Freeman, Leslie G.Nascut el 1935.

Elegit acadèmic corresponent per Chicago (EUA) de la Reial Acadèmia Catalana de Belles Arts de Sant Jordi el 20 de maig de 1981, aprovant així la proposta en el seu dia presentada pels acadèmics de número Francesc Bonastre i Bertran, Eduard Ripoll i Perelló, i Frederic Udina i Martorell.

Doctor per la Universitat de Chicago 1964. Professor Emèrito d'Antropologia i de Ciències Socials al Departament d'Antropologia de la Universitat de Chicago. Paleontòleg que estudia la prehistòria del Pleistocè, la metodologia de l'arqueologia i l'art paleolític a Europa. Jubilat el juny de 2000.

Publicacions:
. 1987 "Altamira Revisited and Other Essays on Early Art" (amb J. González Echegaray, F. Bernaldo de Quiros, J. Ogden). Chicago/Santander: Institute for Prehistoric Investigations and Museo y Centro de Investigacion de Altamira.
. 1988 "Dimensions of research at El Juyo" (amb J. González Echegaray, R. Klein, W. Crowe). A H. Dibble i A. Montet-White, eds., "The Upper Paleolithic of Western Eurasia". Philadelphia: University of Pennsylvania Press, pp. 3-39.
. 1991 "What mean these Stones? Remarks on Raw Material Use in the Spanish Paleolithic". A A. Montet-White i S. Holen, eds. Lawrence, Kansas: University of Kansas Publications in Anthropology 19, pp. 73-125.
. 1994 "¿Caleidoscopio o espejo empañado? Treinta años de investigaciones Musterienses de Cantabria". A J. Lasheras, ed., "Homenaje al Dr. Joaquin González Echegaray". Museo y Centro de Investigaciones de Altamira, Monografía 17, pp. 37-54.
. 1994 "Torralba and Ambrona: A Review of Discoveries". A R. Corruccini i R. Ciochon, eds., "Integrative Paths to the Past: Paleoanthropological Advances in Honor of F. Clark Howell". Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall, pp. 597-637.
. 1994 "Las muchas caras de Altamira". Madrid, Complutum, vol. 5.
. 1995 "Obras Completas de Beato de Liebana" (amb J. González Echegaray i A. del Campo). Madrid, Biblioteca de Autores Cristianos.
. 1997 "Le Paléolithique intérieur et moyen en Espagne" (amb J. González Echegaray). Grenoble, Editions Jerome Millon.


Avís Legal Contacte amb l'Acadèmia Cercar Facebook