crags (Derbyshire)". A "Trabajos de Prehistoria". ISSN 0082-5638.

6.B.- PUBLICACIONS (ARTICLES) (DIVULGACIÓ)
. 6.B.1.- Sergio Ripoll López (1979): "Iniciativa cultural en una autopista: el Arqueodromo de Beaune (Borgoña)", a "Informació Arqueològica", (Barcelona), núm. 29, gener-abril de 1979, pàgs. 129-132.
. 6.B.2.- Sergio Ripoll López (1981): "Las pinturas rupestres del Tassili n'Ajjer", a "Revista de Arqueología", (Zugarto Edicions, Madrid), núm. 14, desembre de 1981, pàgs. 50-58. ISSN 0212-0062.
. 6.B.3.- Sergio Ripoll López (1983): "Entrevista con Yves Coppens", a "Revista de Arqueología", (Zugarto Edicions, Madrid), núm. 29, setembre de 1983, pàgs. 29-33, 6 figs. ISSN 0212-0062.
. 6.B.4.- Sergio Ripoll López (1983): "Entrevista al matrimonio Lumley", en exclusiva per a "Revista de Arqueología", (Zugarto Edicions, Madrid), núm. 32, 1983, pàgs. 42-45. ISSN 0212-0062.
. 6.B.5.- Sergio Ripoll López (1984): "Origen y evolución del Hombre". A "Revista de Arqueología", (Zugarto Edicions, Madrid), núm. 42, octubre 1984, pàgs. 54-56. ISSN 0212-0062.
. 6.B.6.- Sergio Ripoll López (1984): "El Origen y la Evolución del Hombre". A "Información Cultural" núm. 18, nov. 1984, Ministeri de Cultura (Madrid).
. 6.B.7.- Sergio Ripoll López (1990): "Altamira, una figura femenina inédita", a "Revista de Arqueología", (Zugarto Edicions, Madrid), núm. 107, març de 1990, pàgs. 8-15, amb figs. ISSN 0212-0062.
. 6.B.8.- Sergio Ripoll López, L. J. Muncio González, F. J. Muñoz, S. Pérez i R. López (1994): "Un conjunto excepcional del arte paleolítico. El cerro de San Isidro en Domingo García. Nuevos descubrimientos". A "Revista de Arqueología", (Zugarto Edicions, Madrid), núm. 157, maig de 1994, pàgs. 12-21. ISSN 0212-0062.
. 6.B.9.- M. Mas Cornellà, Sergio Ripoll López, L. Bergmann, J. P. Paniagua Pérez, J. R. López Moreno de Redrojo i J. A. Martos Romero (1996): "La Cueva del Moro (Tarifa, Cádiz). El Arte Paleolítico más meridional de Europa". A "Revista de Arqueología" (Zugarto Edicions, Madrid), núm. 177, gener de 1996, pàgs. 14-21, amb làms. i figs. ISSN 0212-0062.
. 6.B.10.- Sergio Ripoll López, E. Ripoll, H. Collado Giraldo i LEP (1997): "Cueva de Maltravieso. Recuperación y estudio de una singular estación artística del paleolítico Superior". A "Revista de Arqueología" (Zugarto Edicions, Madrid), núm. 193, maig 1997, pàgs. 6-15, 13 figs. ISSN 0212-0062.
. 6.B.11.- H. Collado Giraldo i Sergio Ripoll López (1997): "La Mina de Ibor (Cáceres): Nueva estación con arte rupestre paleolítico en Extremadura". A "Revista de Arqueología" (Zugarto Edicions, Madrid), núm. 196, agost de 1997, pàgs. 24-29, 11 figs. ISSN 0212-0062.
. 6.B.12.- Sergio Ripoll López (1997): "El Triunfo de la Razón: Foz Côa salvado". A "Revista de Arqueología" (Zugarto Edicions, Madrid), núm. 199, nov. 1997, pàgs. 16-25. ISSN 0212-0062.
. 6.B.13.- Sergio Ripoll López (1998): "El parque de Arte Prehistórico de los Pirineos. Un espacio cultural temático y lúdico diferente". A "Revista de Arqueología" (Zugarto Edicions, Madrid), núm. 210, octubre 1998, pàgs. 6-13. ISSN 0212-0062.
. 6.B.14.- Sergio Ripoll López (1999): "La muerte en el Paleolítico". A "Revista Adiós. Revista de Empresas" (Madrid), núm. 12+1, gener-febrer de 1999, any IV, pàgs. 36-44, 8 figs.
. 6.B.15.- Jesús F. Jordá Pardo i Sergio Ripoll López (2006): “La tierra de la historia”. Editorial Santillana-Comunitat de Madrid, a la publicació dels resums de les activitats dutes a terme en el marc de la VII Fira "Madrid por la Ciencia". Pàg. 90. ISBN 978-84-294-2457-7.

7.- ARTICLES A INTERNET I MULTIMÈDIA
. 7.1.- Sergio Ripoll López: "La cueva de Ambrosio". Al Servidor de la UNED, adreça http://info.uned.es/dpto-pha/ambrosio/ambrosio.htm
. 7.2.- Sergio Ripoll López: "La Cueva del Moro". Al Servidor de la UNED, adreça http://info.uned.es/dpto-pha/moro/moro.htm
. 7.3.- Sergio Ripoll López: "El abrigo de Atlanterra". Al Servidor de la UNED, adreça http://info.uned.es/dpto-pha/index.htm
. 7.4.- Sergio Ripoll López: "La Cueva de Maltravieso". Al Servidor de la UNED, adreça http://info.uned.es/dpto-pha/extremadura/maltravieso/maltravieso.htm
. 7.5.- Sergio Ripoll López: "La cueva de la Mina de Ibor". Al Servidor de la UNED, adreça http://info.uned.es/dpto-pha/extremadura/mina/mina.htm
. 7.6.- Sergio Ripoll López: "El conjunto de arte rupestre paleolítico al aire libre de Domingo García". Al Servidor de la UNED, adreça http://info.uned.es/dpto-pha/domingo/domingo.htm
. 7.7.- Sergio Ripoll López: "El yacimiento de la Peña de Estebanvela". Al Servidor de la UNED, adreça http://info.uned.es/dpto-pha/estebanvela/estebanvela.htm
. 7.8.- Sergio Ripoll López: "L’art mobilier d’Estebanvela". Adreça http://info.uned.es/dpto-pha/estebanvela/estebanvela.htm
. 7.9.- Sergio Ripoll López: "El arte mueble del yacimiento de la Peña de Estebanvela (Segovia)". Adreça http://info.uned.es/dpto-pha/estebanvela/estebanvela.htm
. 7.10.- Sergio Ripoll López: "Ocupaciones magdalenienses en la Meseta Norte. La Peña de Estebanvela (Segovia)". Adreça: http://info.uned.es/dpto-pha/estebanvela/estebanvela.htm
. 7.11.- Sergio Ripoll López: "El registro arqueológico del Pleistoceno Superior Final en el abrigo de La Peña de Estebanvela (Segovia)". Adreça http://info.uned.es/dpto-pha/estebanvela/estebanvela.htm
. 7.12.- Sergio Ripoll López: "Arte Rupestre Paleolítico Extracantábrico". Al Servidor de la UNED, adreça http://info.uned.es/dpto-pha/index.htm
. 7.13.- Sergio Ripoll López: "Arte Rupestre Paleolítico de la Cornisa Cantábrica". Al Servidor de la UNED, adreça http://info.uned.es/dpto-pha/index.htm
. 7.14.- José Manuel Sabin (dir.), Sergio Ripoll López (assessor científic): "Bibliografía Histórica. Cuadernos de Bibliografía Histórica; Historia de España". Editat per l'empresa Bibliosoft en format CD-ROM interactiu, gener de 1998.
. 7.15.- Sergio Ripoll López, L. J. Municio González, et alii: "Domingo García. Arte rupestre paleolítico al aire libre en la Meseta Castellana". Coeditat entre la UNED i la Conselleria de Cultura i Turisme de la Junta de Comunitats de Castella i Lleó.
. 7.16.- Sergio Ripoll López, J. Gisbert, J. Latova, D. Martín i A. Giménez: "Preservation and conservation of the oldest documentation about mammals". 2nd World Congress on Preservation and Conservation of Natural History Collections. Cambridge (Regne Unit), 20-26 d'agost de 1996. Presentat en format CD-ROM interactiu.
. 7.17.- Sergio Ripoll López, J. Gisbert, J. Latova, D. Martín i A. Giménez: "Preservation and conservation of the oldest documentation about mammals". XIII Congress of the International Union of Prehistoric and Protohistoric Sciences (U.I.S.P.P.), celebrat a Forlí (Itàlia), 8-14 de setembre de 1996. Presentat en format CD-ROM interactiu.
. 7.18.- Sergio Ripoll López: "Arte Español. De Altamira a la Romanización". Edicions Dolmen 2002. CD-ROM interactiu sobre la història de l'art d'Espanya.
. 7.19.- Sergio Ripoll López: "Creswell Crags: El primer arte rupestre paleolítico de Inglaterra". Adreça http://info.uned.es/dpto-pha/creswell/creswell.htm
. 7.20.- Sergio Ripoll López: "New discoveries of cave art in Church Hole (Creswell Crags, England)". Adreça http://info.uned.es/dpto-pha/creswell/creswell.htm

8.- RECENSIONS
. 8.1.- Quatre fitxes-recensió a "Índice Histórico Español", vol. XXIV, núms. 81-83, gener-desembre de 1978.
. 8.2.- Deu recensions curtes al "Repertorio Bibliográfico" d'"Ars Praehistorica", tom I, 1982, pàgs. 227-252.
. 8.3.- Quaranta-cinc recensions curtes al "Repertorio Bibliográfico" d'"Ars Praehistorica", tom II, 1983.
. 8.4.- Trenta recensions curtes a "Índice Histórico Español", 1979-1980.
. 8.5.- Trenta-dues recensions curtes al "Repertorio Bibliográfico" d'"Ars Praehistorica", tom III/IV, 1984-1985.
. 8.6.- Seixanta-quatre recensions curtes al "Repertorio Bibliográfico" d'"Ars Praehistorica", tom V/VI, 1986-1987.
. 8.7.- Jean GAUSSEN: "Le Paléolithique Supérieur de plein air en Perigord", París, CNRS, 1980. A "Informació Arqueològica", núm. 35, Institut de Prehistòria i Arqueologia (Barcelona), gener-abril de 1981, pàg. 129.
. 8.8.- M. ALMAGRO BASCH i M. FERNÁNDEZ-MIRANDA: "Altamira. Simposium sobre Arte Prehistórico. Celebrado en conmemoración del primer centenario del descubrimiento de las pinturas de la Cueva de Altamira". Ministeri de Cultura, Madrid, 1981. A "Ars Praehistorica", tom I, 1982, pàg. 204.
. 8.9.- Paolo GRAZIOSI: "Le pitture Preistoriche della Grotta di Porto Badisco", Florència, 1980. A "Ars Praehistorica", tom I, 1982, pàgs. 210-211.
. 8.10.- Julien MICHELE: "Les harpons Magdaleniens", XVII suplement de "Gallia Préhistoire", París, 1982. A "Boletín del Museo Arqueológico Nacional", tom I, 1983, pàgs. 210-211.
. 8.11.- André LEROI-GOURHAN: "Los primeros artistas de Europa. Introducción al Arte Parietal Paleolítico", Madrid, 1983. A "Ars Praehistorica", tom II, 1983.
. 8.12.- Antonio BELTRAN: "De cazadores a pastores. El arte rupestre del levante español", Madrid, 1982. A "Ars Praehistorica", tom II, 1983.
. 8.13.- André LEROI-GOURHAN: "Los cazadores de la Prehistoria". Editorial Argos-Vergara, Barcelona, 1984, 157 pàgs., a "Boletín del Museo Arqueológico Nacional", t. II, núm. 2, (Madrid) 1984, pàgs. 198-199.
. 8.14.- Henri DELPORTE: "La imagen de la mujer en el arte prehistórico". Traducció de J. M. Gómez Tabanera. Edicions Istmo, (Madrid), 1982, 322 pàgs. A "Boletín del Museo Arqueológico Nacional", tom II, núm. 2, (Madrid) 1984, pàgs. 200-201.
. 8.15.- Lya DAMS: "L'Art paléolithique de la Grotte de Nerja (Málaga, Espagne)". "B.A.R.", 1987. A "Trabajos de Prehistoria", vol. 45, 1988, pàgs. 349-350.
8.16.- Denis VIALOU: "L’art des grottes en Ariège magdalénienne". CNRS, XXII supplement de Gallia Préhistoire, París, 1986. A "Ars Praehistorica", tom V-VI, 1986-1987, pàgs. 284-285.
. 8.17.- Marin CARCIUMARU: "Marturi ale Artei Rupestre preistorice in Romania". Edit. Sport-Turism, 1987. A "Ars Praehistorica", tom V-VI, 1986-1987, pàgs. 287-288.
. 8.18.- Giuseppa TANDA: "Arte e religione della Sardegna preistorica nella necropoli di Sos Furrighesos". Editrice Chiarella, 1984. A "Ars Praehistorica", tom V-VI, 1986-1987, pàgs. 289-290.
. 8.19.- Lya DAMS: "L'Art paléolithique de la Grotte de Nerja (Málaga, Espagne)". "B.A.R.", 1987. A "Ars Praehistorica", tom V-VI, 1986-1987, pàgs. 285-286.
. 8.20.- Cinc recensions curtes a "Índice Histórico Español", XXVIII, núms. 93-95, 1988.
. 8.21.- Jean GUILAINE: "La Préhistoire d'un continent a l'autre". Editorial Larousse, París, 1986. A "Espacio, Tiempo y Forma", Revista de la Facultat de Geografia i Història, Sèrie I, Prehistòria, vol. II, 1989, pàgs. 475-476.
. 8.22.- Vint-i-dos fitxes-recensió a “Índice Histórico Español”, vol. XXXII, núm. 101, gener-juny de 1994.
. 8.23.- Trenta-nou fitxes-recensió a “Índice Histórico Español”, vol. XXXII, núm. 102, juliol-desembre de 1994.
. 8.24.- Divuit fitxes-recensió a “Índice Histórico Español”, vol. XXXIII, núm. 103, gener-juny de 1995.
. 8.25.- Tres fitxes-recensió a “Índice Histórico Español”, vol. XXXIII, núm. 104, juliol-desembre de 1995.
. 8.26.- Vuit fitxes-recensió a “Índice Histórico Español”, vol. XXXIV, núm. 105, gener-juny de 1996.
. 8.27.- Recensió: MOURE ROMANILLO, Alfonso (ed.): "'El hombre fósil' 80 años después", volum commemoratiu del 50 aniversari de la mort d'Hugo Obermaier. Universitat de Cantàbria, Fundació Marcelino Botín i Institut for Prehistoric Investigations. Santander. A "Trabajos de Prehistoria", tom 54, núm. 2, 1997, pàgs. 167-169.
. 8.28.- Quinze fitxes-recensió a “Índice Histórico Español”, vol. XXXIV, núm. 106, juliol-desembre de 1996.
. 8.29.- Vint-i-una fitxes-recensió a “Índice Histórico Español”, vol. XXXV, núm. 108, gener-juny de 1997.
. 8.30.- Onze fitxes-recensió a “Índice Histórico Español”, vol. XXXV, núm. 109, juliol-desembre de 1997.
. 8.31.- Dotze fitxes-recensió a “Índice Histórico Español”, vol. XXXVI, núm. 110, gener-juny de 1998.
. 8.32.- Vint-i-nou fitxes-recensió a “Índice Histórico Español”, vol. XXXVIII, núm. 111, juliol-desembre de 1999.
. 8.33.- TYMÜLA, Sophie (2002): "L’art solutréen du Roc de Sers (Charente)". DAF (Documents d’Archéologie Française), núm. 91. Editions de la Maison des sciences de l’Homme, París, 285 pàgs., 163 figs. i 25 quadres. Resums en francès, anglès i castellà. A "Trabajos de Prehistoria" (2004), vol. 61, núm. 1, pàgs. 193-194.
. 8.34.- Una fitxa-recensió a “Índice Histórico Español”, vol. XXXVIII, núm. 115, gener-juny de 2002.
. 8.35.- VIALOU, Denis (dir.) (2004): "La Préhistoire. Histoire et dictionaire". Editions Robert Lafont., París, 1637 pàgs. A "Trabajos de Prehistoria", Madrid, 2005, vol. 62, núm. 1.

9.- ALTRES PUBLICACIONS
. 9.1.- Col·laboracions a les pàgines dominicals de "La Vanguardia", Barcelona: "Ampurias renace tras setenta años de excavaciones", (21-V- 1978) (en col·laboració amb E. Sanmartí).
. 9.2.-"¿Las pinturas del Tassili en peligro? (3-XII-1978).
. 9.3.- "Cursos y campos de trabajo arqueológico en Ampurias", (15-VII-1979) (en col·laboració amb Sy. Ripoll).
. 9.4.- "La Cueva de l'Aragó y el Museo de Taltavull", (11-XI-1979).
. 9.5.- "Excavaciones en la necrópolis de Emir Abdalha y Shaboon, Misión Arqueológica en el Sudán", (14-VII-1980).
. 9.6.- "Origen y evolución del hombre. Exposición en las Reials Drassanes", (24-II-1985).
. 9.7.- "Homenaje al prof. Eduardo Ripoll Perelló (presentación y bibliografía)", a "Ars Praehistorica", Madrid-Barcelona, tom VII-VIII, 1988/89.
. 9.8.- "La Cueva del Moro (Tarifa, Cádiz)". Nota de premsa als mitjans de comunicació.
. 9.9.- "Las excavaciones arqueológicas de la Peña de Estebanvela (Estebanvela-Ayllón, Segovia)". Programa de Festes d'Ayllón 2003.

9A.- PRÒLEGS DE LLIBRES
. 9.A.1.- Francisco Javier Muñoz Ibáñez (2000): "Las puntas ligeras de proyectil del solutrense extracantábrico. Análisis tecnomorfológico e implicaciones funcionales". Aula Oberta. Edicions de la UNED. 357 pàgs., 101 figs. ISBN 84-362-3911-3.
. 9.A.2.- José Yravedra Sainz de los Terreros (2006): "Tafonomía aplicada a zoorarqueología". Aula Oberta. Edicions de la UNED. 412 pàgs., amb figs., quadres i taules. ISBN 84-362-5279-9.

10.- PROJECTES D'INVESTIGACIÓ SUBVENCIONATS (Direcció o codirecció)
. 10.1.- Codirector amb el prof. Eduard Ripoll Perelló de les excavacions al jaciment del Paleolític Superior de la Cueva de Ambrosio (Vélez-Blanco, Almeria). 1a campanya de la segona etapa. Juny-juliol de 1982.
. 10.2.- Codirector amb el prof. Eduard Ripoll Perelló de les excavacions al jaciment de Paleolític Superior de la Cueva de Ambrosio (Vélez-Blanco, Almería). 2a campanya de la segona etapa. Maig-juny de 1983.
. 10.3.- Director de la tercera campanya d'excavacions al jaciment de Paleolític Superior de la Cueva de Ambrosio (Vélez-Blanco, Almeria) encaminades a prospectar les fonts de matèria prima a la zona (juny de 1984).
. 10.4.- Director de les excavacions al jaciment de la Cueva de Ambrosio (Vélez-Blanco, Almeria) encaminades a consolidar les destroces causades per excavadors clandestins i planimetria de la zona. Juny-juliol de 1985.
. 10.5.- Director de les excavacions al jaciment de Paleolític Superior de la Cueva de Ambrosio (Vélez-Blanco, Almeria) per continuar amb el sondeig estratigràfic, activitat autoritzada per la Direcció de Béns Culturals de la Junta d'Andalusia (maig, juny i juliol de 1986).
. 10.6.- Director de les excavacions al jaciment de Paleolític Superior de la Cueva de Ambrosio (Vélez-Blanco, Almeria) per continuar amb les excavacions arqueològiques sistemàtiques, activitat autoritzada per la Direcció de Béns Culturals de la Junta d'Andalusia (agost-novembre de 1990).
. 10.7.- Codirector amb Martí Mas i Lorenzo Perdigones de l'actuació d'urgència a les coves de Levante i Cubeta de la Paja (Sierra Momia, Benalup, Cadis), activitat autoritzada per la Direcció de Béns Culturals de la Junta d'Andalusia (octubre de 1991).
. 10.8.- Director de les excavacions al jaciment de Paleolític Superior de la Cueva de Ambrosio (Vélez-Blanco, Almeria) per continuar amb les excavacions arqueològiques sistemàtiques, activitat autoritzada per la Direcció de Béns Culturals de la Junta d'Andalusia (agost-octubre de 1992).
. 10.9.- Codirector amb Luciano José Municio González del projecte "Documentación del arte rupestre paleolítico en la comarca de Santa María la Real de Nieva (Segovia)", campanya realitzada entre novembre i desembre de 1992 i autoritzada per la Direcció General de Patrimoni i Promoció Cultural de la Conselleria d'Educació i Cultura de la Junta de Castella i Lleó.
. 10.10.- Codirector amb Luciano José Municio González del projecte "Documentación del arte rupestre paleolítico en la comarca de Santa María la Real de Nieva (Segovia)", campanya realitzada durant l'any 1993 i autoritzada per la Direcció General de Patrimoni i Promoció Cultural de la Conselleria d'Educació i Cultura de la Junta de Castella i Lleó.
. 10.11.- Director de les excavacions al jaciment de Paleolític Superior de la Cueva de Ambrosio (Vélez-Blanco, Almeria) per realitzar l'actuació puntual de neteja i conservació, activitat autoritzada per la Direcció de Béns Culturals de la Junta d'Andalusia (juny de 1994).
. 10.12.- Codirector amb Luciano José Municio González del projecte "Documentación del arte rupestre paleolítico en la comarca de Santa María la Real de Nieva (Segovia)", campanya realitzada durant el mes d'octubre de 1993 i autoritzada per la Direcció General de Patrimoni i Promoció Cultural de la Conselleria d'Educació i Cultura de la Junta de Castella i Lleó.
. 10.13.- Codirector amb Martí Mas i Lothar Bergmann de l'actuació d'urgència "Documentación de los grabados paleolíticos de la Cueva del Moro (Tarifa, Cádiz)", activitat autoritzada per la Direcció de Béns Culturals de la Junta d'Andalusia (del maig de 1995 fins ara).
. 10.14.- Codirector amb Luciano José Municio González del projecte "Documentación del arte rupestre paleolítico en la comarca de Santa María la Real de Nieva (Segovia)", campanya realitzada durant el mes d'octubre de 1994 i autoritzada per la Direcció General de Patrimoni i Promoció Cultural de la Conselleria d'Educació i Cultura de la Junta de Castella i Lleó.
. 10.15.- Codirector amb E. Ripoll i H. Collado del projecte "Estudios en la cueva de Maltravieso (Cáceres)", campanya realitzada durant el mes d'octubre de 1996 i autoritzada per la Conselleria de Cultura i Patrimoni de la Junta d'Extremadura.
. 10.16.- Codirector amb H. Collado del projecte "Estudios en la Cueva de la Mina de Ibor (Cáceres)", campanya realitzada durant el mes de novembre de 1996 i autoritzada per la Conselleria de Cultura i Patrimoni de la Junta d'Extremadura.
. 10.17.- Membre de l'equip d'investigació del projecte "Evolución Paleoambiental (Paleoclimática y Paleohidrológica) del Tardiglaciar y Postglacial (18.000 B.P. - actualidad): Estudio Isotópico en Carbonatos, Fosfatos y Aguas". Investigador responsable: Antonio Delgado Huertas, de l'Estació Experimental del Zaidín (Granada) del Consell Superior d'Investigacions Científiques. Projecte sotmès a la Comissió Interministerial de Ciència i Tecnologia i aprovat entre els anys 1997 i 2002.
. 10.18.- Codirector amb Francisco Javier Muñoz Ibáñez de les excavacions al jaciment de Paleolític Superior de la Cueva de Ambrosio (Vélez-Blanco, Almeria), activitat autoritzada per la Direcció de Béns Culturals de la Junta d'Andalusia (de 1995 fins ara).
. 10.19.- Codirector amb Beatriz Gavilán, Juan Carlos Vera Rodríguez i Martí Mas Cornellà dels estudis d'art rupestre a la cova dels Murciélagos (Zuheros, Còrdova), activitat autoritzada per la Direcció de Béns Culturals de la Junta d'Andalusia (de 1998 fins ara).
. 10.20.- Codirector amb Carmen Cacho Quesada de la primera campanya d'excavacions al jaciment de Paleolític Superior de la Peña de la Grieta (Estebanvela, Segòvia), activitat autoritzada per la Direcció General de Patrimoni i Promoció Cultural de la Conselleria d'Educació i Cultura de la Junta de Castella i Lleó (setembre de 1999).
. 10.21.- Codirector amb Martí Mas Cornellà de l'actuació d'urgència "Documentación de los grabados paleolíticos de la Cueva de Atanterra (Zahara de los Atunes, Cádiz)", activitat autoritzada per la Direcció de Béns Culturals de la Junta d'Andalusia (des maig de 1998 fins ara).
. 10.22.- Codirector amb Vicente Baldellou, Pedro Ayuso i Francisco J. Muñoz Ibáñez del projecte d'investigació "Estudio del arte rupestre de la cueva de La Fuente del Trucho (Villacantal, Huesca)", activitat autoritzada i finançada per la Direcció General de Patrimoni Cultural del Govern d'Aragó (primera campanya juny 2000).
. 10.23.- Investigador responsable del projecte "Puesta en valor de las primeras ocupaciones humanas en la cuenca de Madrid", concedit per la Direcció General d'Investigació de la Conselleria d'Educació de la Comunitat de Madrid. Data d'inici del projecte 1 de gener de 2000.
. 10.24.- Codirector amb Carmen Cacho Quesada de la segona campanya d'excavacions al jaciment de Paleolític Superior de la Peña de la Grieta (Estebanvela, Segòvia), activitat autoritzada per la Direcció General de Patrimoni i Promoció Cultural de la Conselleria d'Educació i Cultura de la Junta de Castella i Lleó (setembre de 2000).
. 10.25.- Director del projecte d'investigació "Laboratorio de Arqueología de Campo en el Yacimiento de La Codera (Alcolea de Cinca, Huesca)" (juliol de 2001).
. 10.26.- Director del projecte d'investigació "Arqueología de Campo en el Yacimiento de La Codera (Alcolea de Cinca, Huesca)" (juliol de 2002).
. 10.27.- Codirector amb Vicente Baldellou, Pedro Ayuso i Francisco J. Muñoz Ibáñez del projecte d'investigació "Estudio del arte rupestre de la cueva de La Fuente del Trucho (Villacantal, Huesca)", activitat autoritzada i finançada per la Direcció General de Patrimoni Cultural del Govern d'Aragó (segona campanya juny de 2001).
. 10.28.- Codirector amb Carmen Cacho Quesada i Francisco J. Muñoz Ibáñez de la tercera campanya d'excavacions al jaciment de Paleolític Superior de la Peña de la Grieta (Estebanvela, Segòvia), activitat autoritzada per la Direcció General de Patrimoni i Promoció Cultural de la Conselleria d'Educació i Cultura de la Junta de Castella i Lleó (setembre de 2001).
. 10.29.- Director del projecte d'investigació "Arqueología de Campo en el Yacimiento de La Codera (Alcolea de Cinca (Huesca)" (juliol de 2002).
. 10.30.- Director del projecte d'investigació "Laboratorio de Arqueología de Campo en el Yacimiento de La Codera (Alcolea de Cinca, Huesca)" (juliol de 2002).
. 10.31.- Director de la campanya d'excavacions al jaciment de Paleolític Superior de la Cueva de Ambrosio (Vélez-Blanco, Almeria), musealització i posada en valor del jaciment, activitat autoritzada per la Direcció de Béns Culturals de la Junta d'Andalusia (maig-juny de 2002).
. 10.32.- Codirector amb Carmen Cacho Quesada i Francisco J. Muñoz Ibáñez de la quarta campanya d'excavacions al jaciment de Paleolític Superior de la Peña de la Grieta (Estebanvela, Segòvia), activitat autoritzada per la Direcció General de Patrimoni i Promoció Cultural de la Conselleria d'Educació i Cultura de la Junta de Castella i Lleó (setembre de 2002).
. 10.33.- Codirector amb Paul G. Bahn, Paul B. Pettitt i Francisco J. Muñoz Ibáñez del projecte d'investigació "Rock Art at the Creswell Crags (Derbyshire, Reino Unido)", finançat per l'English Heritage. Primera campanya, juny de 2003.
. 10.34.- Director del projecte d'investigació "Arqueología de Campo en el Yacimiento de La Codera (Alcolea de Cinca, Huesca)" (juliol de 2003).
. 10.35.- Director del projecte d'investigació "Laboratorio de Arqueología de Campo en el Yacimiento de La Codera (Alcolea de Cinca, Huesca)" (juliol de 2003).
. 10.36.- Codirector amb Carmen Cacho Quesada i Francisco J. Muñoz Ibáñez de la cinquena campanya d'excavacions al jaciment de Paleolític Superior de la Peña de la Grieta (Estebanvela, Segòvia), activitat autoritzada per la Direcció General de Patrimoni i Promoció Cultural de la Conselleria d'Educació i Cultura de la Junta de Castella i Lleó (setembre de 2003).
. 10.37.- Director del projecte d'investigació "The Upper Palaeolithic Collections of Creswell Crags", Creswell Crags Museum, juliol de 2003. Subvencionat per l'English Heritage.
. 10.38.- Codirector amb Paul G. Bahn, Paul B. Pettitt i Francisco J. Muñoz Ibáñez del projecte d'investigació "Rock Art at the Creswell Crags (Derbyshire, Reino Unido)", finançat per l'English Heritage. Segona campanya, abril de 2004.
. 10.39.- Director del projecte d'investigació "The Upper Palaeolithic Collections of Creswell Crags", Creswell Crags Museum, juny de 2004. Subvencionat per l'English Heritage.
. 10.40.- Director del projecte d'investigació "Arqueología de Campo en el Yacimiento de La Codera (Alcolea de Cinca, Huesca)" (juliol de 2004).
. 10.41.- Director del projecte d'investigació "Laboratorio de Arqueología de Campo en el Yacimiento de La Codera (Alcolea de Cinca, Huesca)" (juliol de 2004).
. 10.42.- Codirector amb Carmen Cacho Quesada i Francisco J. Muñoz Ibáñez de la sisena campanya d'excavacions al jaciment de Paleolític Superior de la Peña de la Grieta (Estebanvela, Segòvia), activitat autoritzada per la Direcció General de Patrimoni i Promoció Cultural de la Conselleria d'Educació i Cultura de la Junta de Castella i Lleó (setembre de 2004).
. 10.43.- Codirector amb Paul G. Bahn, Paul B. Pettitt i Francisco J. Muñoz Ibáñez del projecte d'investigació "Rock Art at the Creswell Crags (Derbyshire, Reino Unido)", finançat per l'English Heritage. Tercera campanya, juny de 2005.
10.44.- Director del projecte d'investigació "The Upper Palaeolithic Collections of Creswell Crags", Creswell Crags Museum, juliol de 2005. Subvencionat per l'English Heritage.
. 10.45.- Director del projecte d'investigació "Arqueología de Campo en el Yacimiento de La Codera (Alcolea de Cinca, Huesca)" (juliol de 2005).
. 10.46.- Director del projecte d'investigació "Laboratorio de Arqueología de Campo en el Yacimiento de La Codera (Alcolea de Cinca, Huesca)" (juliol de 2005).
. 10.47.- Director del projecte d'investigació "The Upper Palaeolithic Collections of Creswell Crags", Creswell Crags Museum, setembre de 2006. Subvencionat per l'English Heritage.
. 10.48.- Director del projecte d'investigació "Arqueología de Campo en el Yacimiento de La Codera (Alcolea de Cinca, Huesca)" (juliol de 2006).
. 10.49.- Director del projecte d'investigació "Laboratorio de Arqueología de Campo en el Yacimiento de La Codera (Alcolea de Cinca, Huesca)" (juliol de 2006).
. 10.50.- Codirector amb Paul G. Bahn, Paul B. Pettitt i Francisco J. Muñoz Ibáñez del projecte d'investigació "Rock Art at the Creswell Crags (Derbyshire, Reino Unido)", finançat per l'English Heritage. Quarta campanya, maig de 2006.
. 10.51.- Director del projecte d'investigació "Arqueología de Campo en el Yacimiento de La Codera (Alcolea de Cinca, Huesca)" (juliol de 2008).
. 10.52.- Director del projecte d'investigació "Laboratorio de Arqueología de Campo en el Yacimiento de La Codera (Alcolea de Cinca, Huesca)" (juliol de 2008).
. 10.53.- Codirector juntament amb Paul G. Bahn, Paul B. Pettitt i Francisco J. Muñoz Ibáñez del projecte d'investigació "Rock Art at the Creswell Crags (Derbyshire, Reino Unido)", finançat per l'English Heritage. Cinquena campanya, juny de 2005.
. 10.54.- Director del projecte d'investigació "The Upper Palaeolithic Collections of Creswell Crags", Creswell Crags Museum, març de 2010. Subvencionat per l'English Heritage.

11.- COMUNICACIONS I PONÈNCIES PRESENTADES A CONGRESSOS (11.A.- Internacionals)
. 11.A.1.- Sergio Ripoll López (1990): "Les industries solutréennes de La Cueva de Ambrosio (Vélez-Blanco, Sudest de l'Espagne) et leur rapport avec les sources de matiére premiére". V Colloque International sur le Silex, Burdeos, Cahiers du Quaternaire, núm. 17, (Burdeus, França), pàgs. 471-477, 1 fig. ISSN 2-222-044465-0.
. 11.A.2.- Sergio Ripoll López i Carmen Cacho Quesada (1990): "Art mobilier du Paléolithique mediterranéen espagnol: quelques nouvelles découvertes". Colloque International d'Art Mobilier Paléolithique, Foix-Le Mas d'Azil, novembre de 1987. Publicat a "L'Art des objets au Paléolithique" (Ministère de la Culture) (Foix, França), pàgs. 287-293, 2 figs. ISSN 2-11-085550-9.
. 11.A.3.- Sergio Ripoll López i C. Cacho (1990): "Le Solutréen dans le Sud de la Péninsule Ibérique". Colloque International sur Les industries á pointes foliacées du Paléolithique Supérieur européen. Organitzat per l'Instytut Archeologii Universytet Jagiellonski, a Cracòvia (Polònia), 25 de setembre al 10 d'octubre de 1989. Editat a ERAUL, (Liège, Bèlgica), núm. 42, 1990, pàgs. 449-465, 8 figs. ISBN 978-2-930495-01-9.
. 11.A.4.-. Sergio Ripoll López (1998): "Peninsular Rock Art out of Cantabric Cornice". XIII Congress of the International Union of Prehistoric and Protohistoric Sciences (U.I.S.P.P.), celebrat a Forlí (Itàlia), 8-14 de setembre de 1996. Proceedings of the XIII Congress, ABACO, 1998, vol. 2, Section 6, Posters, pàgs. 641-658, 16 figs.
. 11.A.5.- Sergio Ripoll López i Laboratori d'Estudis Paleolítics (LEP) (1999): "Cronostylistic elements for dating the open rock air site of Domingo García (Segovia, Spain)". Congrés Internacional d'Art Rupestre organitzat per la Federació Internacional d'Organitzacions d'Art Rupestre (IFRAO) i la Societat d'Investigació de l'Art Rupestre de Bolívia (SIARB) a Cochabamba (Bolívia), 1-6 d'abril de 1997. A M. Strecker i P. Bahn eds., "Dating and the earliest known Rock art", Oxbow Books (Oxford), pàgs. 83-95, 9 taules. ISSN 1-900188-65-1.
. 11.A.6.- Sergio Ripoll López, Luciano Municio González i Laboratori d'Estudis Paleolítics (2001): "Chronostylistic elements for the dating of the open air rock art assemblage of Domingo García (Segovia, Spain)". Ponència encarregada al col·loqui “Les premiers hommes modernes de la Péninsule Ibérique et L’art rupestre paléolithique” organitzat per la Comissió VIII de la UISPP a Vila Nova de Foz Côa (Portugal), 22-24 octubre de 1998, pàgs. 183-203, 9 taules. ISBN 972-8662-00-9.
. 11.A.7.- Carmen Cacho Quesada, Sergio Ripoll López i Luciano Municio González (2001): "L’art mobilier d’Estebanvela (Segovia, Espagne)". Al col·loqui “Les premiers hommes modernes de la Péninsule Ibérique et L’art rupestre paléolithique” organitzat per la Comissió VIII de la UISPP a Vila Nova de Foz Côa (Portugal), 22-24 d'octubre de 1998, pàgs. 175-182, 11 figs. ISBN 972-8662-00-9.
. 11.A.8.- Sergio Ripoll López i LEP (en premsa): "Ten years of Palaeolithic rock art discoveries in the Iberian Peninsula". Ponència encarregada a “International Rock Art Congress ‘99” organitzat per la Federació Internacional d'Organitzacions d'Art Rupestre (IFRAO) i el prof. Jack Steinbring a la Universitat de Ripon (Wisconsin, Estats Units).
. 11.A.9.- Sergio Ripoll López, M. Mas i F. J. Muñoz (2002): "Dix années de recherches sur l’art rupestre Paléolithique dans la Péninsule Ibérique". Ponència encarregada a “Colloque International sur L’art Paléolithique à l’air libre. Le Paysage modifié par l’image” organitzat per l'UMR 5590 du CNRS sota la direcció de Dominique Sacchi. Tautavel, França, 7-9 d'octubre de 1999, pàgs 159-164, 5 figs. ISSN 2-9518735-0-6.
. 11.A.10.- M. Mas i Sergio Ripoll López (2002): "Téchnologie et thématique de l’art rupestre paléolithique dans des abris rocheux du sud de la Péninsula Iberique (Andalusie, Espagne)". A “Colloque International sur L’art Paléolithique a l’air libre. Le Paysage modifié par l’image”, organitzat per l'UMR 5590 du CNRS sota la direcció de Dominique Sacchi. Tautavel, França, 7-9 d'octubre de 1999, pàgs. 165-190, 6 figs. ISSN 2-9518735-0-6.
. 11.A.11.- Sergio Ripoll López i Francisco Javier Muñoz Ibáñez (2007): "Palaeolithic rock art at Creswell Crags". Ponència encarregada a "Creswell art in European context. Conference at Creswell", Derbyshire, 15-17 d'abril de 2004, organitzada pels prof. Paul Pettitt i Andrew Chamberlain de la Universitat de Sheffield. Publicat a "Palaeolithic Cave Art at Creswell Crags in European Context" (Paul Pettitt, Paul Bahn, Sergio Ripoll i Francisco Muñoz eds.), Oxford University Press (Regne Unit), pàgs. 14-33, 10 figs. ISBN 978-0-929917-1.
. 11.A.12.- Sergio Ripoll López (2009): "Le prémier art rupestre paléolithique du Royaume-Uni, Les gravures de Creswell Crags (Derbyshire)". A "Confèrence internationale Representations préhistoriques, Images du Sens" organitzada pel prof. Denis Vialou al Musée de l’Homme de París del 19 al 21 de juny de 2008. Publicat a "L’Anthropologie", Elsevier Masson editors, París, vol. 113, pàgs. 679-690, 5 figs. Doi:10.1016/j.anthro.2009.09.013.

11.- COMUNICACIONS I PONÈNCIES PRESENTADES A CONGRESSOS (11.B.- Nacionals)
. 11.B.1.- Sergio Ripoll López (1987): "El yacimiento de La Cueva de Ambrosio (Vélez-Blanco, Almería). Análisis de los materiales solutrenses hallados durante la campaña del año 1963". A "Primer Encuentro de Cultura Mediterránea, Homenaje al Padre Tapia, Almería en la Historia", (Almeria), pàgs. 23-34, 4 figs. ISSN 84-7580-494-2.
. 11.B.2.- Sergio Ripoll López (1988): "El solutrense andaluz: nuevas aportaciones". Congrés Internacional "El Estrecho de Gibraltar". Ceuta 1987, editat per la UNED, (Madrid), vol. I, pàgs. 111-129, 7 figs. ISBN 84-362-2293-3.
. 11.B.3.- Sergio Ripoll López (1989): "El Solutrense en la zona pirenaica oriental". Primer Congrés Internacional d'Història dels Pirineus, Cervera (Lleida), 1988. A "Espacio, Tiempo y Forma", Sèrie I, t. 2, Madrid, pàgs. 61-87, 9 figs. ISSN 1130-0116.
. 11.B.4.- Sergio Ripoll López (1995): "La campaña de 1990 en La Cueva de Ambrosio. Nuevos datos". II Congrés Internacional sobre l'Estret de Gibraltar. Ceuta, 19-22 de novembre 1990. Editat per la UNED, (Madrid), tom 1, pàgs. 87-94. ISBN 84-362-3273-9.
. 11.B.5.- Sergio Ripoll López, L. J. Municio González, J. R. López i J. A. Martos (2003): "Las representaciones paleolíticas del conjunto de Domingo García (Segovia)". A "Primer Congrés Internacional de gravats rupestres y murals". (Lleida), 23-27 de novembre de 1992, pàgs. 171-187, 3 figs. ISSN 84-89943-68-0.
. 11.B.6.- M. Mas Cornellà i Sergio Ripoll López (2003): "Los grabados rupestres de Cádiz". A "Primer Congrés Internacional de gravats rupestres y murals. (Homenatge a Lluís Diez-Coronel)". Institut d’Estudis Ilerdencs, (Lleida), 23-27 de novembre de 1992, pàgs. 413-424, 3 figs. ISSN 84-89943-68-0.
. 11.B.7.- Sergio Ripoll López, F. J. Muñoz Ibáñez i F. Calleja Fernández (2003): "Descubrimiento de grabados y pinturas en el yacimiento solutrense de La Cueva de Ambrosio (Vélez-Blanco, Almería)". A "Primer Congrés Internacional de gravats rupestres y murals". (Lleida), 23-27 de novembre de 1992, pàgs. 155-169, 3 figs. ISSN 84-89943-68-0.
. 11.B.8.- Sergio Ripoll López, F. J. Muñoz, J. P. Paniagua, F. Calleja i C. Amaya (1997): "La Cueva de Ambrosio (Almería). Nuevas aportaciones: el arte rupestre Paleolítico". Al col·loqui “El món Mediterrani després del Pleniglacial (18.000-12.000 B.P.)", celebrat a Banyoles (Girona), 18, 19 i 20 de maig de 1995, organizat per J. M. Fullola (Universitat de Barcelona) i N. Soler (Universitat de Girona). Al Centre d'Investigacions Arqueològiques, Girona, núm. 17, Sèrie Monogràfica, pàgs. 385-398, 10 figs. ISSN 84-87834-10-8.
. 11.B.9.- Sergio Ripoll López, S. Pérez, J. R. López, J. A. Martos i M. Muñiz (1997): "Las estructuras de combustión en la Cueva de Ambrosio. Estudio preliminar". Al col·loqui “El món Mediterrani després del Pleniglacial (18.000-12.000 B.P.)", celebrat a Banyoles (Girona), 18, 19 i 20 de maig de 1995, organitzat per J. M. Fullola (Universitat de Barcelona) i N. Soler (Universitat de Girona). Al Centre d'Investigacions Arqueològiques, Girona, núm. 17, Sèrie Monogràfica, pàgs. 399-409, 5 figs., 6 gràfs., 3 taules. ISSN 84-87834-10-8.
. 11.B.10.- M. Mas Cornellà, Sergio Ripoll López, C. Cacho, J. P. Paniagua, J. A. Martos i F. J. Muñoz (1997): "Los grabados rupestres paleolíticos de la Cueva del Moro (Tarifa, Cádiz)". Al col·loqui "El món Mediterrani després del Pleniglacial (18.000-12.000 B.P.)", celebrat a Banyoles (Girona), 18, 19 i 20 de maig de 1995, organizat per J. M. Fullola (Universitat de Barcelona) i N. Soler (Universitat de Girona). Al Centre d'Investigacions Arqueològiques, Girona, núm. 17, Sèrie Monogràfica, pàgs. 355-363, 8 figs. ISSN 84-87834-10-8.
. 11.B.11.- Sergio Ripoll López, E. Ripoll Perelló, H. Collado, M. Mas Cornellà i LEP (1997): "Avance al estudio de la cueva de Maltravieso (Cáceres). El arte rupestre paleolítico en Extremadura". A "Jornadas sobre arte rupestre en Extremadura", organitzades per la Conselleria de Cultura i Patrimoni de la Junta d'Extremadura, Càceres, 28 i 29 de novembre de 1996. A "Extremadura Arqueológica" (Càceres-Mèrida), vol. VII, 1997, pàgs. 93-115, 10 figs. ISSN 84-7723-291-1.
. 11.B.12.- M. Mas Cornellà, Sergio Ripoll López, B. Gavilán i J. C. Vera (1997): "Arte Rupestre en Andalucía. Nuevas investigaciones". A "Jornadas sobre arte rupestre en Extremadura", organitzades per la Conselleria de Cultura i Patrimoni de la Junta d'Extremadura, Càceres, 28 i 29 de novembre de 1996. A "Extremadura Arqueológica" (Càceres-Mèrida), vol. VII, 1997. ISSN 84-7723-291-1.
. 11.B.13.- Sergio Ripoll López i LEP (1997): "Algunas novedades en el arte rupestre Paleolítico en la Península Ibérica". A "XXIV Congreso Nacional de Arqueología", Cartagena, octubre de 1997, organitzat pel Museu Arqueològic Municipal, Saragossa, 1998, pàgs. 129-140. ISSN 84-88570-21-X.
. 11.B.14.- F. J. Muñoz i Sergio Ripoll López (1997): "La punta de muesca de tipo mediterráneo: procesos de fragmentación". A "XXIV Congreso Nacional de Arqueología", Cartagena, 28-31 d'octubre de 1997, organitzat pel Museu Arqueològic Municipal, Saragossa, 1998, pàgs. 105-113, 3 figs. ISSN 84-88570-21-X.
. 11.B.15.- H. Collado Giraldo i Sergio Ripoll López (1997): "Arte rupestre en Extremadura: últimas investigaciones". A "XXIV Congreso Nacional de Arqueología", Cartagena, 28-31 d'octubre de 1997, organitzat pel Museu Arqueològic Municipal, Saragossa, 1998, pàgs. 269-276, 2 figs. ISSN 84-88570-21-X.
. 11.B.16.- Sergio Ripoll López i F. J. Muñoz Ibáñez (2003): "El arte mueble del yacimiento de La Peña de Estebanvela (Estebanvela-Ayllón, Segovia)". Ponència encarregada congrés internacional "El Arte Prehistórico desde los inicios del siglo XXI. Primer Symposium Internacional de Arte Prehistórico de Ribadesella". Ribadesella (Astúries), 1-2 d'octubre de 2002, organitzat pel Dr. Rodrigo de Balbín (Universitat d'Alcalà d'Henares i Ajuntament de Ribadesella), pàgs. 263-278, 12 figs. ISSN 84-921909-8-1.
. 11.B.17.- C. Cacho Quesada i Sergio Ripoll López, (2006): "Ocupaciones del Paleolítico Superior en las comarcas segovianas: Domingo García y La Peña de Estebanvela". Ponència encarregada "Sesión Académica Dr. Argente: La investigación del Paleolítico Superior en la Submeseta Norte: Estado actual y perspectivas de futuro". Organizat per la Fundació Ducs de Sòria sota la direcció del Dr. Germán Delibes de Castro, Sòria, 22 de novembre de 2002. A "El Paleolítico Superior en la Meseta Norte española", Germán Delibes de Castro i Fernando Díez Martín (eds.), "Studia Achaeologica", vol. 94, Universitat de Valladolid/Fundació Ducs de Sòria, pàgs. 149-172, 7 figs., 4 taules. ISBN 0210-976X.
. 11.B.18.- Sergio Ripoll López, Carmen Cacho Quesada, Francisco J. Muñoz Ibáñez i LEP (2001): "El arte mueble del yacimiento de La Peña de Estebanvela (Estebanvela-Ayllón, Segovia)". Ponència encarregada al "XXVII Congreso Nacional de Arqueología", organitzat per l'Institut d'Estudis Altaragonesos i la Diputació d'Osca, Osca, 6-8 de maig de 2003. A "Bolskan", núm. 18, pàgs. 221-228, 4 figs. ISSN 0214-4999.
. 11.B.19.- Francisco Javier Muñoz Ibáñez, Sergio Ripoll López, Carmen Cacho Quesada i Jesús Jordá Pardo (2001): "Las estructuras de combustión de La Peña de Estebanvela (Estebanvela-Ayllón, Segovia). Estudio preliminar". A "XXVII Congreso Nacional de Arqueología", organitzat per l'Institut d'Estudis Altaragonesos i la Diputació d'Osca, Osca, 6-8 de maig de 2003. A "Bolskan", núm. 18, pàgs. 151-156, 4 figs. ISSN 0214-4999.
. 11.B.20.- Sergio Ripoll López, Vicente Baldellou, Francisco J. Muñoz Ibáñez i Pedro Ayuso (2001): "La Fuente del Trucho (Asque-Colungo, Huesca)". Ponència encarregada al "XXVII Congreso Nacional de Arqueología", organitzat per l'Institut d'Estudis Altaragonesos i la Diputació d'Osca, Osca, 6-8 de maig de 2003. A "Bolskan", núm. 18, pàgs. 207-220, 6 figs., 2 taules. ISSN 0214-4999.
. 11.B.21.- Francisco J. Muñoz Ibáñez i Sergio Ripoll López (2001): "Las puntas de aletas y pedúnculo del Solutrense extracantábrico. Cadena operativa de fabricación". A "XXVII Congreso Nacional de Arqueología", organitzat per l'Institut d'Estudis Altaragonesos i la Diputació d'Osca, Osca, 6-8 de maig de 2003. A "Bolskan", núm. 18, pàgs. 135-142, 4 figs. ISSN 0214-4999.
. 11.B.22.- Carmen Cacho Quesada, Sergio Ripoll López, Jesús Jordá Pardo, Francisco Muñoz Ibáñez, José Yravedra Sáinz de los Terreros i Rut Maicas Ramos (2004): "El registro arqueológico del Pleistoceno Superior Final en el abrigo de La Peña de Estebanvela (S. de la cuenca del Duero, Segovia, España)". A "Congreso de AEQUA, XI Reunión Nacional de Cuaternario", Oviedo, 2, 3 i 4 de juliol de 2003. Actes, pàgs 191-199, 1 fig. ISBN 84-688-4219-2.
. 11.B.23.- Sergio Ripoll López, Francisco Muñoz Ibáñez i José Latova Fernández Luna (2006): "Nuevos datos para el arte rupestre paleolítico de La Cueva de Ambrosio (Vélez Blanco, Almería)". Ponència encarregada al "Congreso de arte esquemático en la Península Ibérica", organitzat pel Grup de Desenvolupament Rural “Los Vélez”, Aprovelez, a Vélez-Rubio, Vélez-Blanco, Almeria, 5-7 de maig de 2004, pàgs 547-562, 16 figs. ISBN 84-611-2821-4.
. 11.B.24.- Sergio Ripoll López, F. J. Muñoz Ibáñez i Bárbara Avezuela Aristu (2007): "Sobre la experimentación del bajorrelieve ligero en el arte rupestre: el caso de Church Hole en Creswell Crags (Reino Unido)". A "I Congreso Español de Arqueología Experimental", organitzat per l'Associació d'Arqueologia Experimental (Experimenta), Universitat de Cantàbria i dirigit per la prof. M. L. Ramos Sáiz. Santander, 24 i 25 de novembre de 2005. Publicat a "Arqueología Experimental en la Península Ibérica. Investigación, didáctica y patrimonio" (M. L. Ramos Sáiz, J. E. González i J. Baena, eds.), pàgs. 165-171, 14 figs. ISBN 978-84-690-3690-7.
. 11.B.25.- Sergio Ripoll López (2009): Ponència encarregada "The mystery of the 'mutilated' hands at the Spanish Maltravieso Cave. El mensaje de Maltravieso 50 años después 1956-2006. Homenaje a Carlos Callejo Serrano". Organitzat per Juan Valadés del Museu de Càceres a la Facultat de Filosofia i Lletres de la Universitat d'Extremadura, del 15 al 17 de novembre de 2006. A "Memorias", núm. 8 de la Junta d'Extremadura (Primitivo Sanabria Marcos ed.), pàgs. 85-100, 11 figs. ISBN 978-84-9852-1.
. 11.B.26.- Sergio Ripoll López (en premsa): "El arte rupestre al aire libre en la Meseta Castellana: Domingo García y Las Dehesas". Ponència encarregada a les "Primeras Jornadas de Historia Local Carbonero de Leidos", organitzades per ASPAHIA, Associació per a la Història i l'Arqueologia, Ajuntament de Carbonero el Mayor i APIA. Reunió celebrada a Carbonero el Mayor (Segòvia), 25 i 26 de març de 2006.
. 11.B.27.- "Prehistoria y niños. Una experiencia". A "VII Jornadas de Patrimonio Arqueológico en la Comunidad de Madrid", organitzades per la Direcció General de Patrimoni Històric, celebrades al Museu Arqueològic Regional (Alcalà d'Henares), 17, 18 i 19 de novembre de 2010.

12.- CURSOS I SEMINARIS IMPARTITS (amb indicació de centre o organisme, material i data de celebració)
. 12.1.- Conferència sobre "El estado de la investigación arqueológica en la comarca de los Vélez (Almería)", al Casino Cultural de Vélez-Blanco (Almeria), juny de 1983.
. 12.2.- Conferència sobre "Nuevas excavaciones en La Cueva de Ambrosio (Almería)". Cicle "Jóvenes Investigadores" (1a part), celebrat al Museu Arqueològic Nacional de Madrid (15 d'abril de 1985).
. 12.3.- Conferència “Conjuntos de Arte Rupestre al aire libre”, al Primer Curs d'Art Paleolític organitzat per la Unió Cultural Arqueològica. Facultat de Geografia i Història. Universitat Complutense (21 de març de 1993).
. 12.4.- Conferència amb L. J. Municio sobre “El hallazgo de arte paleolítico en el Cerro de San Isidro”, Setmana Cultural de Domingo Garcia, organitzada per l'Ajuntament de Domingo Garcia, 6 d'agost de 1993.
. 12.5.- Conferència amb L. J. Municio sobre “El excepcional conjunto de arte paleolítico de Domingo García (Segovia)”, a l'Acadèmia de Sant Quirce (Segòvia), 3 de juny de 1994.
12.6.- Conferència de cloenda de les XV Jornades Arqueològiques del Museu Municipal del Puerto de Santa Maria (Cadis), amb el títol "El poblamiento del Paleolítico Superior en el S.E. de la Península Ibérica, nuevas aportaciones. La Cueva de Ambrosio, Almería", impartida el 22 de juliol de 1994.
. 12.7.- Conferència “Algunas novedades en el arte rupestre paleolítico español”, a la Reial Acadèmia Catalana de Belles Arts de Sant Jordi", Barcelona, 24 de maig de 1995.
. 12.8.- Conferència “Novedades en el arte rupestre paleolítico español”, amb Luciano Municio, a l'Associació d'Amics de l'Arqueologia, Madrid, dins el XXVII curs 1995-96, el 23 de gener de 1996.
. 12.9.- Curs de matrícula oberta “Herramientas informáticas para las ciencias sociales” (amb A. Martínez de Velasco i M. Ladero Quesada), curs acadèmic 1996-1997 a la UNED (Madrid).
. 12.10.- Conferència “Domingo García y otras novedades en el Arte Paleolítico español”, Ateneu de Madrid, Agrupació d'Amics de la Cova dels Casares i de l'Art Paleolític. Cicle de conferències corresponents al curs 1998/1999, el 16 de març de 1999.
. 12.11.- Seminari d'"Arte Rupestre de la Península Ibérica" al Centre Associat de la UNED de Zamora, organitzat per Juan Andrés Blanco Rodríguez, 17 de març de 2000.
. 12.13.- III Seminari d'estudi sobre art prehistòric de la Península Ibèrica i de l'Espanya Insular, organitzat per la Reial Acadèmia de Cultura Valenciana (José Aparicio Pérez) i Centre d'Art Rupestre d'Aragó (Antonio Beltrán Martínez), Gandia (València), 10 al 13 de juliol de 2001.
. 12.14.- Conferència “Domingo García y el arte rupestre al aire libre”. Organitzada per l'Ajuntament de Domingo Garcia (Segòvia) en el marc de les festes patronals. Domingo Garcia, 6 d'agost de 2001.
. 12.15.- Conferència “Conjuntos de arte rupestre en la Península Ibérica: el yacimiento de Domingo García (Segovia)” dins el cicle de conferències “España arqueológica, una propuesta de viaje”, organitzat pel Departament de Difusió del Museu Arqueològic Nacional de Madrid.
. 12.16.- Conferència "El yacimiento de Domingo García (Segovia), en el marco del arte rupestre al aire libre de la Península Ibérica". Setmana Cultural de Domingo Garcia organitzada per l'Ajuntament de Domingo Garcia, 9 d'agost de 2001.
. 12.17.- Curs "El Arte del Paleolítico a la Romanidad". Ponència encarregada “Historiografía del Arte Rupestre en España”. Organitzat pel centre associat de la UNED de la Corunya, dirigit pel Dr. Mario Menéndez amb 22 hores lectives (la Corunya, 27-28 de febrer i 1 de març de 2002).
. 12.18.- Curs "El Arte del Paleolítico a la Romanidad". Ponència encarregada “Problemática de las estaciones con arte rupestre al aire libre”. Organitzat pel centre associat de la UNED de la Corunya, dirigit pel Dr. Mario Menéndez amb 22 hores lectives (la Corunya, 27-28 de febrer i 1 de març de 2002).
. 12.19.- Director del Curs d'Estiu “Investigación Arqueológica y su transmisión a la sociedad”, en el marc dels XIV cursos d'estiu UNED 2003, celebrat al centre associat de la Corunya del 14 al 18 de juliol de 2003.
. 12.20.- Ponència sobre “El Paleolítico Superior” al curs d'estiu "Investigación Arqueológica y su transmisión a la sociedad", en el marc dels XIV cursos d'estiu UNED 2003, celebrat al centre associat de la Corunya del 14 al 18 de juliol de 2003.
. 12.21.- Ponent de la Taula Rodona del curs d'estiu “Investigación Arqueológica y su transmisión a la sociedad”, en el marc dels XIV cursos d'estiu UNED 2003, celebrat al centre associat de la Corunya del 14 al 18 de juliol de 2003.
. 12.22.- Director del curs d'estiu “Experimentar para Comprender. Arqueología Experimental”, en el marc dels XVII cursos d'estiu UNED 2006, celebrat al centre associat d'Olvera (Cadis) del 10 al 14 de juliol de 2006.
. 12.23.- Ponència sobre “Introducción a la arqueología experimental”. Al curs d'estiu “Experimentar para Comprender. Arqueología Experimental”, en el marc dels XVII cursos d'estiu UNED 2006, celebrat al centre associat d'Olvera (Cadis) del 10 al 14 de juliol de 2006.
. 12.24.- Ponència sobre “El Fuego en la Prehistoria” (Teoria). Al curs d'estiu “Experimentar para Comprender. Arqueología Experimental”, en el marc dels XVII cursos d'estiu UNED 2006, celebrat al centre associat d'Olvera (Cadis) del 10 al 14 de juliol de 2006.
. 12.25.- Ponència sobre “El Fuego en la Prehistoria” (Pràctica). Al curs d'estiu “Experimentar para Comprender. Arqueología Experimental”, en el marc dels XVII cursos d'estiu UNED 2006, celebrat al centre associat d'Olvera (Cadis) del 10 al 14 de juliol de 2006.
. 12.26.- Ponència sobre “Arte rupestre al aire libre en la Meseta Castellana: Domingo García y Las Dehesas”. A les "Primeres Jornades d'Història Local Carbonero de Liedos". Organitzat per ASPAHIA i patrocinades per l'Ajuntament de Carbonero el Mayor. Curs d'estiu “Experimentar para Comprender. Arqueología Experimental”, en el marc dels XVII cursos d'estiu UNED 2006, celebrat a Carbonero el Mayor (Segòvia), 25 i 26 de març de 2007.
. 12.27.- Director del curs d'estiu “El Arte Rupestre en el Río Vero. Prehistoria y desarrollo del territorio”, en el marc dels XVIII cursos d'estiu UNED 2007, celebrat al centre associat de Barbastro (Osca) del 2 al 6 de juliol de 2007.
. 12.28.- Ponència sobre “Visión general del estado de la investigación en el arte rupestre. Tendencias”, al curs d'estiu “El Arte Rupestre en el Río Vero. Prehistoria y desarrollo del territorio”, en el marc dels XVIII cursos d'estiu UNED 2007, celebrat al centre associat de Barbastre (Osca) del 2 al 6 de juliol de 2007.
. 12.29.- Ponència sobre “El Paleolítico Superior en Segovia. Arte rupestre y ocupaciones humanas”, al Seminari de Prehistòria i Arqueologia “Las técnicas de trabajo en arqueología: de la recuperación de los restos a la interpretación histórica”, dirigit per Ana Fernández Vega i coordinat per Alberto Mingo, Mar Zarzalejos i José Luis Pascual, organitzat pel centre associat de la UNED de Segòvia, Departament de Prehistòria i Arqueologia de la UNED i el Vicerrectorat de Coordinació i Extensió Universitària de la UNED, del 12 al 14 de març de 2008.
. 12.30.- Director del curs d'estiu “Taller de Fotografía de Patrimonio Cultural”, en el marc dels XIX cursos d'estiu UNED 2008, celebrat al centre associat de Barbastre (Osca) del 30 de juny al 4 de juliol de 2008.
. 12.31.- Ponència sobre “La documentación fotográfica del arte rupestre. Teoría”, al curs d'estiu “Taller de Fotografía de Patrimonio Cultural”, en el marc dels XIX cursos d'estiu UNED 2008, celebrat al centre associat de Barbastre (Osca) del 30 de juny al 4 de juliol de 2008.
. 12.32.- Ponència sobre “La documentación fotográfica del arte rupestre. Práctica en La Fuente del Trucho”, al curs d'estiu “Taller de Fotografía de Patrimonio Cultural”, en el marc dels XIX cursos d'estiu UNED 2008, celebrat al centre associat de Barbastre (Osca) del 30 de juny al 4 de juliol de 2008.
. 12.33.- Conferència “El Arte Paleolítico del Mediterráneo español”, a la Facultat de Lletres de la Universitat de Múrcia, organitzada pel prof. Joaquín Lomba Maurandi, a Múrcia, l'11 de desembre de 2008.
. 12.34.- Ponència sobre “La Prehistoria antes de la Universidad”, al seminari “Investigando antes de la Universidad”, organitzat per la Direcció General d'Universitats del Ministeri de Ciència i Innovació, l'Institut de la Juventut del Ministeri d'Igualtat i la Universitat de Màlaga, celebrat a Mollina (Màlaga) del 29 de setembre al 3 d'octubre de 2008.
. 12.35.- Ponència sobre “El Fuego en la Prehistoria” (Teoria), al curs d'estiu “Experimentar para Comprender. Arqueología Experimental”, dirigit per Francisco J. Muñoz Ibáñez, en el marc dels XX cursos d'estiu UNED 2009, celebrat al centre associat de Barbastre (Osca) del 29 de juny al 3 de juliol de 2009.
. 12.36.- Xerrada debat sobre “Pueblos cazadores-recolectores” en el marc del seminari "Hitos de la autogestión", organitzat per l'Ateneu Llibertari la Idea de Madrid, 22 d'octubre de 2009.
. 12.37.- Ponència sobre “Prehistoria y Etnología de los Cazadores-Recolectores”, a les "Jornadas sobre Divulgación Científica", dirigides per Jesús Zamora Bonilla, organitzades pel centre associat de la UNED de Segòvia, el Vicerrectorat de Planificació i Assumptes Econòmics de la UNED i la FECYT, 27-28 de novembre de 2009.
. 12.38.- Col·laboració al màster “Arqueología y Patrimonio”, dirigit pel prof. Manuel Bendala Galán del Departament de Prehistòria i Arqueologia de la Facultat de Filosofia i Lletres de la Universitat Autònoma de Madrid, amb l'assignatura “Curso monográfico de cazadores recolectores. El mundo simbólico de los cazadores recolectores”, durant el curs 2009-2010.
. 12.39.- Ponència sobre “Armas y herramientas líticas: Prehistoria y Etnología”, al curs d'estiu “Nódulos, Núcleos y Lascas: La gestión de las materias primas líticas en los grupos de cazadores-recolectores”, dirigit per Francisco J. Muñoz Ibáñez, en el marc dels XXI cursos d'estiu UNED 2010, celebrat al centre associat de Barbastre (Osca) del 28 de juny al 2 de juliol de 2010.
. 12.40.- Director del curs d'estiu “Experimentar para Comprender. Arqueología Experimental”, en el marc dels XXI cursos d'estiu UNED 2010, celebrat al centre associat de Gijón (Astúries) del 5 al 9 de juliol de 2010.
. 12.41.- Ponència sobre “Introducción a la experimentación arqueológica”, al curs d'estiu “Experimentar para Comprender. Arqueología Experimental”, en el marc dels XXI cursos d'estiu UNED 2010, celebrats al centre associat de Gijón (Astúries) del 5 al 9 de juliol de 2010.
. 12.42.- Ponència sobre “El Fuego en la Prehistoria” (Teoria), al curs d'estiu “Experimentar para Comprender. Arqueología Experimental”, en el marc dels XXI cursos d'estiu UNED 2010, celebrat al centre associat de Gijón (Astúries) del 5 al 9 de juliol de 2010.
. 12.43.- Ponència sobre “El Fuego en la Prehistoria” (Pràctica), al curs d'estiu "Experimentar para Comprender. Arqueología Experimental", en el marc dels XXI cursos d'estiu UNED 2010, celebrat al centre associat de Gijón (Astúries) del 5 al 9 de juliol de 2010.

13.- CURSOS I SEMINARIS REBUTS (amb indicació de centre o organisme, material i data de celebració).
. 13.1.- "El Egipto faraónico", V curs especiatlizat d'"Arte y Arqueología" de l'Institut de Prehistòria i Arqueologia de Barcelona. Impartit pel prof. José Padró. Abril-maig de 1976.
. 13.2.- "Introducció a la Primatologia", VIII curs especialitzat d'"Art i Arqueologia" de l'Institut de Prehistòria i Arqueologia de Barcelona, impartit pel prof. Jordi Sabater Pi descobridor de “Floquet de Neu”. Gener, febrer i març de 1978.
. 13.3.- III Col·loqui d'Arqueologia i Prehistòria de Puigcerdà (Girona), maig de 1978.
. 13.4.- Primera reunió sobre les estàtues-Menhir de Còrsega, Ajaccio i Alèria, juliol de 1978.
. 13.5.- Primera reunió i col·loqui convocada per la UNESCO sobre la conservació de les pintures rupestres del Tassili n'Ajjer (Sahara Central, Argèlia), octubre de 1978 (a la ciutat d'Argel i al mateix Tassili n'Ajjer).
. 13.6.- XI Congrés Internacional d'Arqueologia Clàssica, a Londres, desembre de 1978.
. 13.7.- Primer Simposi Numismàtic de Barcelona, febrer de 1979.
. 13.8.- "Altamira i l'Art Paleolític", curs impartit per diversos professors a l'Institut de Prehistòria i Arqueologia de Barcelona. Setembre de 1979.
. 13.9.- Simposium sobre el Centenari del Descobriment de la Cova d'Altamira per M. Sanz de Sautuola (1879), Madrid-Oviedo-Santander, octubre 1979.
. 13.10.- "Segundo Simposio Numismático de Barcelona" i "Tercera Semana Nacional de Numismática". Maig de 1980.
. 13.11.- Col·loqui sobre la "Prehistoria española", a la "Societé Préhistorique Française", a París i Saint Germain en Laye, octubre de 1980.
. 13.12.- Col·loqui sobre "Le origini dell Arte" al "Centro Camuno di Studi Preistorici", Valcamonica, Itàlia. Novembre de 1980.
. 13.13.- Coordinador al "II Cicle de Cinema Arqueològic" organitzat per l'Institut de Prehistòria i Arqueologia de Barcelona, la Universitat Autònoma de Barcelona i l'Ambaixada Francesa. Febrer de 1981.
. 13.14.- "Segunda reunión de jóvenes paleolitistas", a Segòvia, març de 1981.
. 13.15.- Curs "Seis lecciones sobre Arte Paleolítico", impartit pel prof. E. Ripoll, al Museu Arqueològic Nacional. Abril-maig de 1982.
. 13.16.- Participació en l'organització i a les sessions del "VI Congreso Internacional de Arqueología Submarina", a Cartagena, 28 de març-2 d'abril de 1982.
. 13.17.- Curs "La Romanización de Hispania", impartit pel prof. Juan-José Sayas, catedràtic de la UNED, al Museu Arqueològic Nacional. Octubre-novembre de 1982.
. 13.18.- "Curso de Introducción a la Numismática Antigua", impartit per diversos professors, al Museu Arqueològic Nacional. Novembre de 1982.
. 13.19.- Curs "Seis lecciones sobre Arte Postpaleolítico en la Península Ibérica", impartit pel prof. Eduard Ripoll al Museu Arqueològic Nacional. Febrer de 1983.
. 13.20.- "Seminario sobre la situación de la investigación de la cultura Taina", organitzat per la comissió del V Centenari del Descobriment d'Amèrica, al Museu Arqueològic Nacional, abril de 1983.
. 13.21.- Curs "Seis lecciones sobre Arte Rupestre Pleistoceno fuera de la Península Ibérica", impartit pel prof. Eduard Ripoll, catedràtic de Prehistòria de la UNED, al Museu Arqueològic Nacional. Gener-febrer de 1984.
. 13.22.- Seminari sobre "La situación de la investigación de las culturas indígenas de la Patagonia", organitzat per la comissió del V Centenari del Descobriment d'Amèrica, al Museu Arqueològic Nacional. Abril de 1984.
. 13.23.- Curs "El significado del Arte Paleolítico", impartit pel prof. Eduard Ripoll, Catedràtic de Prehistòria de la UNED, al Museu Arqueològic Nacional. Gener de 1985.
. 13.24.- Curs "Cinco lecciones sobre Arte Rupestre Paleolítico. Los grandes santuarios", impartit pel prof. Eduard Ripoll, catedràtic de Prehistòria de la UNED, al Museu Arqueològic Nacional. Desembre de 1985.
. 13.25.- Coordinador de la taula rodona realitzada al Museu Arqueològic Nacional sobre "El origen y la Evolución del Hombre", amb la participació dels prof. E. Aguirre, M. D. Garralda, M. A. Querol, J. Gibert i sent-ne moderador E. Ripoll. 4 de desembre de 1985.
. 13.26.- "Primer Encuentro de Cultura Mediterránea Almería en la Historia. Homenaje al Padre Tapia". Aula de Cultura de Cajalmería. Almeria, 27 al 31 d'octubre de 1986.
. 13.27.- "XI Congrés Internacional de la Union Internationale des Sciences Préhistoriques et Protohistoriques (U.I.S.P.P.)", a Mainz (Alemanya). Setembre de 1987.
. 13.28.- V Col·loqui Internacional del Sílex (Flint Simposium), organitzat per l'Institut de Quaternari de la Universitat de Burdeus (França). Octubre de 1987.
. 13.29.- Primer Congrés Internacional sobre l'Estret de Gibraltar. Organitzat per la UNED al centre de Ceuta. Novembre de 1987.
. 13.30.- "Colloque International d'Art Mobilier Paléolithique", Foix-Le Mas d'Azil, novembre de 1987, organitzat pel prof. Jean Clottes.
. 13.31.- Primeres Jornades d'Arqueologia Andalusa, Sevilla, gener de 1986.
. 13.32.- Congrés Internacional sobre la Història dels Pirineus. Organitzat per la UNED al centre de Cervera, novembre de 1988.
. 13.33.- Curs “Sistemas interactivos para la formación”. Impartit per David Granados Camarón de l'empresa Enlaser i la UNED. Novembre de 1989.
. 13.34.- II Congrés Internacional sobre l'Estret de Gibraltar. Organitzat per la UNED al centre de Ceuta, novembre de 1990.
. 13.35.- IV Jornades d'Arqueologia Andalusa, Jaén, 15-19 gener de 1991.
. 13.36.- "Primer encuentro arqueología medio ambiental a través de los macrorrestos vegetales". Impartit pel Departament de Prehistòria del Centre d'Estudis Històrics (CSIC), novembre de 1991.
. 13.37.- "En torno a Sefarad. Encuentro internacional de Historiadores". Congrés organitzat per la Facultat de Geografia i Història de la UNED i la Fundació Amics de Sefarad a Toledo, 16-19 de desembre de 1991.
. 13.38.- V Jornades d'Arqueologia Andalusa, Granada, 20-25 gener de 1992, amb 37 hores lectives.
. 13.39.- "Los microcomputadores y la mejora de la efectividad en la enseñanza de las ciencias sociales". Organitzat per Rafael Castejón Montijano, director del Departament d'Economia aplicada i Història de l'economia de la UNED, 16 al 18 de març de 1992.
. 13.40.- "Primer Congrés Internacional de gravats rupestres i murals. Homenatge a Luis Díez Coronel", Lleida, 23-27 de novembre de 1992.
. 13.41.- VI Jornades d'Arqueologia Andalusa, Huelva, 25-29 gener de 1993, amb 22 hores lectives.
. 13.42.- VII Jornades d'Arqueologia Andalusa, Còrdova, 28-30 de novembre de 1994.
. 13.43.- XV Jornades de Joves Paleolitistes, Còrdova, 1-4 de maig de 1994.
. 13.44.- Col·loqui "El món Mediterrani després del Pleniglacial (18.000-12.000 B.P.)", celebrat a Banyoles (Girona), 18, 19 i 20 de maig de 1995, organitzat per J. M. Fullola (Universitat Barcelona) i N. Soler (Universitat de Girona).
. 13.45.- Reunió de camp del "Grupo Andaluz de Cuaternario en la Depresión de La Janda", organitzat per J. M. Recio i A. Santiago. Cadis 19-21 de maig de 1995.
. 13.46.- "News 95- International Rock Art Congress" organitzat pel prof. Dario Seglie del Centro di Studi e Museo d’Arte Preistorica. (Pinerolo, Itàlia). Museo Civico di Antropologia e Preistoria. 30 d'agost-6 de setembre de 1995, al Royal Castle of Valentino (Turín, Itàlia).
. 13.47.- "2nd World Congress on Preservation and Conservation of Natural History Collections". Cambridge (Regne Unit), 20-26 d'agost de 1996.
. 13.48.- "XIII Congress of the International Union of Prehistoric and Protohistoric Sciences (U.I.S.P.P.)", celebrat a Forlí (Itàlia), 8-14 setembre de 1996.
. 13.49.- "Jornadas sobre arte rupestre en Extremadura", organitzades per la Conselleria de Cultura i Patrimoni de la Junta d'Extremadura, a Càceres, 28-29 de novembre de 1996.
. 13.50.- IV Jornades d'Història del Camp de Gibraltar. Organitzades per l'Institut d'Estudis Campgibraltarenys i la Mancomunitat de Municipis Camp de Gibraltar, a los Barrios, 8-10 novembre de 1996.
. 13.51.- Congrés Internacional “Ciudades Históricas Vivas, Ciudades del Pasado”, organitzat pel Consorci de la Ciutat Monumental Historicoartística i Arqueològica de Mèrida, Mèrida, 30-31 de gener i 1 de febrer de 1997.
. 13.52.- Congrés Internacional d'Art Rupestre organitzat per la IFRAO i la Societat d'Investigació de l'Art Rupestre de Bolívia (SIARB), a Cochabamba (Bolívia), 1-6 d'abril de 1997.
. 13.53.- Seminari “La Conservación y Difusión del Arte Rupestre al Aire Libre en Ambiente Mediterráneo”. Organitzat al Museu de la Valltorta (Castelló) per R. Martínez i la Universitat Internacional Menéndez Pelayo (València), al Museu de la Valltorta (Tirig, 20-22 maig de 1997).
. 13.54.- XXIV Congrés Nacional d'Arqueologia, Cartagena, octubre de 1997, organitzat pel Museu Arqueològic Municipal.
. 13.55.- "Prémiere Euroconference sur l'art rupestre Paléolithique". Tarascon-sur-Ariege, França, 4-7 novembre de 1997.
. 13.56.- Col·loqui “Les premiers hommes modernes de la Péninsule Ibérique”, organitzat per la Comissió VIII de la UISPP, a Vila Nova de Foz Côa (Portugal), 22-24 d'octubre de 1998.
. 13.57.- "International Rock Art Congress ‘99", organitzat per la IFRAO i el prof. Jack Steinbring a la Universitat de Ripon (Wisconsin, Estats Units).
. 13.58.- "Colloque International sur L’art Paléolithique a l’air libre. Le Paysage modifié par l’image", organitzat per l'UMR 5590 du CNRS, sota la direcció de Dominique Sacchi. Tautavel, França, 7-9 d'octubre de 1999.
. 13.59.- II Jornades d'Arqueologia a Extremadura, organitzat por la Conselleria de Cultura de la Junta d'Extremadura, Mèrida, 26 de novembre a 1 de desembre de 2001.
. 13.60.- Seminari "La Imagen del Sexo en la Antigüedad", organitzat per l'Institut d'Història del CSIC, la Universitat Autònoma de Madrid i l'Editorial Tusquets, Barcelona, 21, 22 i 23 de març de 2002.
. 13.61.- Congrés internacional "Una visión del Arte Prehistórico desde los inicios del siglo XXI". Ribadesella (Astúries), 1-2 d'octubre de 2002, organitzat pel Dr. Rodrigo de Balbín (Universitat d'Alcalà d'Henares i Ajuntament de Ribadesella).
. 13.62.- Sessió acadèmica Dr. Argente: "La investigación del Paleolítico Superior en la Submeseta Norte: Estado actual y perspectivas de futuro". Organitzat per la Fundació Ducs de Sòria sota la direcció del Dr. Germán Delibes de Castro. Sòria, 22 de novembre de 2002.
. 13.63.- XXVII Congrés Nacional d'Arqueologia, organitzat per l'Institut d'Estudis Altaragonesos i la Diputació d'Osca, a Osca, 6-8 de maig de 2003.
. 13.64.- "Creswell art in European context. Conference at Creswell", Derbyshire, 15-17 d'abril de 2004. Coorganitzada pels prof. Paul Pettitt i Andrew Chamberlain de la Universitat de Sheffield, Sergio Ripoll i Francisco Muñoz de la UNED i Paul Bahn.
. 13.65.- "Congreso de arte esquemático en la Península Ibérica. Comarca de los Vélez". Organitzat per "Aprovelez". Conselleria de Cultura i Conselleria d'Agricultura, Junta d'Andalusia. Ajuntaments de Vélez-Rubio, Vélez-Blanco, María i Chirivel. Julián Martínez García, Conselleria de Cultura, Junta d'Andalusia. Mauro Hernández Pérez, catedràtic de Prehistòria de la Universitat d'Alacant. Vélez Blanco (Almeria), 5-7 de maig de 2004.
. 13.66.- Organització amb Carmen Cacho Quesada del Seminari d'art rupestre Paleolític: "Los magdalenienses del norte de Europa. El Arte de Creswell Crags", al Museu Arqueològic Nacional, 12-15 d'abril de 2005.
. 13.67.- Primer Congrés espanyol d'Arqueologia Experimental, organitzat per l'Associació d'Arqueologia Experimental (Experimenta), Universitat de Cantàbria i dirigit per la prof. María Luisa Ramos Sáiz. Santander, 24-25 de novembre de 2005.
. 13.68.- "El mensaje de Maltravieso 50 años después 1956-2006. Homenaje a Carlos Callejo Serrano". Organitzat per Juan Valadés del Museu de Càceres, a la Facultat de Filosofia i Lletres de la Universitat d'Extremadura, del 15 al 17 de novembre de 2006.
13.69.- Primeres Jornades d'Història Local “Carbonero de Leidos” organitzades per ASPAHIA, Ajuntament de Carbonero el Mayor i APIA. Reunió celebrada a Carbonero el Mayor (Segòvia) entre els dies 25 i 26 de març de 2006.
. 13.70.- Conferència internacional "Representations préhistoriques, Images du Sens", organitzada pel prof. Denis Vialou, al Musée de l’Homme de París, del 19 al 21 de juny de 2008.
. 13.71.- "II Jornada de evaluación de los aprendizajes en el EEES", organitzada pel Vicerrectorat de Qualitat i Innovació docent. IUED. UNED, 19 de febrer de 2009.
. 13.72.- "VII Jornadas de Patrimonio Arqueológico en la Comunidad de Madrid", organitzades per la Direcció General de Patrimoni Històric i celebrades al Museu Arqueològic Regional (Alcalà d'Henares), els dies 17, 18 i 19 de novembre de 2010.

14.- DIRECCIÓ DE TREBALLS D'INVESTIGACIÓ I TESIS DOCTORALS
. 14.1.- Francisco Javier Muñoz Ibáñez (Becari Postdoctoral). Treball d'investigació: "La punta de muesca de tipo mediterráneo. Análisis tecnológico y funcional". (Excel·lent). Tesi Doctoral: "Las puntas líticas de proyectil del Solutrense de tipo ibérico. Análisis tecnológico y funcional. Implicaciones económicas y cambio cultural". (Llegida l'1 de juliol de 1998, Qualificació Apte per Majoria). UNED.
. 14.2.- José Yravedra Sáinz de los Terreros (Becari de FPI). Tesi Doctoral: "Patrones de aprovechamiento de recursos animales en el Pleistoceno Superior de la Península Ibérica: estudio tafonómico y zooraqueológico de los yacimientos del Esquilleu, Amalda, La Cueva de Ambrosio y La Peña de Estebanvela". (Llegida el 24 d'octubre de 2005, Qualificació Apte cum laude). Codirecció amb el Dr. Manuel Domínguez Rodrigo. UNED.
. 14.3.- Joaquin Panera Gallego (Becari de FPI). Treball d'investigació: "La industria lítica del complejo inferior de Ambrona (Soria)". (Excel·lent). Tesi Doctoral: "Ocupación del medio fluvial en el Paleolítico antiguo. Caracterización geoarqueológica de depósitos pleistocenos del valle del río Jarama (Madrid) y estudio tecnoeconómico de la industria lítica". (Llegida el 16 de desembre de 2009, Qualificació Apte cum laude). Director Sergio Ripoll López, codirectors: Drs. Manuel Santonja Gómez i Alfredo Pérez-González. UNED.
. 14.4.- Marcelo Torres (Becari Endesa i Becari de la Facultat de Filosofia i Lletres-Universitat de Buenos Aires). Tesi Doctoral: "Conservación, restauración e interpretación del Arte prehistórico como Patrimonio Rupestre". (Llegida el 12 de març de 2001 a la Facultat de Filosofia i Lletres de la Universitat de Buenos Aires -República Argentina-. Qualificació: Excel·lent cum Laude). Codirecció amb la Dra. Mercedes Podestá, Universitat de Buenos Aires.
. 14.5.- Ramón López Moreno de Redrojo (Becari de FPI). Treball d'investigació: "Una nueva propuesta para clasificar la industria ósea paleolítica". (Excel·lent). Tesi Doctoral: "La Industria ósea paleolítica en el Mediterráneo occidental. Estudio tecno-tipológico, análisis experimental e implicaciones socio-económicas". UNED.
. 14.6.- Marta Muñiz Pérez (Becària de FPI). Treball d'investigació: "El Epipaleolítico en la Mitad Oriental de la Península". (Excel·lent). Tesi Doctoral: "El Epipaleolítico en el Sureste de la Península Ibérica: La Cueva de Ambrosio (Vélez-Blanco, Almería)". UNED.
. 14.7.- Domingo Portela Hernando. Tesi Doctoral: "La pintura y el grabado postpaleolítico en los Montes de Toledo". UNED.
. 14.8.- Juan Antonio Martos Romero (Becari de FPI). Treball d'investigació: "Elefantes e intervención humana en los yacimientos del Pleistoceno Inferior y Medio de África y Europa". (Excel·lent). Tesi Doctoral: "Megafauna e intervención humana en los yacimientos del Pleistoceno Medio de las terrazas del río Jarama. Patrones de adquisición y explotación". Codirecció amb el Dr. Manuel Santonja Pérez, UNED.
. 14.9.- Susana Rubio Jara (Becària de FPI). Treball d'investigació: "La industria lítica del complejo superior de Ambrona (Soria)". (Excel·lent). Tesi Doctoral: "Análisis tecnomorfológico y contextualización peninsular de la industria lítica del Pleistoceno medio en el Valle del Jarama". UNED.
. 14.10.- Jesús Benito Herranz Gago. Treball d'investigació: "Teorías interpretativas sobre las representaciones de manos en el arte cuaternario". (Excel·lent). Tesi Doctoral: "La didáctica del arte rupestre en la enseñanza secundaria". UNED.
. 14.11.- José Francisco Sabater Pellín. Tesi Doctoral: "Métodos de datación. Una revisión de las dataciones paleolíticas de la Península Ibérica". UNED.
. 14.12.- Bárbara Avezuela Aristu. Tesi Doctoral: "La Industria ósea de la zona extracantábica. Metodología de estudio, catálogo". UNED.
. 14.13.- Mari Cruz González Murciego. Tesi Doctoral: "Las representaciones de manos en el arte rupestre Paleolítico en la Europa Occidental". UNED.
. 14.14.- Alipio Solano Valhondo. Tesi Doctoral: "Las fuentes de materia prima en el alto valle del Duero en el Pleistoceno Superior final". UNED.
. 14.15.- María del Mar García Echeverría. Tesi Doctoral: "El arte rupestre paleolítico de Andalucía. Cronología vs. Estilos". UNED.
. 14.16.- Hipólito Pecci Tenrero. Tesi Doctoral: "El arte rupestre postpaleolítico de la Campiña Segoviana. El conjunto de Domingo García". UNED.
. 14.17.- María Sierra Poyato León. Treball d'investigació: "La Historia en la Enseñanza Secundaria (1936-2007)". Tesi Doctoral: "La Historia en la Enseñanza Secundaria (1850-1936)". UNED.

15.- TRIBUNALS DE TESI I OPOSICIONS
. 15.1.- Doctorand: Dr. Ramón Fábregas Valcarce. Títol: "Los ajuares líticos de las sepulturas megalíticas de Galicia y norte de Portugal". Director: Dr. Eduardo Ripoll Perelló. Tribunal: Dr. Germán Delibes de Castro, Dra. Ana Fernández Vega, Dra. María Luisa Ruiz Gálvez Priego, Dr. Sergio Ripoll López i Dr. Felipe Criado Boado. Centre: UNED. Data: 20 de juny de 1990. Qualificació: Apte Cum Laude per unanimitat.
. 15.2.- Doctorand: Dr. Juan Antonio Gómez Barrera. Títol: "Grabados rupestres Postpaleolíticos en el Alto Duero". Director: Dr. Eduardo Ripoll Perelló. Tribunal: Dra. Ana María Muñoz Amilibia, Dr. Mauro S. Hernández Pérez, Dra. María Rosario Lucas Pellicer, Dr. Sergio Ripoll López i Dra. Cruz Martínez de la Torre. Centre: UNED. Data: 15 d'abril de 1991. Qualificació: Apte Cum Laude per unanimitat.
. 15.3.- Doctorand: Dr. Martí Mas Cornellà. Títol: "Las manifestaciones rupestres prehistóricas en las sierras que bordean la antigua Laguna de la Janda (Campo de Gibraltar, Cádiz)". Director: Dr. Eduardo Ripoll Perelló. Tribunal: Dra. Ana María Muñoz Amilibia, Dr. Diego Ruiz Mata, Dra. María Rosario Lucas Pellicer, Dr. Sergio Ripoll López i Dr. Juan Antonio Gómez Barrera. Centre: UNED. Data: 18 de maig de 1998. Qualificació: Excel·lent Cum Laude per unanimitat.
. 15.4.- Doctorand: Dra. María Isabel Martínez Perelló. Títol: "La pintura rupestre esquemática en Extremadura sudoriental". Director: Dr. Eduardo Ripoll Perelló. Tribunal: Dra. Ana María Muñoz Amilibia, Dra. María Rosario Lucas Pellicer, Dr. Sergio Ripoll López, Dr. Juan Antonio Gómez Barrera i Dr. Martí Mas Cornellà. Centre: UNED. Data: 17 de març de 1999. Qualificació: Excel·lent Cum Laude per unanimitat.
. 15.5.- Doctorand: Dr. Guillaume Boccaccio. Títol: "Les industries lithiques du Solutréen Supérieur et du Salpêtrien Ancien en Languedoc: Ruptures et continuités des traditions techniques". Director: Dr. Robert Chernokian. Tribunal: Dr. Denis Vialou, Dr. Fréderic Bazile, Dr. Sergio Ripoll López, Dr. Jacques Pellegrin i Dr. Jean-Pierre Bracco. Centre: Université Aix-Marseille II Université de Provence. U.F.R. Civilisations et Humanités. Aix en Provence (França). Data: 12 de desembre de 2005. Qualificació: Mention trés honorable, et felicitations du jury, et droit de publication.
. 15.6.- Doctorand: Dr. Fernando Carrera Ramírez. Títol: "El arte parietal en monumentos megalíticos del noroeste peninsular: dimensión del fenómeno y propuestas de conservación". Director: Dr. Ramón Fábregas Valcarce. Tribunal: Dr. Germán Delibes de Castro, Dra. Primitiva Bueno Ramírez, Dr. Sergio Ripoll López, Dr. Antón Abel Rodríguez Casal i Dr. Juan Manuel Vicent García. Centre: UNED. Data: 28 d'octubre de 2005. Qualificació: Excel·lent Cum Laude per unanimitat.
15.7.- Doctorand: Dra. María José Fernández Benítez. Títol: “Las figuras incompletas en el Arte Paleolítico cantábrico”. Director: Dr. Mario Menéndez Fernández. Tribunal: Dra. María Soledad Corchón Rodríguez, Dra. Teresa Chapa Brunet, Dr. Sergio Ripoll López, Dra. Matilde Múzquiz Pérez-Seoane i Dr. José Manuel Quesada López. Centre: UNED. Data: 30 de maig de 2006. Qualificació: Excel·lent.
. I moltes més que no es poden relacionar perquè en els darrers anys han estat nombrosos els tribunals en què ha participat i la seva enumeració extendria enormement aquest currículum.

16.- ACTIVITAT EN EMPRESES I PROFESSIÓ LLIURE
. 16.1.- Contractat laboral com a Tècnic Arqueòleg i Fotògraf de la Subdirecció General d'Arqueologia i Etnografia, de la Direcció General de Belles Arts i Arxius del Ministeri de Cultura des 1982 a 1985.
. 16.2.- Títol de Fotògraf professional expedit pel CEI l'any 1978 i, en qualitat d'aquest, membre de l'Associació Nacional de Fotògrafs Autònoms i del Foment de les Arts Decoratives (ANFAFAD).
. 16.3.- Realització amb els fotògrafs José Latova i Miguel Angel Otero d'un audiovisual titulat “Los Íberos”, per a la Secretaria General Tècnica del Ministeri de Cultura, 1983.
. 16.4.- Realització amb els fotògrafs José Latova i Miguel Angel Otero d'un audiovisual titulat “El Museo del Prado”, per a la Secretaria General Tècnica del Ministeri de Cultura, 1983.
. 16.5.- Realització amb els fotògrafs José Latova i Alfonso Pezzi d'un audiovisual titulat "Cuarto Centenario de la Construcción del Monasterio de San Lorenzo del Escorial", per a la Secretaria General Tècnica del Ministeri de Cultura. Maig-juny de 1984.
. 16.6.- Realització amb els fotògrafs José Latova i Miguel Angel Otero d'un audiovisual titulat “El Greco”, amb text de J. M. Pita Andrade, per a la Secretaria General Tècnica del Ministeri de Cultura, 1984.
. 16.7.- Realització amb els fotògrafs José Latova i Miguel Angel Otero d'un audiovisual titulat “El Museo Arqueológico Nacional” per a la Secretaria General Tècnica del Ministeri de Cultura, 1985.
. 16.8.- Col·laboració a l'"Exposición en Homenaje al Profesor Don Martín Almagro Basch (1911-1984)" al Museu Arqueològic Nacional (novembre-desembre de 1984).
. 16.9.- Col·laboració en la il·lustració i peus de foto dels capítols de "Prehistoria", al tom I de la "Historia Universal Salvat" de Salvat Editors, 1980.
. 16.10.- Col·laboració en la il·lustració i realització dels peus de foto dels capítols dedicats a "Prehistoria" i "Historia Antigua" de la "Historia de España" publicada per Editorial Orbis, 1984.
. 16.11.- Realització amb P. G. Bahn del programa de televisió “Los misterios del arte rupestre” per a la televisió privada holandesa VPRO, emès el 4 de gener de 1998 en el circuit europeu i en breu a la televisió espanyola.
. 16.12.- Realització amb F. J. Muñoz i L. Municio d'un programa de televisió sobre “El arte rupestre al aire libre en Castilla y León” per al segon canal de Televisió Espanyola. Març de 2001.
. 16.13.- Assessor científic de l'obra períodica "Bibliografía Histórica. Cuadernos de Bibliografía Histórica", a "Historia de España". Editat per l'empresa Bibliosoft en format CD-ROM interactiu. Gener de 1998.
. 16.14.- Assessor científic de l'obra períodica "Bibliografía Histórica. Cuadernos de Bibliografía Histórica", a "Historia de España". Editat per l'empresa Bibliosoft en format CD-ROM interactiu. Gener de 1999.
. 16.15.- Assessor científic de l'obra períodica "Bibliografía Histórica. Cuadernos de Bibliografía Histórica", a "Historia de España". Editat per l'empresa Bibliosoft en format CD-ROM interactiu. Gener de 2000.
. 16.16.- Coordinador científic de la rèplica de la cova de Venta de la Perra (Carranza, Biscaia), (2004), encarregada pel Govern Basc a l'empresa CIRN i subcontractada a l'empresa "Actividades y Servicios". Realització de diversos panells explicatius, interpretació de les manifestacions rupestres i control científic de tot el procés.
. 16.17.- Coordinador científic de l'Estudi d'Impacte Ambiental de la cova de Santimamiñe (Cortezubi, Biscaia), (2005), encarregada pel Govern Basc a l'empresa CIRN i subcontractada a l'empresa "Actividades y Servicios". Realització de diversos panells explicatius, interpretació de les manifestacions rupestres i control científic de tot el procés.
. 16.18.- Realització amb diversos professors del Departament de Prehistòria i Arqueologia de la UNED d'una sèrie de programes per a la Televisió Educativa de la UNED amb el títol: “Artes Prehistóricos”. Emesos al mes de novembre de 2005 pel segon canal de Televisió Espanyola.
. 16.19.- Realització amb P. G. Bahn, Paul Pettitt i Francisco Muñoz del programa de televisió “Unearthing Mysteries: Creswell Cave Art” per a la televisió BBC del Regne Unit, emès el 14 de març de 2005 a Chanel 4.
. 16.20.- Realització d'un programa per a la Televisió Educativa de la UNED amb el títol: “Conocer la Tierra para conservarla. VII Feria de Madrid por la Ciencia”. Emès el 6 de maig de 2006 pel segon canal de Televisió Espanyola.
. 16.21.- Realització amb diversos professors del Departament de Lògica, Història i Filosofia de la Ciència de la Facultat de Ciències de l'Educació de la UNED d'un programa per a la Televisió Educativa de la UNED amb el títol: “La Comunicación de la Ciencia”. Emès el 16 de setembre de 2006 pel segon canal de Televisió Espanyola.

17.- ALTRES MÈRITS DOCENTS O D'INVESTIGACIÓ
. 17.1.- Col·laborador de l'"Índice Histórico Español" de la Facultat de Geografia i Història de la Universitat Central de Barcelona (des de 1978 fins ara). Mireu apartat 8: Recensions.
. 17.2.- Secretari de la revista "Ars Praehistorica" especialitzada en temes d'Art Rupestre, dirigida pel prof. Eduard Ripoll Perelló, catedràtic de Prehistòria de la Facultat de Geografia i Història de la UNED (des de 1982).
. 17.3.- Coordinador general de l'exposició "El origen y la evolución del Hombre" organitzada pel Ministeri de Cultura en col·laboració amb l'Associació d'Amistat Hispano-Francesa "Diálogo". Sales Ruiz Picasso de la Biblioteca Nacional, des del 19 d'octubre de 1984 fins al 6 de gener de 1985.
. 17.4.- Director, coordinador i documentalista de l'"Inventario Nacional de Arte Rupestre", realitzat per encàrrec del Ministeri de Cultura a la Junta Nacional d'Art Rupestre (des de 1982).
. 17.5.- Becari de l'Institut de Prehistòria i Arqueologia de la Diputació de Barcelona (Museu Arqueològic) durant els anys 1978 i 1979.
. 17.6.- Col·laborador en les activitats científiques i culturals del Museu Arqueològic de Barcelona entre 1978 i 1981.
. 17.7.- Realització de les pràctiques reglamentàries per poder accedir a les Oposicions al Cos de Conservadors de Museus, al Museu Arqueològic de Barcelona, durant el curs 1980/1981. (Acabades el dia 1 de setembre de 1981).
. 17.8.- Col·laborador en les activitats científiques i culturals del Museu Arqueològic Nacional de Madrid des de 1982 fins ara.
. 17.9.- Col·laboració en el muntatge i catàleg de l'exposició “La imagen del Animal” organitzada per la Direcció General de Belles Arts del Ministeri de Cultura. Desembre de 1983-gener de 1984.
. 17.10.- Membre del Comitè de Redacció de la Revista "Espacio, Tiempo y Forma", de la Facultat de Geografia i Història de la UNED de Madrid, des la seva fundació el 1988 fins 1995.
. 17.11.- Col·laborador de la Revista d'Arqueologia de Zugarto Ediciones des del núm. 120 de gener de 1988 fins el núm. 176 de desembre de 1995.
. 17.12.- Participant habitual de les "Tertulias Velezanas" organitzades per l'Ajuntament de Vélez-Blanco i l'Associació Carpe Diem.
. 17.13.- Director del LEP del Departament de Prehistòria i Història Antiga de la UNED des de 1992 fins ara. A la Comissió de Doctorat i Investigació de la UNED en data 28 d'abril de 2003 s'aprovà la creació d'una Secció d'Investigació dins l'Institut Universitari d'Investigació amb la denominació Laboratori d'Estudis Paleolítics. Actualment aquesta Secció d'Investigació s'ha adaptat a la nomenclatura LOU i es denomina Grup en Formació: Laboratori d'Estudis Paleolítics.
. 17.14.- Membre de número de l'Institut d'Estudis d'Almeria.
. 17.15.- Acadèmic corresponent de la Reial Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona des del gener de 1997.
. 17.16.- Membre de la Comissió Internacional d'Experts per a l'estudi de la Grotte Chauvet (Ardéche, França). Projecte dirigit pel Dr. Jean Clottes, amb nomenament del Ministre de Cultura francès. Aquesta comissió inicià els seus treballs el 1998 i segueix treballant.
. 17.17.- Membre de la Comissió Internacional d'Experts per a l'estudi del conjunt d'art paleolític a l'aire lliure de Foz Côa (Vila Nova de Foz Côa, Portugal), nomenat pel Primer Ministre portuguès. Aquesta comissió inicià els seus treballs el 1997 i segueix treballant.
. 17.18.- Membre de la Comissió Internacional d'Experts per a l'estudi de la Grotte d'Angles sur l'Anglin (Angles sur l'Anglin, França). Projecte dirigit per la Dra. Gènévieve Pinçon, amb nomenament del Ministre de Cultura francès.
. 17.19.- Secretari del Departament de Prehistòria i Història Antiga de la Facultat de Geografia i Història de la UNED, des del gener de 1988 fins al desembre de 1996.
. 17.20.- Elegit acadèmic corresponent per Madrid de la Reial Acadèmia Catalana de Belles Arts de Sant Jordi el 20 de novembre de 1996, aprovant així la proposta en el seu dia presentada pels acadèmics de número Leopoldo Gil Nebot, Montserrat Gudiol i Corominas, i Francesc Torrella i Niubó.
. 17.21.- Director de Distribució de Mitjans del Vicerrectorat de Metodologia, Mitjans i Tecnologia de la UNED, des del 5 de desembre de 1996 fins al maig de 1997.
. 17.22.- Premi del Consell Social de la UNED a “Unidad Didáctica de Nueva Edición”, convocatòria 1995, per la'"Addenda de Prehistoria" elaborada per membres del Departament de Prehistòria i Història Antiga de la Facultat de Geografia i Història.
. 17.23.- En curs de realització un CD ROM sobre l'“Arte Paleolítico de la Europa Occidental” auspiciat per la UNESCO i la CEE, editat per la UNED.
. 17.24.- Diverses pàgines WEB a la xarxa INTERNET a propòsit del LEP del Departament de Prehistòria i Història Antiga de la UNED.
. 17.25.- Codirector amb E. Ripoll Perelló de la Revista "Quaternaria Ars" especialitzada en Art Rupestre, cofinançada per la UNED i la Fundació Ramón Areces.
. 17.26.- Expositor al Congrés Internacional d'Art Rupestre de Cochabamba, 1-6 d'abril de 1997.
. 17.27.- Organització de la Primera Jornada de Portes Obertes al jaciment de la Peña de Estebanvela, 12 de setembre de 2000, amb l'assistència de 722 persones.
. 17.28.- Organització de la Segona Jornada de Portes Obertes al jaciment de la Peña de Estebanvela, 13 de setembre de 2001, amb l'assistència de 350 persones.
. 17.29.- Organització de la Tercera Jornada de Portes Obertes al jaciment de la Peña de Estebanvela, 14 de setembre de 2002, amb l'assistència de 431 persones.
. 17.30.- Organització i muntatge de l'exposició "El Paleolítico Superior Extracantábrico. Proyectos de Investigación del Laboratorio de Estudios Paleolíticos", al vestíbul del Saló d'Actes de l'Edifici d'Humanitats de la UNED, del 4 al 15 de novembre, dins la II Setmana de la Ciència de la Comunitat de Madrid.
. 17.31.- II Setmana de la Ciència de la Comunitat de Madrid. "Visita al Laboratorio de Estudios Paleolíticos (L.E.P.)". Visita guiada al LEP, 6 a l'11 de novembre de 2002.
. 17.32.- II Setmana de la Ciència de la Comunitat de Madrid. "La vida hace 11.000 años". Visita guiada al jaciment de la Peña de Estebanvela, 4 al 7 de novembre de 2002.
. 17.33.- Expositor amb l'activitat "Conoce el Laboratorio de Estudios Paleolíticos" a la IV Fira “Madrid por la Ciencia”, Recintes Firals Joan Carles I-IFEMA. Organitzada per la Direcció General d'Investigació de la Comunitat de Madrid dins el marc del Programa de Cultura Científica, 13 al 16 de febrer de 2003, a l'estand de la UNED.
. 17.34.- Participació a la taula rodona sobre Art Rupestre amb Antonio Beltrán, Vicente Baldellou, Jesús Picazo i José Antonio Lasheras durant el XXVII Congrés Nacional d'Arqueologia, organitzat per l'Institut d'Estudis Altaragonesos i la Diputació d'Osca, Osca, 6-8 de maig de 2003.
. 17.35.- Organització de la Quarta Jornada de Portes Obertes al jaciment de la Peña de Estebanvela, 13 de setembre de 2003, amb l'assistència de 431 persones.
. 17.36.- III Setmana de la Ciència de la Comunitat de Madrid. "Visita al Laboratorio de Estudios Paleolíticos (L.E.P.)". Visita guiada al LEP, 3 al 16 de novembre de 2003.
. 17.37.- III Setmana de la Ciència de la Comunitat de Madrid. "La vida hace 11.000 años". Visita guiada al jaciment de la Peña de Estebanvela, 3 al 16 de novembre de 2003.
. 17.38.- Ponent amb el títol "Arte paleolítico" al curs d'estiu "Arte Rupestre Prehistórico" en el marc dels XVI cursos d'estiu de la UNED al centre associat de Barbastre (Osca), dirigit per Vicente Baldellou i Félix Montón, entre el 4 i el 8 de juliol de 2005.
. 17.39.- V Setmana de la Ciència de la Comunitat de Madrid. "Visita al Laboratorio de Estudios Paleolíticos (L.E.P.)". Visita guiada al LEP, 7 al 20 de novembre de 2005.
. 17.40.- Expositor amb l'activitat: "La Tierra de la Historia", a la VII Fira “Madrid por la Ciencia”, Recintes Firals Joan Carles I-IFEMA. Organitzada per la Direcció General d'Investigació de la Comunitat de Madrid dins el marc del Programa de Cultura Científica, 20 al 23 d'abril de 2006, a l'estand de la UNED.
. 17.41.- VII Setmana de la Ciència de la Comunitat de Madrid. "Visita al Laboratorio de Estudios Paleolíticos (L.E.P.)". Visita guiada al LEP, 5 al 18 de novembre de 2007.
. 17.42.- VII Setmana de la Ciència de la Comunitat de Madrid. Cicle de conferències "Los Primeros Cazadores de la Sierra de Guadarrama". Coordinat per Jesús F. Jordá Pardo a l'Ajuntament de Collado Villaba (Madrid). Del 5 al 18 de novembre de 2007. Sergio Ripoll López: "Dibujando en las piedras: el arte de los primeros cazadores de la Sierra de Guadarrama", 16 de novembre de 2007.
. 17.43.- Conferència “El arte paleolítico en Inglaterra”, en el marc del "Foro de Investigación" de la Facultat de Geografia i Història de la UNED, 23-25 d'abril de 2007, organitzat pel deganat de la Facultat.
. 17.44.- Director del curs d'estiu: "Arte Rupestre en el Río Vero. Prehistoria y desarrollo del territorio", en el marc dels XVIII cursos d'estiu de la UNED al centre associat de Barbastre (Osca), 2-6 de juliol de 2007. Codirectora Nieves Juste Arruga i secretari Miguel Ardanuy Abad.
. 17.45.- Ponent amb el títol “Consideraciones sobre el estado actual de la investigación del arte rupestre” al curs d'estiu: "Arte Rupestre en el Río Vero. Prehistoria y desarrollo del territorio", en el marc dels XVIII cursos d'estiu de la UNED al centre associat de Barbastre (Osca), 2-6 de juliol de 2007.
. 17.46.- Ponent amb el títol “Práctica en yacimientos: La Fuente del Trucho”, al curs d'estiu: "Arte Rupestre en el Río Vero. Prehistoria y desarrollo del territorio", en el marc dels XVIII cursos d'estiu de la UNED al centre associat de Barbastre (Osca), 2-6 de juliol de 2007.
. 17.47.- Ponent a la taula rodona amb el títol “El arte prehistórico como recurso económico y cultural. Su explotación y preservación”. Al curs d'estiu: "Arte Rupestre en el Río Vero. Prehistoria y desarrollo del territorio", en el marc dels XVIII cursos d'estiu de la UNED al centre associat de Barbastre (Osca), 2-6 de juliol de 2007.
. 17.48.- Ponent amb el títol: “El Arte Paleolítico del arco mediterráneo peninsular”. Al curs d'estiu: "Reinterpretando el arte paleolítico: Artistas, Chamanes y Territorios Tribales", en el marc dels XVIII cursos d'estiu de la UNED al centre associat de Gijón, extensió Cangas de Onís (Astúries), dirigit per José Manuel Quesada López i Eduardo García Sánchez. 16 de juliol de 2007.
. 17.49.- Ponent amb el títol: “La pintura rupestre en Andalucía”, en el marc del "IX Seminario Francisco Sousa", la Rinconada (Sevilla), coordinat pel Dr. José Juan Fernández Caro al Centre Cultural de la Villa de la Rinconada, 10 de novembre de 2007.
. 17.50.- Conferència “Los trabajos del Grupo de Investigación: Laboratorio de Estudios Paleolíticos”, en el marc de les "Segundas Jornadas de Investigación" de la Facultat de Geografia i Història de la UNED, 19-23 d'octubre de 2009, organizat pel deganat de la Facultat i coordinat per Josefina Martínez i José Manuel Maíllo.

18.- ALTRES MÈRITS
. 18.1.- Com a inspector de la Subdirecció General d'Arqueologia i Etnografia del Ministeri de Cultura, visites d'estudi a diferents estacions amb Art Rupestre en perill de desaparició: Villar del Humo, Cueva de los Casares, Cueva de la Hoz, abrics de Ojos Albos, etc. Durant els anys 1982 a 1985.
. 18.2.- Col·laboració durant el muntatge de l'exposició sobre "Cien años del descubrimiento de Altamira (1879-1979)" i a continuació visites explicades de la mateixa.
. 18.3.- Parla, llegeix i escriu correntment les següents llengües: alemany, francès i anglès; posseeix un menor domini d'italià i català i alguns coneixements de l'àrab parlat.
. 18.4.- Títol de bussejador esportiu de segona classe. Desembre de 1984, amb més de 1.530 hores d'immersió actualment.
. 18.5.- Títol de bussejador "Dive Master", juliol de 2002.
. 18.6.- Títol de “First Medic aid for divers”, agost de 2002.

[Actualitzat el 14 de febrer de 2011]


Avís Legal Contacte amb l'Acadèmia Cercar Facebook